НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ


Јавни позив PDF Štampaj E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0
Autor Stevanović Bojan   
Friday, 30 December 2016

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4-сеоске куће (у даљем тексту: Правилник), број 06-63-3/16-03 од 13.12.2016. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 4 (у даљем тексту: Потпројекат 4) и Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: Уговор о гранту), закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), ЈУП Истраживање и развој, д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Деспотовац (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4 - сеоске куће (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 30.12.2016. године расписује 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 5 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

 

I. Предмет јавног позива  

Предмет Јавног позива је додела помоћи кроз куповину 5 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине (у даљем тексту: Помоћ).

 

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

 

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до 1.500 евра,у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

 

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из става 3. дела I Јавног позива.

 

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделе пакета Помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

  1. Корисници

  

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину сеоских кућа и доделом пакета Помоћи, могу остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: 

 

- избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и

 

- угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.

 

 Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине/Града, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.

  

III. Услови за избор корисника

  

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или 

-да им је престао статус избеглице, јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. - да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине;

3. да немају својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

4. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

5. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

6. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

7. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

8. да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

9. да сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

10. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

- да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) дела III Јавног позива мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 

IV. Мерила за избор корисника

  

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2)породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, пареза и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

 

10) Регистровано сеоско гааздинство – 20 бодова.

 

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства иамју регистровано сеоско газдинство.

  

Уколико два или више подносилаца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на Јавни позив који:

1. има већи број малолетне деце,

2. већи број чланова породичног домаћинства,

3. има трудну жену у породичном домаћинству,

4. дуже борави на подручју Општине/Града;

5. има мање приходе по члану породичног домаћинства. 

V. Потребна документација

  

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси Општини, Подносилац пријаве доставља следеће доказе: 

1. Попуњен и потписан образац пријаве;

2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице); 

3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању нова лична карта са чипом);

4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности; Комисија проверава наводе из изјаве.

6. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

− за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;

7. Доказ о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

- Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања јавног позива - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) или уколико подносилац или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;

8) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

9) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

11) Доказ о постојању болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

12) За једнородитељску породицу прилаже се:

 - потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; 

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколио се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити  изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије; 

14) Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство)

15) Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, у складу са условима из Правилника и Водича за доделу финансијске помоћи за куповину сеоских кућа;

16) Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:

непокретност која је преузета из земљишних књига или непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

17) Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

18) Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

19) Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

20) Фотокопију личне карте продавца сеоске куће;

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид. 

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

 

VI. Поступак за одлучивање

 

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине Деспотовац, у року који не може бити краћи од 45 (четрдесетпет) дана од дана јавног оглашавања Јавног позива.

  

Документација се доставља у писарницу Општине Деспотовац или путем поште на адресу: Милосава Здравковића Ресавца бр.4 35 213 Деспотовац са напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 4 - сеоске куће.

  

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 14. фебруар 2017. године.

  

Подносиоци пријава који испуњавају услове наведене у Јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата..

 

Уколико се утврди да је подносилац пријаве сам или заједно са члановима свог породичног домаћинства који су наведени у пријави или неко од чланова домаћинства наведен у пријави, отуђио непокретност чиме је остварена укупна добит у вредности већој од 12000 евра, Комисија за избор корисника решењем одбија предметну пријаву јер не испуњава услов дела III тачка 5) овог Jавног позива.

 

За доказивање условности за живот и становање предметне сеоске куће, као и вредности, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине на прописаном обрасцу – листи за процену сеоских кућа. Попуњену листу за процену сеоских кућа стручна служба Општине доставља Комисији за избор корисника. На основу података из листе за процену сеоских кућа стручна служба Општине израђује за изабране кориснике спецификацију грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја.

 

Уколико Подносилац пријаве или члан, односно чланови породичног домаћинства премине до доношења Одлуке, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине Подносилац пријаве комисија разматра остале чланове без обзира да ли имају статус избеглице. Уколико до доношења Одлуке Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства Комисија за избор корисника исте разматра и бодује.

 

Приликом доношења Одлуке, Комисија за избор корисника узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

 

Уколико Подносилац пријаве до доношења Одлуке, достави доказе да су он или неко од чланова његовог породичног домаћинства који су наведени у пријави, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија за избор корисника наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

 

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, као и на основу листе за процену сеоских кућа, Комисија за избор корисника доноси Одлуку.

 

Комисија за избор корисника, у средствима јавног информисања, објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи, на интернет презентацији Општине www.despotovac.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

 

На наведену Одлуку лица на која се Одлука односи могу уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

 

Након што одлука по жалбама постану коначне, Комисија за избор корисника, утврђује Коначну листу реда првенства и у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Коначна листа реда првенства бити истакнута на огласним таблама Општине и месних заједница, као и на интернет презентацији Општине и Комесаријата.

 

  

 Број: 06-63-4/16-03 од 13.12.2016.године

 

  

  Председник комисије 

  Никола Аврамовић с.р. 

Poslednji put ažurirano ( Monday, 13 February 2017 )
 
Обраћање председника општине Деспотовац PDF Štampaj E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0
Autor Stevanović Bojan   
Thursday, 29 December 2016

Обраћање председника Општине Деспотовац, Николе Николића,

поводом новогодишњих и божићних празника 

 

  

Поштовани грађани општине Деспотовац

 

Ближи се крај још једне календарске године а то је обично и време када сви сумирамо пословне резултате, анализирамо шта смо урадили и на бази тих постигнућа  правимо планове за наредну годину. Некада је код Срба постојао добар породични обичај о Божићу када су очеви и синови подносили извештаје о финансијским резултатима тако што су приказивали уштеђевину, указивали на пропусте и договарали се шта ће бити приоритетни послови у наступајућој години.

 

 Задовољство ми је што могу да вас у име Општине Деспотовац подсетим на неке важније активности које смо као локална самоуправа  имали у години на измаку, и да укратко предочим чиме планирамо да се бавимо у 2017.

 

Као што вам је познато 2016. је била изборна година у Србији, што ће рећи да је доста времена, енергије и ангажмана потрошено најпре на изборној кампањи, потом на конституисање скупштине општине, њених органа и радних тела. Но и упркос тој чињеници може се рећи да је она за општину Деспотовац била релативно успешна и да је створила добру основу за њен даљи развој.

 

Вољом наших грађана на изборима, конституисана је општинска власт коју чини мањи број партија и група грађана што ће је чинити ефикаснијом у реализацији бројних задатака који нас очекују у наредне 3-4 године. Захваљујући тој чињеници, а верујем и напретку демократских односа и политичке толерантности, по први пут у новијој историји Горње Ресаве није било политичког реваншизма и исхитрених и незаконитих смена директора у нашим установама и предузећима. Овом приликом могу јавно рећи да их неће ни бити и да ће једини критеријум приликом реизбора у наредном периоду бити резултат рада и неопходна стручна оспособљеност за одређена руководећа места.

 

Што се тиче привредне и инфраструктурне активности која је основа развоја сваке средине, могу вам рећи да су у току неколико за општину Деспотовац животно важних пројеката.

 

Са пословодством Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља у Ресавици водимо мукотрпне преговоре у ресорном Министарству и Влади како бисмо сачували Рудник „Рембас“, тиме и „Метал“ и већи број мањих предузећа у Општини која директно зависе од рударског комплекса. До промена у пословању сигурно мора доћи јер има доста нерационалности и непотребних трошкова, али верујемо да ће највећи број радних места бити сачуван и да ће Предузеће, како би наш народ рекао, „стати на здраве ноге“.

 

 Крајем овог месеца са представницима Владе Републике Србије и директором Фабрике каблова Јагодина потписујемо споразум о коначном добијању власништва над простором и објектима бивше „Кабловке“ чиме се стварају услови за фомирање давно планиране индустријске зоне у Деспотовцу и могућност да један већи број наших грађана у перспективи нађе запослење.

 

У пољопривреду и сточарство, чинимо за наше прилике и оскудан буџет, велика улагања, много већа него богатије општине у окружењу. Наставићемо то и у наредној години за шта смо на јуче усвојеном буџету издвојили 35 милиона динара. Позивам наше грађане који се озбиљно баве пољопривредом, сточарством, ратарством, воћарством да са реалним идејама и пројектима дођу у Општину јер бисмо такве активности додатно стимулисали и подржали и мимо пројектованих средстава.

 

Исти позив важи и за предузетнике у другим областима који би да започну или прошире постојећу производњу. Верујем да је ослањање на сопствене снаге и наше људе кључ развоја и борбе за опстанак на овим просторима који се нажалост због немогућности запослења и даље замењују неким у земљама западне Европе.

 

Планирамо далеко више средстава за подстицај наталитета и тражимо могућности да тај фонд буде и већи, а да будуће родитеље ослободимо многих дажбина.

 

Имамо значајна улагања у постројења обновљиве, такозване „зелене енергије“. У току су радови на изради друге мини хидроелектране на Ресави и верујемо да ће их бити још.

 

Због измене Закона о буџетском систему морали смо два предузећа, ЈП “Дирекцију за изградњу“ и ЈП „Топлик“ вратити у окриље Општине, чувајући људима радна места и верујући да ће рационалније пословати кроз рад постојећих предузећа и општинских служби јер самостално нису могли опстати на тржишту.

 

Радимо на смањењу дуговања која су претила да угрозе рад Дома здравља Деспотовац. Истовремено, при крају смо преговарања са неколико водећих фармацеутских кућа око решавања проблема апотека ове здравствене установе која је захваљујући нашем, и ангажману пословодства, недавно добила ново савремено санитетско возило од Министарства здравља чиме ће бити значајно побољшљшан рад наших здравствених служби на терену код хитних здравстевених интервенција.

 

Очекујемо много квалитетније услуге у комуналном сектору будући да је наше комунално предузеће недавно набавило комбиновано вишенаменско возило и доста нове неопхдне опреме којом ће моћи квалитетније и брже обављати своје обавезе. 

 

Поправљамо услове у образовању и установама дечје и социјалне заштите. Реновирана је школа у Бељајци, ради се на реновирању школа у Буковцу и Плажану, асфалтирано је кошаркашко игралиште у Техничкој школи.

 

Наставили смо са изградњом и адаптацијом путне инфраструктуре у Буковцу, Ломници, Дворишту, Трућевцу и Грабовици. Биће настављена реконструкција републичког пута Водна-Ресавска пећина који је окосница даљег развоја туризма будући води до важних туристичких капацитета општине Деспотовац.

 

Поново постављамо водоводне цеви од Водне до Сладаје које ће омогућити коначно решење вишедеценијског проблема снабдевања водом Сладаје.

 

Захваљујући помоћи Канцеларије за управљање јавним улагањима санираћемо два моста на путном правцу од Плажана до Грабовице.

 

Организовали смо 24. Дане српског духовног преображења и 2. Међународни витешки турнир захваљујући коме је Горњу Ресаву у три дана посетило преко 50 хиљада људи.

 

То је био и кључни подстицај да чим временски услови дозволе кренемо у реализацију старе замисли изградње пешачке стазе обалом Ресаве од Александровог Моста до манастира Манасије, такође и да наставимо са градњом витешког села за прихват све бројнијих учесника овог Фестивала из читавог света.

 

При крају је израда пројектне документације за реконструкцију позоришне сале Центра за културу коју ћемо ставити у функцију у најкраћем могућем року.

 

Готово да нема месне заједнице у којој није нешто урађено или шта купљено.

 

Колико су материјалне могућности дозвољавале помагали смо рад спортских клубова и удружења грађана.

 

Даме и господо, свесни смо да наведено није довољно и да морамо далеко више желимо ли створити боље услове за живот и рад грађана у општини Деспотовац и зауставити даљи одлазак наших суграђана у земље западне Европе. Нама енергије на том послу неће недостајати, а оно на чему градимо реални оптимизам јесте велики природни потенцијал који поседује Горња Ресава и наведена позитивна привредна кретања којим се стварају почетни услови за покретање производних погона, тиме и отварање нових радних места.

 

Са жељом да нам Нова година буде берићетнија и успешнија, у име Општине Деспотовац, свим нашим грађанима честитам предстојеће празнике и желим да их са својим породицама проведу у здрављу, радости и весељу.

  

Живели!

 

Poslednji put ažurirano ( Monday, 13 February 2017 )
 
Jубилеј Народне библиотеке „Ресавска школа“ PDF Štampaj E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0
Autor Stevanović Bojan   
Thursday, 22 December 2016

Свечано обележен златни јубилеј  Народне библиотеке „Ресавска школа“ 

            Народна библиотека „Ресавска школа“, најстарија установа културе у Горњој Ресави, основана одлуком Скупштине општине Деспотовац 1966. године, у четвртак, 8. децембра, прославила је златни јубилеј – 50 година рада.

            Свечаности одржаној тим поводом у самом здању Библиотеке, саграђеном 1905. године, присуствовали су бројни гости, а међу њима и  Вања Марковић, саветник министра културе и информисања за библиотечко-информациону делатност, др Владан Тријић, заменик управника Народне библиотеке Србије, проф. др  Злата Бојовић, дописни члан САНУ, проф. др Гордана Јовановић, председник Програмског савета Дана српскога духовног преображења, проф. др Десанка Стаматовић, професор у пензији и вишегодишњи управник Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, др Марина Спасојевић, научни сарадник Института за српски језик САНУ и дугогодишњи лектор зборника  радова са научног скупа у оквиру манифестације Дани српскога духовног преображења, највиши представници локалне самоуправе, библиотекари из Поморавског округа, завичајни писци, сарадници, бројни грађани и корисници услуга Библиотеке.

            Прослава јубилеја, поред пригодних обраћања гостима, како директора Народне библиотеке „Ресавска школа“ Санеле Симић, тако и Владана Тријића, заменика управника Народне библиотеке Србије, подразумевала је и доделу захвалница за успешну сарадњу и допринос у раду ове установе највернијим сарадницима, међу којима је и Институт за српски језик САНУ, чији су руководиоци и сарадници у дугом низу година пружали несебичну подршку и помоћ Библиотеци у одржавању научног скупа у оквиру Дана српскога духовног преображења, као и у припреми зборника са научних скупова, којих Библиотека, као издавач, броји досада  деветнаест. Последњег зборник – из 2016. године – као издавача, поред Библиотеке, има и Институт за српски језик САНУ, што Библиотеци чини посебну част, али и драгоцену помоћ у пословима  припреме и издавања ове публикације.

            У знак посебног вредновања  своје издавачке делатности дуге 43 године, Библиотека је поводом прославе јубилеја издала каталог својих издања, којих је до данас 116, што представља посебну захвалност свим ауторима, посебно завичајним, за њихов рад. Управо зборници радова са поменутог научног скупа представљају посебну драгоценост у издавачкој делатности Библиотеке. Представљање каталога пратила је изложба издања, чији је аутор библиотекар Драгана Милутиновић Симић.

            У уметничком делу програма наступио је  гудачки квартет „Корона“ из Ниша, одушевивши многобројне госте, а пријатно дружење пријатеља Библиотеке настављено је уз коктел.

Poslednji put ažurirano ( Thursday, 02 February 2017 )
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА PDF Štampaj E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0
Autor Stevanović Bojan   
Wednesday, 14 December 2016

OБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ ПЕТ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

  

Општина Деспотовац обавештава избеглице и бивше избеглице које су услед догађаја из периода 1991.године до 1995. године, стекле статус избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су  баз трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини пет сеоских кућа са окућницом и доделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, потпројекат 4 – сеоске куће ( у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 30.12.2016.године на огласним таблама општине Деспотовац и месних заједница општине, као и на интернет презентацији општине www.despotovac.rs  и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs

 

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Деспотовац кроз куповину сеоске куће са окућницом у максималном износу до 9.500 евра у динарској противредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противредности, по породичном домаћинству.

 

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

 

Јавни позив траје од 30.12.2016.године до 14.02.2017.године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона 035 613 693 или код општинског повереника за избеглице, адреса Милосава Здравковића Ресавца бр.4, 35 213 Деспотовац, канцеларија бр.7.

 

 

Број: 06-63-5/16-03

Председник комисије

  Никола Аврамовић с.р.

Poslednji put ažurirano ( Monday, 13 February 2017 )
 
Реновирање школе у Буковцу PDF Štampaj E-pošta
Vrednovanje korisnika: / 0
Autor Stevanović Bojan   
Friday, 02 December 2016

Реновирање школе у Буковцу

Захваљујући Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије које је прихватило реализацију Пројекта санације крова зграде Основне школе у селу Буковцу, у току су радови на решавању проблема које је ова образовна установа имала већ дужи низ година.

 

Наиме, што због дотрајалости црепа, што кровне конструкције, није више било могуће мањим интервенцијама спречавати прокишњавање школе. Осим замене кровног покривача и дотрајалих греда, биће замењени и олуци и столарија. Пројектом је још предвиђено постављање громобрана и санирање подова у учионицама. Мада поправка и кречење фасаде школе није било планирано, највероватније да ће се изнаћи материјалне могућности и искористити олакшавајуће околности постојећег радилишта да школа добије и ново рухо. Такође, планира се и израда тротоара и адаптација степеништа. Тиме ће се згради школе, која се иначе налази на прелепом месту, обезбедити још једно полувековно трајање, а  ученицима овог села у општини Деспотовац много бољи услови за извођење наставе.

 

За ове намене Министарство је определило 2.408.400,00 динара, а како би се комплетан посао привео крају значајно ће материјално помоћи и Општина Деспотовац.

 

Poslednji put ažurirano ( Monday, 23 January 2017 )
 

 

 

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  5,199,402
..................
home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat