НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ


Пројекат „Осветли се“ 

Министар омладине и спорта Вања Удовичић потписао је уговоре са 20 јединица локалне самоуправе, на основу резултата Конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном новоу. Локалне самоуправе спадају у ред најзначајнијих партнера Министарства омладине и спорта у остваривању својих циљева.Општина Деспотовац је једна од одабраних општина коју је Министарство омладине и спорта и ове године подржало финансирањем пројекта “ОСВЕТЛИ СЕ“.

  

Овим пројектом општина Деспотовац наставља да промовише и подржава здрав стил живота и самим тим побољша спорт и подстиче младе на активно бављење спортом.

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

- ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ -

  

Законом о заштити од пожара, сагласно члану 50, забрањено је паљење ватре на отвореном простору.

 

Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

 

Такође је забрањено ложење ватре у шумама изузев на одређеним, за то видно обележеним и припремљеним, местима.

 

Поменутим Закон предвиђене су казнене мере за непоштовање наведеног и изазивање пожара на отводреном простору, и то у износу:

- до  1.000.000,00 динара за правна лица

- до  500.000,00 за предузетнике

- до  10.000,00 физичка лица

О начину поступања приликом проналаска неексплодираних убојних средстава – НУС (бомбе, муниција, гранате и сл.) и противградних ракета

1. НЕ ДИРАТИ, НЕ ПОМЕРАТИ И НЕ УЗИМАТИ ПРОНАЂЕНА СРЕДСТВА СА МЕСТА ПРОНАЛАСКА;

2. ОДМАХ ОБАВЕСТИТИ МУП НА БРОЈ 192 ИЛИ 1985;

3. ПО МОГУЋСТВУ СРЕДСТВО ОБЕЛЕЖИТИ ВИДЉИВИМ ЗНАКОМ;

4. ОСТАТИ У БЛИЗИНИ ПРОНАЂЕНОГ СРЕДСТВА ДОК ПОЛИЦИЈА НЕСТИГНЕ.

ПОМЕРАЊЕ И УЗИМАЊЕ НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ВАС И ВАШУ ОКОЛИНУ!

 

Кренуло „оздрављење“ Дома здравља у Деспотовцу

 

Отворене „Goodwill“ апотеке у Деспотовцу

 

У четвртак, 23. марта 2017. године, свечано су отворене стара градска апотека и апотека у Дому здравља које је на 10 година закупио суботички „Goodwill“. Осим апотека у Деспотовцу, ових дана ће бити отворене и апотеке у Великом Поповићу, Плажану и Стењевцу чије је реновирање у току.

Због великих дуговања добављачима лекова од стране Дома здравља Деспотовац, апотеке већ дужи период нису имале лекове и нису радиле. „Goodwill-Apoteke“ су на расписаном конкурсу биле најповољнији понуђач и са Домом здравља Деспотовац потписале уговор на десетогодишњи закуп наведених апотека. Уговором је предвиђено да се за надокнаду Дому здравља уплати 24 милиона динара (12 милиона је уплаћено одмах, а12 ће бити уплаћено сукцесивно до краја закупног периода) и да 13 апотекара Дома здравља преузму „Goodwill-Apoteke“ у стални радни однос.

Овим се отпочело са решавањем бројних проблема у Дому здравља Деспотовац који су настајали годинама и претили да блокирају рад ове здравствене установе у општини Деспотовац.

 

Више средстава за социјално угрожене у Деспотовцу

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је у среду 15. марта ове године у Палати „Србија“ са представницима 123 локалне самоуправе потписао уговоре о наменским трансферима намењеним развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите.

Прошле године је за наменске трансфере за било издвојено 400 милиона динара док ће ове године из буџета за ту сврху бити издвојено 700 милиона динара.

 

Како је речено, наменски трансфери намењени су развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите (дневни боравци, дневни клубови, помоћ у кући, прихватилишта, прихватне станице, свратишта, становање уз подршку, лични пратилац детета, саветодавно терапијске услуге) у свим локалним самоуправама које су испод републичког просека развијености.

 

У име Општине Деспотовац, Уговор је потписао Ненад Јовановић, заменик председника Општине Деспотовац.

Будући да су средства за наведене намене у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања скоро удвостручена, Општина Деспотовац ће за наведене намене у 2017. години имати на располагању преко 4 милиона динара и бити у прилици да преко Центра за социјални рад знатно више помогне социјално угрожене грађане.

 

 

На основу члана 28. и 32. став 6 и члана 44. став 1 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06) и члана 3. и 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама ( број 400-80/17-03 од 8.3.2017. године), Председник општине Деспотовац расписује 

 

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за доделу средстава из буџета општине Деспотовац за финансирање пројеката  цркви и верских заједница за 2017. годину

   

1.Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Деспотовац за 2017. годину предвиђених у oквиру Програма 16- Политички систем локалне самоуправа, Раздео 1 Скупштина општине, функција 110, економска класификација 481931 - Дотације верским организацијама у износу од 1.000.000,00 динара.

 

Максимални износ средстава који може бити додељен по пројекту износи 200.000,00 динара.

 

2.Право на коришћење средстава имају:

- цркве и верске заједнице у складу са чланом 10. став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06)

- да је седиште подносиоца програма на територији општине Деспотовац

- да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Деспотовац

- Цркве и верске заједнице могу поднети само једну пријаву на конкурс, а средства по овом јавном конкурсу додељују се за финансирање једног пројекта.

 

3.Средства из става 1. овог конкурса опредељују се црквама  и верским заједницама за реализацију програма из следећих области:

- изградњу или обнову цркава и верских објеката

- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

- за реализацију догађаја битних за верску заједницу

 

4.Учесник конкурса је дужан да достави:

- попуњен пријавни образац

- попуњен образац пројекта

- попуњен образац буџета пројекта

- изјава подносиоца пријаве

- извод из регистрационог листа или неки други акт којим се доказује правни основ постојања

- фотокопија ПИБ образца

 

5.Критеријум за оцењивање пријава:

- број корисника према којима је усмерен програм,

- значај програма,

- капацитет за реализацију програма,

- да ли су обезбеђена средства за финансирање из других извора;

  

6. Пријаве се достављају на писарници општинске управе општине Деспотовац, или поштом на адресу: Општина Деспотовац, улица Милосава Здравковића – Ресавца број 4, са напоменом „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- не отварати“.

 

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. 

 

Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана у канцеларији бр.7. општинске управе или са званичне интернет презентације општине Деспотовац www.despotovac.rs. Конкурс је отворен до 25.04.2017.године.

 

Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу, неће се разматрати.

  

7. Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши Комисија за спровођење поступка доделе средстава. Комисија је дужна да након истека рока размотри пристигле пријаве и у складу са критеријумима утврди Листу предлога пријављених програма.

 

8.Одлуку о избору пројекта и додели средстава за финансирање пројекта из буџета општине доноси Председник општине на основу Листе предлога пријављених програма.

  

Након одлуке Председника општине о избору програма или пројеката за финансирање, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о финансирању програма односно пројекта.

 

Пројекат се мора реализовати до 31.12.2017. године.

 

9.Корисник коме су додељења средстава за финансирање пројекта из буџета општине дужан је да, преко Одељења за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове - Канцеларије за локални економски развој, председнику општине достави Извештај о спроведеном пројекту са копијама комплетне документације неопходне за правдање утрошених средстава, по захтеву, а обавезно најкасније у року од 30 дана од дана завршетка реализације.

 

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта корисник средстава је дужан да општини врати укупан износ средстава одобрених за финансирање пројекта из буџета општине.

 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли општинске управе и на званичној интернет презентацији www.despotovac.rs.

  

Број: 400-82/17-03 од 13.3.2017. године.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Никола Николић, дипл.екон.с.р.

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07), члана 30. Статута општине Деспотовац, члана 5. и 8. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац ("Службени гласник општине Деспотовац" бр.8/11), а по спроведеном конкурсу за доделу материјалне помоћи, доносим

 ОДЛУКУ

 О ДОДЕЛИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

У 2016/2017 ГОДИНИ

I. Додељује се материјална помоћ породицама студената са подручја општине Деспотовац у школској 2016/2017 години у складу са чланом 2, 3, 4, 5, 8. и 10. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац у износу од 50.000,00 динара, а која ће се исплатити у 10 једнаких месечних рата, и то: 

1. Јаћимовић Лидији из Балајнца, студенту 2. године Педагошког факултета у Јагодини

2. Јанковић Стефану из Поповњака, студенту 3. године ПМФ у Крагујевцу

3. Димитријевић Срђану из Ресавице, студенту 2. године Високе хотелијерске школе у Београду

4. Живановић Вељку из Миливе, студенту 3. год. Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу

5. Деспотовић Златку из Деспотовца, студенту 3.год. Београдске пословне школе у Београду

6. Милутиновић Јовани из Балајнца, студенту 2.год. Филолошког факултета у Крагујевцу

7. Гајић Дијани из Брестова, студенту 4.год Филолошког факултета у Београду

8. Љубисављевић Владимиру из Стењевца, студенту 2.год. Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу

9. Николић Милошу из Миливе, студенту 3. год. Високе медицинске школе у Ћуприји

10. Милосављевић Бојану из Деспотовца, студенту 2. год  Правног факултета у Крагујевцу

11. Шћепановић Ани из Ресавице, студенту 2.год Саобраћајног факултета у Београду

12. Феликс Невени из Ресавице, студенту 4. год ФПН у Београду

13. Љубисављевић Милици из Деспотовца, студенту 3. год ФПН у Београду

14. Андрејић Миљани из Стрмостена, студенту 3. год  Београдске пословне школе у Београду

15. Протић Андријани из Миливе, студенту 2. год Високе пословне школе у Блацу

16. Поповић Јелени из Деспотовца, студенту 3. год Математичког факултета у Београду

17. Милосављевић Даници из Плажана, студенту 2. год Факултета безбедности у Београду

18. Миленковић Урошу из Миливе, студенту 2. год Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

19. Михајловић Владимиру из Деспотовца, студенту 3. год Електротехничког факултета у Београду

20. Станојевић Марији из Медвеђе, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

21. Драгојевић  Јовани из Трућевца, студенту 3.год Економског факултета у Крагујевцу

22. Радосављевић Вељку из Ресавице, студенту 4. год Фак. заштите на раду у Нишу

23. Матић Кристини из Плажана, студенту 2.год Високе медицинске школе у Ћуприји

24. Миленковић Марији из Деспотовца, студенту 3.г Фак. инжењерских н. у Крагујевцу

25. Станојевић Ђурђи из Плажана, студенту 3.год Економског факултета у Крагујевцу

26. Главчић Биљани из Деспотовца, студенту 4. год Стоматолошког факултета у Београду

27. Илић Александру из Богаве, студенту 3. год Високе медицинске школе у Ћуприји

28. Мирковић Марији из Ломнице, студенту 2. год Београдске пословне школе у Београду

29. Радивојевић Невени из Дворишта, студенту 3.год  Економског факултета у Крагујевцу

30. Никодијевић Јовани из Грабовице, студенту 3.год Правног факултета у Крагујевцу

31. Никодијевић Стефану из Стењевца, студенту 4. год Факултета техничких наука у Новом Саду

32. Стевановић Милошу из Језера, студенту 3. год Високе пословне школе у Блацу

33. Анђелковић Александри из Деспотовца, студенту 2. год Стоматолошког факултета у Београду

34. Марковић Филипу из Богаве, студенту 2. год Високе пословне школе у Блацу

35. Добросављевић Данијелу из Стењевца, студенту 2. год Машинског факултета у Нишу

36. Стефановић Наташи из Деспотовца, студенту 4. год Филолошког факултета у Крагујевцу

37. Милошевић Тањи из Сладаје, студенту 2.год  Правног факултета у Крагујевцу

38. Милосављевић Дијани из Деспотовца, студенту 3. год Фак. за хотелијерство у Врњачкој Бањи

39. Јовановић Марији из С. ресавица, студенту 3. год Високе медицинске школе у Ћуприји

40. Милојевић Јелени из В. Поповића, студенту 2. год Факултета безбедности у Београду

41. Јовановић Ани из Деспотовца, студенту 1.год Мастер студија Педагошког факултета у Јагодини

42. Миладиновић Наташи из Златова, студенту 2. год Београдске пословне школе у Београду

43. Стојковић Тијани из Војника, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

44. Милосављевић Невени из Деспотовца, студенту 3. год Филолошког факултета у Београду

45. Лазић Наталији из Деспотовца, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

46. Вулић Андријани из Стрмостена, студенту - специјализанту 4.год Високе здравствене школе у Београду

47. Стојиловић Николи из Грабовице, студенту 3. год Факултета заштите на раду у Нишу

48. Маленовић Стефану из Деспотовца, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

49. Милетић Јелени из Језера, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

50. Марјановић Марини из Језера, студенту 2. год Педагошких наука у Јагодини

51. Протић Јовани из Плажана, студенту 4. год Економског факултета у Београду

52. Богосављевић Данијелу из Балајнца, студенту 3. год Техничког факултета у Бору

53. Маринковић Милошу из Балајнца, студенту 4. год Правног факултета у Београду

54. Маринковић Марку из Балајнца, студенту 4. год Правног факултета у Београду

55. Станисављевић Радовану из Језера, студенту 1. год Мастер студија Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу

56. Милосављевић Милошу из Ресавице, студенту 2. год Техничког факултета у Бору

57. Протић Марији из Плажана, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

58. Јовић Милени из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

59. Савић Милени из Деспотовца, студенту 3.год Архитектонског факултета у Београду

60. Комненовић Милану из Деспотовца, студенту 2. год Мастер студија на Педагошком факултету у Јагодини

61. Станисављевић Маријани из Медвеђе, студенту 5. год Медицинског факултета у Крагујевцу

62. Тодоровић Милошу из Деспотовца, студенту 4. год Војне академије у Београду

63. Огњановић Срђану из Витанца, студенту 4. год Електронског факултета у Нишу

64. Маленовић Јовани из Брестова, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

65. Цвијетић Борису из Ресавице, студенту 3.год Факултета техничких наука у Н. Саду

66. Алексић Дејану из Ресавице, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у  Крагујевцу

67. Живковић Нини из Ресавице, студенту 4. год Електронског факултета у Нишу

68. Брандушановић Елени из Деспотовца, студенту 4.год Пољопривредног факултета у Београду

69. Живковић Милици из Стрмостена, студенту 3.год Високе медицинске школе у Ћуприји

70. Милошевић Александру из Деспотовца, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

71. Павличевић Борису из Медвеђе, студенту 2.год Рударско геол. факултета у Бору

72. Јовановић Милошу из Деспотовца, студенту 4. год Факултета техничких наука у Новом Саду

73. Нешић Петру из Плажана, студенту 5. год Филозофског факултета у Београду

74. Илић Милану из Деспотовца, студенту 3. год Факултета за хотелијерство у Врњачкој Бањи

75. Петровић Марку из Војника, студенту 4. год Правног факултета у Крагујевцу

76. Станојевић Душици из Војника, студенту 4. год Правног факултета у Крагујевцу

77. Томић Стефану из Јасенова, студенту 3. год Електронског факултета у Нишу

78. Стојановић Смиљани из Деспотовца, студенту 4. год Медицинског факултета у Београду

79. Јовановић Анити из Јасенова, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

80. Милошевић Аници из Деспотовца, студенту 4. год Филошког факултета у Београду

81. Милојковић Лаури из Јасенова, студенту 2. год Економског факултета у Крагујевцу

82. Вељковић Немањи из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија ПМФ у Нишу

83. Милојковић Александри из Брестова, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

84. Гмитровић Милени из Брестова, студенту 1. год Мастер студија Филолошког факултета у Београду

85. Перић Наташи из Деспотовца, студенту специјализанту 4. год Високе пословне школе у Блацу

86. Грујић Јелени из Деспотовца, студенту 5. год ПМФ у Крагујевцу

87. Драгутиновић Тамари из Плажана, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

88. Стојановић Сашки из Плажана, студенту 5. год Филозофског факултета у Београду

89. Петровић Катарини из Ресавице, студенту 3 год Факултета за спец. едукацију и рехабилитацију у Београду

90. Којадиновић Нини из Деспотовца, студенту 2. год Високе здравствене школе у Београду

91. Јовановић Милици из Медвеђе, студенту 2. год Медицинског факултета у Београду

92. Петровић Дијани из Стрмостена, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

93. Јелић Јелени из Ресавице, студенту 2. год ПМФ у Нишу

94. Станковић Драгани из Поповњака, студенту 3.год Правног факултета у Нишу

95. Марјановић Пеђи из Деспотовца, студенту 1. год А Мастер студија на Академији уметности у Новом Саду

96. Горашевић Николи из Деспотовца, студенту 3. год Педагошког факултета у Јагодини

97. Горашевић Николети из Десптовца, студенту 3.год Педагошког факултета у Јагодини

98. Стошић Марку из С. Рудника, студенту 1. год Мастер студија на Рударско геолошком Факултету у Београду

99. Марјановић Жељку из Јеловца, студенту 2. год Филолошког факултета у Београду

100. Милутиновић Јовани из Деспотовца, студенту 2. год Архитектонског факултета у Београду

101. Милутиновић Катарини из Деспотовца, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

102. Петковић Јелени из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

103. Петковић Милици из Деспотовца, студенту 1 год Мастер студија на ФПН у Београду

104. Радивојевић Тањи из Стењевца, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

105. Милићевић Миљану из Медвеђе, студенту 4. год ФПН у Београду

106. Милошевић Јовану из Деспотовца, студенту 3. год Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

107. Богићевић Санели из В. Поповића, студенту 3. год Пољопривредног факултета у Београду

108. Остојић Јелени из Ресавице, студенту 4. год Филозофског факултета у Новом Саду

109. Јоксимовић Марији из Деспотовца, студенту 3. год Филозофског факултета у Новом саду

110. Ивановић Лазару из Деспотовца, студенту 3. год Филозофског факултета у Београду

111. Радоичић Јовани из Деспотовца, студенту 3. год Филолошког факултета у Београду

112. Марковић Оливери из Ресавице, студенту 3. год докторских академских студија на Хемијском факултету у Београду

113. Марковић Милени из Ресавице, студенту 5. год Фармацеутског факултета у Београду

114. Живковић Милану из Стрмостена, студенту 2. год ПМФ у Нишу

115. Вучковић Милици из Деспотовца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

116. Стаменковић Стефану из Ресавице, студенту 2. год ФПН у Београду

117. Милутиновић Николи из Деспотовца, студенту 2. год Географског факултета у Београду

118. Јеремић Немањи из Деспотовца, студенту 2. год Филолошког факултета у Крагујевцу

119. Милојковић Милици из Деспотовца, студенту 2. год Архитектонског факултета у Београду

120. Крстић Теодори из Деспотовца, студенту 2. год Фармацеутског факултета у Београду

121. Салкић Петру из Плажана, студенту 1. год Специјалистичких студија на Београдској пословној школи у Београду

122. Салкић Марији из Плажана, студенту 2. год Рударско геол. факултета у Београду

123. Милутиновић Тањи из Витанца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

124. Динић Александри из Златова, студенту 4. год Медицинског факултета у Крагујевцу

125. Милојевић Снежани из Деспотовца, студенту 2. г  Медицинског фак. у Крагујевцу

126. Јовановић Јелени из Витанца, студенту 2. год ФПН у Београду

127. Богосављевић Стефану из Деспотовца, студенту 3. год Правног факултета у Београду

128. Марјановић Катарини из Деспотовца, студенту 4. год Медицинског факултета у Крагујевцу

129. Добросављевић Маријани из Балајнца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

130. Љубисављевић Милану из Плажана, студенту 1. год специјалистичких студија на Београдској пословној школи у Београду

131. Дукић Николи из Деспотовца, студенту 3. год ПМФ у Крагујевцу

132. Радисављевић Сандри из Медвеђе, студенту 1. год Мастер студија на Правном факултету у Београду

133. Милојковић Душану из Медвеђе, студенту 2. год Пољопривредног факултета у Београду

134. Станојевић Милошу из Грабовице, студенту 3. год Медицинског факултета у Крагујевцу

135. Рајић Милошу из Дворишта, студенту 6. год Медицинског факултета у Нишу

136. Стевић Душану из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

137. Деспотовић Ђорђу из Деспотовца, студенту 4. год Стоматолошког факултета у Београду

138. Тодоровић Милени из Деспотовца, студенту 4.год Економског факултета у Нишу

139. Богосављевић Јовани из Плажана, студенту 1. год Мастер студија ФПН у Београду

140. Љубисављевић Наташи из Сладаје, студенту 3.год Педагошког факултета у Јагодини

141. Милошевић Милени из Деспотовца, студенту 3. год Криминалистичко полицијске академије у Београду

142. Миладиновић Јовани из Миливе, студенту 2.год Архитектонског факултета у Београду

143. Јовановић Ани из Богаве, студенту 4.год Факултета безбедности у Београду

144. Милић Марији из В. Поповића, студенту 4. год Медицинског факултета у Крагујевцу

145. Обрадовић Даници из Деспотовца, студенту 2.год Правног факултета у Београду

146. Миленковић Бојани из Дворишта, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

147. Јовановић Владимиру из Медвеђе, студенту 2. год Мастер студија на Архитектонском факултету у Београду

148. Станојевић Марији из Деспотовца, студенту 2. год Економског факултета у Крагујевцу

149. Томић Ивани из Грабовице, студенту 3. год Медицинског факултета у Нишу

150. Петровић Александри из Грабовице, студенту 5. год Филолошког факултета у Београду

151. Нешић Јовани из Деспотовца, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

152. Крговић Данилу из Деспотовца, студенту 4. год Шумарског факултета у Београду

153. Обрадовић Јелени из Златова, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

154. Денић Богдану из Ресавице, студенту 4.год Стоматолошког факултета у Нишу

155. Милошевић Ивану из Богаве, студенту 3.год Високе медицинске школе у Ћуприји

156. Милошевић Миљани из Медвеђе, студенту 3. год Медицинског факултета у Крагујевцу

157. Маринковић Јовани из Балајнца, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

158. Обрадовић Валентини из Ресавице, суденту 3. год Саобраћајног фак. у Београду

159. Миладиновић Анђели из Сладаје, студенту 2. год Београд. пословне шк. у Београду

160. Јелисић Стефану из Ресавице, студенту 3. год Ветеринарског факултета у Београду

161. Вивод Магдалени из Ресавице, студенту 3. год Медицинског факултета у Крагујевцу

162. Антовић Ненаду из Ресавице, студенту 4.год Ветеринарског факултета у Београду

163. Думитровић Славољубу из Језера, студенту 3. год Машинског факултета у Београду

164. Милутиновић Наталији из Пањевца, студенту 2. год Правног факултета у Београду

165. Ђокић Милици из Ресавице, студенту 3. год Економског факултета у Крагујевцу

166. Андрејић Милошу из В. Поповића, студенту 3. год Грађевинског факултета у Београду

167. Спасојевић Петру из Плажана, студенту 4. год Факултета за спорт и физ. васп. у Нишу

168. Милутиновић Ивани из Стрмостена, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

169. Димитријевић Сашки из Ресавице, студенту 3. год Саобраћајног факултета у Београду

170. Пауновић Милици из Деспотовца, студенту 4. год ПМФ у Крагујевцу

171. Јанковић Јелени из Деспотовца, студенту 3. год Економског факултета у Крагујевцу

172. Милосављевић Јелени из Деспотовца, студенту 2. год Грађевинског факултета у Београду

173. Вучковић Марини из Војника, студенту 3. год Економског факултета у Крагујевцу

174. Стевановић Маријани из Жидиља, студенту 1. год Мастер Студија на Факултету за спец. едукацију и рехабилитацију у Београду

175. Мачар Јовани из Деспотовца, студенту 3. год Правног факултета у Новом Саду

176. Милутиновић Марији из Стрмостена, студенту 2. год ПМФ у Новом Саду

177. Радосављевић Марку из Деспотовца, студенту 2. год Правног факултета у Београду

178. Радосављевић Кристини из Деспотовца, студенту 4. год Економског факултета у Београду

179. Гвозденовић Јовани из Јеловца, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

180. Живковић Миљи из Дворишта , студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

181. Радуловић Милици из Стрмостена, студенту 2. год Медицинског факултета у Крагујевцу

182. Алексић Вукадину из Стрмостена, студенту 3. год Правног факултета у Крагујевцу

183. Миладиновић Петри из Деспотовца, студенту 3. год Факултета за хотелијерство у В. Бањи

184. Милутиновић Немањи из Пањевца, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

185. Павковић Кристини из Плажана, студенту 3. год Рударско геолошког факултета у Београду

186. Богосављевић Марку из Балајнца, студенту 5. год ПМФ у Нишу

187. Јовановић Николи из Дворишта, студенту 2. год Високе железничке школе у Београду

188. Радисављевић Ђорђу из Сладаје, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

189. Милић Јелени из Деспотовца, студенту 4. год ФОН-а у Београду

190. Милојевић Александру из Витанца, студенту 3. год Рударско геолошког факултета у Београду

191. Селишта Александри из Ресавице, студенту 4. год Саобраћајног факултета у Београду

192. Милић Катарини из Војника, студенту 4. год Филозофског факултета у Нишу

193. Обрадовић Златици из Стрмостена, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

194. Васиљевић Саши из Јасенова, студенту 1. год Мастер студија на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу

195. Нешић Ани из Витанца, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

196. Марковић Горану из Ломнице, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

197. Ивковић Милану из Деспотовца, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

198. Радисављевић Марку из Деспотовца, студенту 3. год Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

199. Милетић Јовани из Деспотовца, студенту 2.год филолошког факултета у Крагујевцу

II. Додељује се материјална помоћ породицама студената са подручја општине Деспотовац у 2016/2017 години у складу са чланом 2, 3, 4, 5, 8. и 10. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац у износу од 30.000,00 динара, а која ће се исплатити у 6 једнаких месечних рата, и то:

1. Петронијевић Илији из Деспотовца, Апсолвенту на Факултету спорта и физичког  васпитања у Нишу

2. Живковић Љубици из Дворишта, Апсолвенту на Високој медицинској школи у Ћуприји

3. Милутиновић Невени из Стрмостена, Апсолвенту на Економском факултету у Крагујевцу

4. Нешић Јелени из Деспотовца, Апсолвенту на ПМФ у Крагујевцу

5. Гмитровић Сандри из Брестова, Апсолвенту на Високој школи за васпитаче у Алексинцу 

6. Динић Аници из Златова, Апсолвенту на Факултету безбедности у Београду

7. Стојадиновић Милошу из Деспотовца, Апсолвенту на Филозофском факултету у Нишу

8. Радисављевић Слађани из Сладаје, Апсолвенту на ПМФ у Крагујевцу

9. Јовановић Николи из Ресавице, Апсолвенту на Електронском факултету у Нишу

10. Гмитровић Данијелу из Брестова, Апсолвенту на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу

11. Петровић Снежани из Витанца, Апсолвенту на Филолошком факултету у Београду

12. Радисављевић Александру из Сладаје, Апсолвенту на Факултету за музичку уметност у Нишу  

III. ДОДЕЉУЈЕ СЕ материјална помоћ породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац без једног или оба родитеља, у складу са чланом 2.  и 12. Одлуке о додели материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац, у износу од  50.000,00 динара, која ће се исплатити у 10 једнаких месечних рата, и то:

1. Гркић Анити из Стрмостена, студенту 2. год Високе медицинске школе у Ћуприји

2. Аврамовић Милошу из Војника, студенту 6.год Медицинског факултета у Крагујевцу

3. Арсић Миљани из Стрмостена, студенту 1. год Мастер студија на Педагошком факултету у Јагодини

4. Босијоковић Силвији из Ресавице, ученику 2.раз Пољопривредне школе у Свилајнцу

5. Вицеларевић Татјани из Бељајке, студенту 1. год Фармацеутског факултета у Београду

6. Јанковић Стеви из Ресавице, студенту 1. год Специјалистичких студија на Београдској пословној школи

7. Ристић Вукашину из Миливе, ученику 1. раз Техничке школе у Деспотовцу

8. Живановић Милошу из Миливе, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

9. Живановић Ивану из Миливе, студенту 2. год Правног факултета у Крагујевцу

10. Стојковић Данијели из Војника, ученику 2. раз Техничке школе у Деспотовцу

11. Гаврић Александри из Витанца, студенту 1. год Дефектолошког факултета у Београду

12. Аврамовић Марији из Војника, студенту 4. год Филолошког факултета у Крагујевцу

13. Богдановић Стефану из Деспотовца, студенту 1. год Београдске пословне школе у Београду

14. Милојковић Милану из Деспотовца, студенту 1. год Машинског факултета у Крагујевцу

15. Новинић Светлани из Ресавице, студенту 1. год Мастер студија на Хемијском факултету у Београду

16. Светозаревић Сави из Дворишта, ученику 2. год Техничке школе у Деспотовцу

17. Јаблановић Теодори из Деспотовца, ученику 1. раз Средње медицинске школе у Ћуприји

18. Радовановић Милићу из Ресавице, студенту 4. год Рударско геолошког факултета у Београду

19. Јелић Стевану из Ресавице, студенту 1. год Мастер студија на Техничком факултету у Бору

20. Вујић Стефану из Ресавице, ученику 4. раз Техничке школе у Деспотовцу

21. Хајдуковић Слободану из Равне Реке, студенту 3. год Високе медицинске школе у Ћуприји

22. Величковић Катарини из Ресавице, ученику 4. раз ЕТШ ,,Славка Ђурђевић" у Јагодини

23. Радосављевић Јовани из Стрмостена, ученику 1. раз  ЕТШ ,,Славка Ђурђевић" у Јагодини

24. Радисављевић Владанки из Сладаје, студенту 1. год Правног факултета у Крагујевцу 

25. Радивојевић Весни из Равне Реке, ученику 2. раз Техничке школе у Деспотовцу

26. Радивојевић Тамари из Сладаје, студенту 3. год Филоз. факултета у Београду

27. Божић Милици из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на ФОН-у у Београду

28. Арсић Микици из Стрмостена, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

29. Тодоровић Милици из В. Поповића, студенту 1. год Филолошког факултета у Крагујевцу

30. Милорадовић Кристини из В. Поповића, ученику 2 раз Техничке школе у Деспотовцу

31. Милошевић Јелени из В. Поповића, студенту 4. год Филозофског факултета у Новом Саду

32. Милошевић Невени из В. Поповића, студенту 4. год Факултета музичке уметности у Београду

33. Милетић Стефану из Грабовице, ученику 3 раз Средње пољопривредне школе у Свилајнцу

34. Анђелковић Ђорђу из Деспотовца, студенту 1. год Правног факултета у Нишу

35. Никодијевић Марији из Војника, ученику 4. раз Техничке школе у Деспотовцу

IV. Због неиспуњавања услова из Одлуке и Конкурса материјална помоћ се неће доделити породицама следећих ученика и студената:

1. Рајковић Снежани из Јасенова, ученици 1. раз Средње медицинске  школе   ,, Милутин Миланковић" у Јагодини

2. Милошевић Биљани из Богаве, студенту 4. год Економског факултета у Крагујевцу

3. Радисављевић Андрији из Деспотовца, студенту 2. год на Универзитету ,,Џон Незбит" у Јагодини

4. Минић Наташи из Деспотовца, студенту 1. год ФОН-а у Београду

5. Миљковић Марку из Плажана, студенту 4.год Шумарског факултета у Београду

6. Милојевић Јовани из Стењевца, апсолвенту Правног факултета у Крагујевцу

7. Милојковић Катарини из Медвеђе, студенту 3. год Правног факултета у Београду

8. Јовановић Ивану из Деспотовца, студенту 3. год ФОН-а у Београду

9. Милетић Александру из Грабовице, ученику 1.раз Средње медицинске школе у Ћуприји

10. Милојевић Кристини из Стењевца, студенту 4.год Факултета за пословне студије у Београду

11. Матић Милици из В. Поповића, ученику 3. раз Техничке школе у Деспотовцу

12. Игњатовић Лидији из В. Поповића, студенту 2. год Педагошког факултета у Јагодини

13. Ђурђевић Невени из В. Поповића, ученику 2.раз ЕТШ,,Славка Ђурђевић" у Јагодини

14. Милојевић Оливери из Миливе, студенту 4. год Економског факултета у Београду

15. Јелић Лазару из Ресавице, студенту 2. год Универзитет а,,Унион- Никола Тесла" у Београду

16. Марјановић Немањи Јеловца, студенту 4. год на Економском факултету у Београду

17. Алексић Деану из Деспотовца, студенту 5. год Факултета спорта и физ. васпитања у Нишу

18. Никодијевић Стефану уз Стрмостена, студенту 4. год на Економском факултету у Крагујевцу

19. Сретеновић Марији из Плажана, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

20. Јоцић Сањи из Плажана, студенту 1. год Мастер студија на Економском факултету у Крагујевцу

21. Алексић Биљани из В. Поповића, студенту 4. год Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду

22. Зиројевић Лазару из Ресавице, студенту 4. год Техничког факултета у Чачку

23. Пејић Александру из Ресавице, студенту 2. год Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом саду

24. Митић Николи из Брестова, студенту 2. год факултета ,,Едуконс" у Сремској Каменици

25. Маринковић Ђорђу из Деспотовца, студенту 4. год Факултета заштите на раду у Нишу

26. Живковић Дијани из Деспотовца, студенту 3. год Факултета примењене уметности у Крагујевцу

27. Вељовић Александри из Деспотовца, студенту 3. год Факултета заштите на раду у Нишу

28. Милутиновић Андриани из Плажана, студенту 3. год на Економском факултету у Крагујевцу

29. Ангелов Драгани из Трућевца, студенту 4. год на Универзитету ,,Џон Незбит" у Јагодини

30. Стојадиновић Тамари из Стењевца, ученику 3. год Средње медицинске школе у Ћуприји

31. Рајић Марији из Ресавице, студенту 5. год Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду

32. Костић Марији из Деспотовца, студенту 1. год Мастер студија на Филолошком факултету у Крагујевцу

33. Живковић Катарини из Равне Реке, студенту 2. год Високе школе за васпитаче у Алексинцу

34. Миленковић Јелени из Ресавице, ученике 3. раз Гимназије у Ћуприји

 

О б р а з л о ж е њ е

 

На конкурсу за доделу материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац у школској у 2016/2017 години, пријавило се укупно 280 кандидата. Од укупног броја пријављених 246 ученика и студената испуњавају услове за доделу материјалне помоћи сагласно Одлуци о додели материјалне помоћи ученицима и студентима са подручја општине Деспотовац, док 34 ученика и студента не испуњавају услове, сагласно члану 2, 3. и 12. Одлуке о пружању материјалне помоћи породицама ученика и студената са подручја општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ бр.8/11). Сагласно одредбама чланова 5. и 8. поменуте Одлуке председник Општине доноси Одлуку о висини и броју корисника материјалне помоћи.

 

Број: 553-282/2017-03 од 10.03.2017 године

   

                 ПРЕДСЕДНИК

    ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Николић Никола, дипл.економ.с.р.

 

 

 

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 1
  Тренутно  1
  Члан  4,361
  Укупно  5,356,379
..................
home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat