НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОбавештење - Рани јавни увид PDF Štampaj E-pošta

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 52/2021) и закључка комисије за планове Скупштине општине Деспотовац, одржане дана 08.12.2021. године, која је упутила Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу објеката за потребе туризма са свим пратећим садржајима у К.О. Брестово, општина Деспотовац на рани јавни увид

 

Р е п у б л и к а С р б и ј а

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

улица Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИЗМА СА СВИМ ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У К.О. БРЕСТОВО, ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 15 (петнаест) дана и то од 27.12.2021. године до 12.01.2022. године у згради Општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, приземље, канцеларија број 13 сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Службено лице Одсека за послове урбанизма и грађевинарства Општинске управе Деспотовац, у датом временском периоду, даваће све потребне информације о изложеном Плану као и стручну помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на План.

Елаборат РЈУ за ПДР Етно село Брестово

 
< Prethodno   Sledeće >

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat