НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТЈавни увид - Кучајксе планине PDF Štampaj E-pošta

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19,37/19 др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КУЧАЈСКЕ ПЛАНИНЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

КУЧАЈСКЕ ПЛАНИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 15. АПРИЛА ДО 14. МАЈА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина општина Деспотовац и Жагубица, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 16. маја 2022. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у четвртак 21. априла 2022. године са почетком у 1100 часова, у ресторан сали Техничке школе Деспотовац, улица Рудничка број 1, Деспотовaц.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида,

у понедељак 30. маја 2022. године, са почетком у 1100 часова, у ресторан сали Техничке школе Деспотовац, улица Рудничка број 1, Деспотовaц. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 
< Prethodno   Sledeće >

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat