НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ


Јавни конкурс - Удружења грађана PDF Štampaj E-pošta

На основу члана 5. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (број 400-79/17-03 од 7. 3.2017.године) и Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2017. годину („Службени гласник општине Деспотовац“, број 19/16) Председник општине Деспотовац расписује

  

ЈАВНИ КОНКУРС

  

За доделу средстава буџета општине намењених пројектима невладиним организацијама – осталим друштвеним организацијама и  удружењима грађана

   

1.Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Деспотовац за 2017. годину предвиђених у oквиру Програма 16 – Политички програм локалне самоуправе, Раздео 1- Скупштина општине, функција 110 , економска класификација 481941 -  Дотације осталим удружењима грађана – у износу од 2.000.000,00 динара.

 

 Максимални износ средстава који може бити додељен по пројекту износи 250.000,00 динара.

  

2.Право на коришћење средстава имају невладине организације и удружења грађана, која су регистрована са седиштем на територији општине Деспотовац или програмске активности спроводе на територији општине Деспотовац, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Деспотовац, а чија делатност није политичке природе.

 

Предлози пројеката невладиних организација и удружења грађана која нису доставила извештај о спроведеном пројекту у складу са уговором за пројекте реализоване по основу одобрених средстав из претходне године неће бити разматране.

 

Невладине организације и удружења грађана могу поднети само једну пријаву на конкурс, а средства по овом јавном конкурсу додељују се за финансирање једног пројекта.

  

3.Средства из става 1. овог конкурса опредељују се невладиним организацијама и удружењима грађана у укупном износу ( у динарима ) за реализацију пројеката из следећих области :

 

заштите животне срeдине и здравља грађана, развоја локалне заједнице, програма за децу и омладину, заштите пензионера и бораца, афирмисање женских права, подршке старим особама, социјално-хуманитарних активности, подршке социјално угроженим грађанима, подршке особама са инвалидитетом, подршке особама ометеним у развоју, заштите ратних, војних и цивилних инвалида, као и пројекти других садржаја који доприносе развоју општине и афирмацију грађанског активизма, осим пројеката који се финансирају по програмима других директних и индиректних корисника буџета општине Деспотовац

   

4.Учесник конкурса је дужан да достави:

- попуњен пријавни образац (Образац бр. 1)

- попуњен образац пројекта (Образац бр. 2)

- попуњен образац буџета пројекта (Образац бр. 3)

- изјава подносиоца пријаве (Образац бр. 4)

- биографија координатора

- извод из регистрационог листа или неки други акт којим се доказује правни основ постојања

- фотокопија оснивачког акта (статут) удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује

- програм рада организације за 2017. годину из ког се може утврдити да је предложени пројекат планиран за реализацију у текућој години

- за пројекте чија реализација захтева сагласности, одобрења и дозволе надлежних служби,  неоходно је доставити копије тих докумената из којих се види да је одобрена реализација планираних активности

5.Пријаве се достављају на писарници општинске управе општине Деспотовац, или поштом на адресу: Општина Деспотовац, улица Милосава Здравковића – Ресавца број 4, са напоменом „по конкурсу за удружења - за Председника општине“.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Заинтересоване организације могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана у канцеларији бр.7. општинске управе или са званичне интернет презентације општине Деспотовац www.despotovac.rs. Конкурс је отворен до 20.04.2017.године

Пријаве са непотпуном документацијом , поднете на неодговарајућем обрасцу, неће се разматрати.

Учесник конкурса не може истим пројектом да конкурише на конкурсима које расписују остали корисници буџета општине Деспотовац.

6.Критеријуми за оцену пројекта су:

- усклађеност пројекта са захтевима Конкурса

- буџет пројекта и рационалност трошкова

- проценат учешћа организације у финансирању предложеног пројекта

- обезбеђено партнерство

- одрживост пројекта

- испуњеност уговорних обавеза по основу коришћена средстава буџета из претходних година

 7. Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши Комисија за спровођење поступка доделе средстава. Комисија је дужна да након истека рока размотри пристигле пријаве и у складу са критеријумима утврди Листу предлога  пријављених програма. 

8.Одлуку о избору пројекта и додели средстава за суфинансирање пројекта из буџета општине доноси Председник општине на основу Листе предлога пријављених програма.

Након одлуке Председника општине о избору програма или пројеката за финансирање/суфинансирање, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о финансирању/суфинансирању програма односно пројекта.

Пројекат се мора реализовати до 31.12.2017. године.

9.Организација којој су додељења средстава за финансирање пројекта из буџета општине дужна је да, преко Одељења за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове - Канцеларије за локални економски развој, председнику општине достави Извештај о спроведеном пројекту са копијама комплетне документације неопходне за правдање утрошених средстава, по захтеву, а обавезно најкасније у року од 30 дана од дана завршетка реализације.

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта корисник средстава је дужан да општини врати укупан износ средстава одобрених за финансирање пројекта из буџета општине.

Јавни конкурс се објављује на огласној табли општинске управе и на званичној интернет презентацији www.despotovac.rs.

Број: 400-79-2/17-03 од 8.3.2017. године.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Никола Николић, дипл.екон.с.р

 
< Prethodno   Sledeće >

 

 

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  5,366,530
..................
home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat