НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 3
  Тренутно  3
  Члан  4,361
  Укупно  6,184,048
..................

АРХИВА ВЕСТИЈавни позив за Интерно расељена лица PDF Štampaj E-pošta

На основу члана 9. става 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника бр. 06-74-2/17-03 од 01.11.2017.године, за  избор  корисника  помоћи  намењене  побољшању услова  становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом образована решењем Председника општине Деспотовац бр. 02-94/17-03 дана 04.08.2017. године, расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину 2 сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом  може бити додељена интерно расељеним лицима која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Деспотовац, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања. 

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Помоћ може бити додељена под следећим условима:

1)да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;

2)да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији  општине Деспотовац, у моменту објављивања Јавног  позива (опционо);

3)да подносилац пријаве и чланови  продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;

4)да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

5) да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој  држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

6) да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу  да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; 

7) да подносилац пријаве и чланови  породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;

8) да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;

9) да породично домаћинство има радно способне чланове;

10) да сеоска кућа са окућницом којом подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска 

кућа и земљиште на којој се иста налази уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета;

11) да је сеоска кућа за коју подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је предузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-  непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или

- да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења  који још није  завршен,  а  да је  на  земљишту  на коме  се  налази  сеоска  кућа  за коју подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

12) да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) попуњен и потписан образац Пријаве;

2)фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца пријаве, а за  остале чланове  породичног домаћинства  ако  су  евидентирани  као  интерно расељено лице);

3)  фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, а за млађе од 16 година, извод из матичне књиге рођених;

4) доказ  о стамбеној  ситуацији подносиоца  захтева  и  чланова  његовог  породичног домаћинства:

- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова-изјава оверена код надлежног органа

- за лица која бораве у неформалном колективном центру-потврда надлежне службе општине/града да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;

5)  изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују  непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;  нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да  нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине;

6)  доказ о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване  у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован  код  Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

- Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

-  Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

-  Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7)  За чланове породичног домаћинства узраста од 15-26 година

- доказ о школовању (потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању- доказе наведене у тачки 6. овог става (докази о приходима);

8) доказ  за  породично  домаћинство  са  дететом  са  инвалидитетом  или  сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;

11) за једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење  надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства

- пресуда  о  разводу  брака  или  доказ  о  поверавању  малолетног  детета  или  деце (уколико у  пресуди  о  разводу  брака  није одлучено  о  поверавању  детета,  или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба  доказа потребно  је  приложити  изјаву  подносиоца  оверену  код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

13) Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

14) Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;

15) Доказ о власништву над сеоском кућом  лист непокретности не старији од шест месеци у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

- потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

16) Уколико се ради о сеоским кућама које су у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен;

17) Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

18) Фотокопију личне карте продавца сеоске куће.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за подносиоца Пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; потврду да се лице налази у евиденцији интерно расељених лица Комесаријата за избеглице и миграције; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за подносиоца и све чланове породичног домаћинства.

Наведене доказе потребне за вођење овог поступка, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), прибавиће по службеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе Деспотовац, лично или поштом на адресу:

Општина Деспотовац

Комисија за избор корисника помоћи за куповину сеоске куће

са окућницом и додатне помоћи у грађевинском материјалу за ИРЛ

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр.4

35 213 Деспотовац

„Пријава на Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом“.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 20. новембар 2017. године.

  

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Иван Антић, спец.стр. екон.

 
< Prethodno   Sledeće >

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat