НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИЗБОРИ 2020 ВЕСТИ КОНТАКТСТАТУТ Štampaj E-pošta

На основу члана 191. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 83/2006), члана 11. и 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број  129/07) и члана 11. Статута Општине Деспотовац (''Општински службени гласник'' број 9/02), Скупштина општине Деспотовац  на седници одржаној 02. јунa 2008. године, донела  је        

С Т А Т У Т

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Општина Деспотовац (у даљем тексту: општина) је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, у складу са законом и овим статутом.

Члан 2.

            Територију општине чине подручја насељених места, односно катастарских општина и то:

Ред. број

Насељено место

Катастарска општина

1.     

Балајнац

Балајнац

2.     

Бељајка

Бељајка

3.     

Брестово

Брестово

4.     

Богава

Богава

5.     

Буковац

Буковац

6.     

Велики Поповић

Велики Поповић

7.     

Витанце

Витанце

8.     

Грабовица (Орашје)

Грабовица

9.     

Деспотовац

Деспотовац

10. 

Војник

Војник

11. 

Двориште

Двориште

12. 

Златово

Златово

13. 

Јасеново

Јасеново

14. 

Језеро

Језеро

15. 

Јеловац

Јеловац

16. 

Липовица

Липовица

17. 

Ломница

Ломница

18. 

Медвеђа

Медвеђа

19. 

Милива

Милива

20. 

Пањевац

Пањевац

21. 

Плажане

Плажане

22. 

Поповњак

Поповњак

23. 

Равна Река

Равна Река

24. 

Ресавица (Жидиље, Маквиште и Баре)

Жидиље

25. 

Село Ресавица

Село Ресавица

26. 

Сењски Рудник

Сењски Рудник

27. 

Сладаја

Сладаја

28. 

Стењевац

Стењевац

29. 

Стрмостен

Стрмостен

30. 

Трућевац

Трућевац

Члан 3.

            Општина има својство правног лица.

            Општина има печат округлог облика са текстом по ободу: "Република Србија - Општина Деспотовац и грбом Републике Србије".

Члан 3а.

        Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима у складу са Законом.

У јавној својини општине Деспотовац сагласно Закону су:

     - добра у општој употреби на територији општине Деспотовац: некатегорисани путеви, општински путеви и улице (који нису део државног пута I и II реда), тргови, јавни паркови и др.)

     -  мреже на територији општине Деспотовац

     - непокретне и покретне ствари и имовинска права, која су одређена у складу са Законом о јавној својини.

Члан 4.

            Општина има празник.

            Дан Општине је 16. јун и одређен је Одлуком о одређивању Дана Општине коју је донела Скупштина општине Деспотовац 30.03.2004. године  број 06-20-26/04-01.

Члан 5.

            Општина Деспотовац има своју крсну славу.

            Крсна слава Општине Деспотовац је Свети великомученик Прокопије који се слави 21. јула.

            Крсна слава Општине одређена је Одлуком Скупштине општине Деспотовац од   30.03. 2004. године број 06-20-26-1/04-01. 

Члан 6.

            Општина Деспотовац има грб  и стег.

            Грб и стег Општине Деспотовац утврђени су Одлуком Скупштине општине Деспотовац од 20.12.2002. године, број 9-11/02-01.

Члан 7.

            Рад органа општине је јаван.

II ИЗВОРНИ ДЕЛОКРУГ (ПОСЛОВИ) ОПШТИНЕ

Члан 8.

            Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:

1.      доноси програме развоја;

2.      доноси урбанистичке планове;

3.      доноси буџет и завршни рачун;

4.      утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

5.      уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;

6.      стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

7.      спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

8.      доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

9.      доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;

10.  уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;

11.  стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

12.  уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

13.  уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;

14.  уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

15.  оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

16.  оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

17.  оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;

18.  организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

19.  организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

20.  доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

21.  уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

22.  стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

23.  подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

24.  стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

25.  управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

26.  уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

27.  организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

28.  образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад;

29.  помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

30.  подстиче и помаже развој задругарства;

31.  организује службу правне помоћи грађанима;

32.  стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

33.  утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине;

34.  стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

35.  прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

36.  образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине;

37.  уређује организацију и рад мировних већа;

38.  уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине;

39.  обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и статутом.

Општина Деспотовац, у оквиру свог делокруга одговорна је за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштва, других правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се реализују задаци из плана одбране Републике Србије.

            Општина Деспотовац, у оквиру својих надлежности, у области одбране:

            1. израђује своје планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије;

            2. предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности с'одбрамбеним припремама општине и планом одбране Републике Србије;

            3. предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању;

            4. спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;

            5. обавља и друге послове одређене Законом.

            У ратном и ванредном стању, органи општине Деспотовац извршавају законе, друге прописе и општа акта Народне скупштине и Владе, као и прописе донете из њене надлежности.

Члан 9.

            Општина обавља као поверене послове поједине послове  у складу са законом.

III ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Члан 10.

            Органи општине су:

            1. Скупштина општине,

            2. председник Општине,  

            3. Општинско веће и

            4. Општинска управа.  

Скупштина општине

Члан 11.

            Скупштина општине је највиши орган  који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом.

            Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.

Члан 12.

            Скупштина општине има 45 одборника.

            Одборници се бирају на четири године.

Члан 13.

            Скупштина општине, у складу са законом:

1.      доноси Статут општине и Пословник скупштине;

2.      доноси буџет и завршни рачун општине;

3.      утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4.      доноси програм развоја општине и појединих делатности;

5.      доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;

6.      доноси прописе и друге опште акте;

7.      расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8.      оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

9.      именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10.  бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;

11.  поставља и разрешава секретара скупштине;

12.  бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;

13.  утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

14.  утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

15.  доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16.  одлучује о прибављању и располагању непокретним стварима у јавној својини Општине у складу са законом:

17.  одлучује о одузимању непокретних ствари у јавној својини општине од носиоца права коришћења;

18.  даје сагласност јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач, а која су носиоци права коришћења, на непокретним стварима, за упис права својине.

19.  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

20.  даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

21.  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

22.  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;

23.  обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Члан 14.

            Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

            Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или статутом није друкчије одређено. О доношењу статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 15.

            Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

            Председник скупштине је дужан да седницу закаже на захтев  председника општине, општинског већа или 1/3 одборника, у року од 7 дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

            Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става два овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

            Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Члан 16.

            Седнице Скупштине општине су јавне.

            Скупштина општине може одлучити да седница скупштине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом и Статутом.

Члан 17.

            Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

            Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене Статутом општине.

Члан 18.

            Стална радна тела Скупштина општине регулише Пословником о раду Скупштине.

            Повремена радна тела (комисије) образују се одлуком Скупштине општине по потреби.

1. Права и дужности одборника

Члан 19.

            Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине, предлаже Скупштини претресање одређених питања; подноси предлоге за дoношење одлука и других аката; поставља питања везана за рад органа општине даје амандмане на предлог прописа и учествује у другим активностима Скупштине општине.

            Право је одборника да буде стално и редовно  обавештен о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и стручних служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину.

Члан 20.

            Одборници имају право да од општинских органа, организација и служби добијају обавештења потребна за обављање њихове функције, као и да покрећу питања из надлежности Скупштине општине.

Члан 21.

            Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или давање гласа у Скупштини општине и радних тела.

Члан 22.

            Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља скупштина општине.

            Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

            Лицима која именује или поставља Скупштина општине избвором за одборника престаје дужност на коју су именовани или постављени.         

2. Преедседник,  заменици  председника и секретар Скупштине

Члан 23.

            Скупштина општине има председника Скупштине.

            Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља  друге послове утврђене законом и Статутом општине.

            Председник Скупштине бира се из реда одборника, на   предлог најмање 1/3 одборника , на  време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

            Председник Скупштине може бити разрешен  и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

Члан 24.

            Председник Скупштине има заменика који га замењује  у случају његове одсутности и  спречености да обавља своју дужност.

            Заменик председника Скупштине бира се и разрешава се на исти начин као и председник Скупштине.

Члан 25.

            Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

            Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

            За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

            Скупштина општине може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

3. Одлучивање и сазивање седница Скупштине

Члан 26.

            Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

            О доношењу Статута одлучује се већином глсова од укупног броја одборника.

Члан 27.

            Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад Скупштине уређују се њеним Пословником.

 Председник општине

Члан 28.

            Извршну функцију у општини врши председник Општине.

                                                                        Члан 29.

            Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

            Председник општине има заменика који га замењује  у случају његове одсутности  и спречености да обавља своју дужност.

            Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

            Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

            Председнику Општине и заменику председника Општине избором на  ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

            Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.

Члан 30.

            Председник Општине:

1)      представља и заступа Општину;

2)      предлаже начин решавања питања  о којима одлучује Скупштина;

3)      наредбодавац је  за извршење буџета;

4)      доноси одлуке о коришћењу и употреби текуће и сталне буџетске резерве;

5)      усмерава и усклађује рад Општинске управе;

6)      доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;

7)      oснива  Службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

8)      закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини;

9)      покреће иницијативу и закључује уговоре о давању у закуп непокретности у јавној својини;

10)  закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, које обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

11)  одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп  и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

12)  подноси жалбу  Установом суду  Републике Србије ако се појединачним актом или радњом  државног органа или органа Општине  онемогућава вршење надлежности Општине;

13)  врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

Члан 31.

            Општинско веће је извршни орган Општине.

Члан 32.

            Општинско веће чине: председник Општине, заменик председника Општине и седам  чланова.

            Општинско веће бира Скупштина општине на период од четри године, тајним гласањем  већином од укупног броја  одборника.

            Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

            Кад одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено одлучује о избору заменика председника Општине и члановима  Општинског већа.

            Председник Општине је председник Општинског већа.

            Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

            Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.

            Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 33.

             Општинско веће:

            1) Предлаже Статут, буџет  и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

            2) непосредно извршава  и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

            3) доноси одлуку о привременом финансирању  у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године.

            4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

            5) решава у управном поступку у другом степену  о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

            6) стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

            7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8) утврђује предлог одлуке о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;

9)  одлучује о давању у закуп непокретности у јавној својини Општине

10)  даје предходну сагласност носиоцима права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине, за давање у закуп истих

11)  врши и друге послове у складу са законом и актима Скупштина општине.

Члан 34.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом Општине за поједина питања није предвиђена друга већина.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређује његовим Пословником, у складу са овим законом и Статутом.

Члан 35.

Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Члан 36.

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине.

Ако скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

Члан 37.

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Заменик председника Општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

Члан 38.

Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

 Општинска управа

Члан 39.

            Општинска управа:

1.      припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

2.      извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

3.      решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4.      обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5.      извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6.      обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Члан 40.

            Општинска управа образује се као јединствен орган у Општини.

Члан 41.

            Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

            За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

            Општинска управа има унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

Члан 42.

            Начелника Општинске управе, односно управе за поједине области поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник.

Члан 43.

Начелник за свој рад и рад Управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са  овим Статутом  и актом о организацији Општинске управе.

Члан 44.

            Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.

            Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе доноси начелник уз сагласност  Општинског већа.

Члан 45.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

1.      наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;

2.      изрећи мандатну казну;

3.      поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;

4.      издати привремено наређење, односно забрану;

5.      обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;

6.      предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине.

Члан 46.

            У поступку пред Општинском управом у коме се решава  о  правима, обавезама и интересима грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку.

Члан 47.

            Општинско веће решава сукоб надлежности. Између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

            Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности измешу унутрашњих организационих јединица. 

            О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.

            О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

Члан 48.

             Послови Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у државним органима Општинске управе и одговарајуће радно искуство у складу са законом и другим прописима.

Члан 49.

            За поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др. у Општинској управи могу се  поставити помоћници  председника Општине.

            Помоћнике председника Општине поставља и разрешава председник Општине.

            У Општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника Општине. 

            Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима  која су од значаја за развој у области за које су постављени и врше друге послове утврђене актом   о организацији Општинске управе.

IV ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У

 ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 50.

            Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе су: грађанска иницијатива, збор грађана и референдум.

Грађанска иницијатива

Члан 51.

            Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине  доношење акта којим ће се уредити одређено питање из  надлежности Општине,  промену Статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом и овим Статутом.

            О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана  добијања предлога.

            Број потписа грађана потребан за пуноважно покретање грађанске иницијативе не може да буде мањи од 10% бирача.

Збор грађана

Члан 52.

            Збор грађана се сазива за део територије општине: месну заједницу, насеље, реон, улица.

            Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.

            Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их Скупштини или појединим органима и службама Општине.

            Органи и службе Општине дужни су да у року од 60 дана од одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

            Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује се одлуком Скупштине општине.

Референдум

Члан 53.

            Скупштина општине може на сопствену иницијативу да распише референдум о питањима из свога делокруга.

            Референдум о питањима из своје надлежности општина је дужна да распише на предлог  који поднесе најмање 10% бирача од укупног   броја  грађана уписаних  у бирачки списак за подручје  општине.  

            Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је глсала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана.

            Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може ставуити ван снаге,  нити изменама и допунама мењати њену суштину у наредном периоду  од годину дана  од дана доношења одлуке.

V  МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 54.

            Ради  задовољавања потрба и интереса локалног становништва  оснивају се месне заједнице а могу се оснивати и други облици месне самоуправе.

Члан 55.

            Скупштина општине одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе.

            Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 56.

            Статутом месне заједнице односно другог облика месне самоуправе, у складу са статутом општине и актом о оснивању, утврђују се послови које врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Члан 57.

            Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама и другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из изврног делокруга локалне самоуправе, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

            При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот  становника месне заједнице.

Члан 58.

            Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених овим Статутом и одлуком о оснивању.

VI ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

Изворни приходи

Члан 59.

            Средства за финансирање изворних и поверених послова обезбеђују се у Буџету Општине.

            Средства Буџета општине обезбеђују се из изворних и уступљених јавних прихода, у складу са Законом.

Члан 60.

            Општини припадају изворни јавни приходи остварени на њеној територији и то:

            1) Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон.

            2) општинске административне таксе;

            3) локалне комуналне таксе;

            4) боравишна такса;

            5) накнада за коришћење грађевинског земљишта;

            6) накнада за уређивање грађевинског земљишта;

            7) накнада за заштиту и унапређење животне средине;

            8) приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и прихода од других концесионих послова,  које општина закључи у складу са законом;

            9) новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима Скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;

            10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи општина и индиректни корисници њеног буџета;

            11) ) приходи од продаје покретних ствари које користи Општина и индиректни корисници  њеног буџета;  

12) приходи које својом делатношћу остваре  органи  и организације општине;

13) приходи од камата на средства буџета општине;

14) приходи по основу донтација Општини;

15) приходи по основу самодоприноса;

16) други приходи утврђени законом.

Члан 61.

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада утврђује Скупштина општине одлуком у складу са Законом.

Локалне комуналне таксе

Члан 62.

            Скупштина општине може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга.

Члан 63.

            Локалне комуналне таксе могу се уводити за:

            1) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим  продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;

            2) држање средстава за игру ("забавне игре");

            3) коришћење рекламних паноа;

            4) коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима;

            5) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења;

            6) коришћење обале у пословне и било које друге сврхе;

            7) Истицање фирме на пословном простору;

            8) истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);

            9) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;

            10) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води;

            11) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;

            12) држање кућних и егзотичних животиња;

            13) заузеће јавне површине грађевинским материјалом.

            14) држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима.

Члан 64.

            Општина може утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко употребних карактеристика објеката и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.

Члан  65.

            Локална комунална такса се уводи одлуком Скупштине општине којом се утврђују висина, олакшице, рокови и начин плаћања комуналне таксе.

Самодопринос

Члан 66.

            Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом, у складу са Законом.

Члан 67.

            Одлука садржи податке који се односе на:

            1) потребе, односно намене за које се средства прикупљају;

            2) подручје на коме се средства прикупљају;

            3) време за које се средства прикупљају;

            4) укупан износ средстава која се прикупљају;

            5) обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса као и лица која се ослобађају те обавезе;

            6) висину самодоприноса (основица, пропорцијална стопа и др.);

            7) начин вођења евиденције о средствима;

            8) износ и јединицу мере прерачунавања када се самодопринос изражава у раду, превозничким и другим услугама;

            9) начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава;

            10) начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен.

Члан 68.

            Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприноси  на начин и у поступку предвиђеном  за доношење Статута Општине. 

            Уз иницијативу за увођење самодоприноса подноси се програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију  пројекта  - самодоприноса.

Члан 69.

            Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.

            Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.

            Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 70.

            Одлука се објављује на начин на који се објављују акти општине.

            Одлука са списком грађана на које се самодопринос односи доставља се исплатиоцу чије је седиште ван подручја на коме се средства прикупљају.

Члан 71.

Самодопринос се може изразити у новцу, роби, раду, превозничким и другим услугама, зависно од потреба и могућности грађана.

            За грађане из члана 66. став 2. овог статута самодопринос се утврђује према вредности имовине, односно прихода од те имовине.

Члан 72.

            Основица самодоприноса уређује се одлуком о увођењу самодоприноса.

            Ако одлуком није друкчије одређено основицу самодоприноса чиме зараде (плате) запослених, приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, као и вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом који уређује порез на имовину.

Члан 73.

            Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу који се уводи за територију општине уплаћују се у буџет општине и строго су наменског карактера.

Члан 74.

            Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.

            Олакшице и ослобођења  у плаћању самодоприноса утврђују се одлуком о увођењу самодоприноса.

VII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ

Члан 75.

            Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе и њеним органима и службама у областима од заједничког интерса.

            Општина може остваривати сарадњу у области од заједничког интереса са одговарајућим јединицама локалне самоуправе у другим државама и са њиховим органма, као и са међунаридним асоцијацијама локалних власти, у складу са уставом и законом.

Члан 76.

            Ради унапређења развоја локалне самоуправе и њене заштите, јединице локалне самоуправе могу оснивати асоцијације градова и општина.

            Асоцијације градова и општина заступају интресе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја  за остваривање послова јединице локалне самоуправе.

VIII СИМБОЛИ И НАЗИВИ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

 У ОПШТИНИ

Члан 77.

            Општина у складу са статутом, има своје симболе,  грб,  заставу,  Дан општине и крсну славу  општине).

Члан 78.

            Симболи  јединице локалне самоуправе могу се истицати само уз државне симболе.

            У службеним просторијама Општине истичу се само државни симболи и симболи Општине.

Члан 79.

            Скупштина општине утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз предходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Члан 80.

            Садржина одредби општег акта о празницима и називима делова насељених места  мора да одговара историјским или стварним чињеницама и њима не могу да се повређују општи и државни интереси, национална и верска осећања или вређа јавни морал.

IX ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 81.

            Председник Општине   има право да пред   Уставним судом покрене поступак за оцену уставности закона, односно уставности и законитости другог прописа или општег акта, ако сматра да се тим актом повређују Уставом и законом утврђена права јединице локалне самоуправе.

            На предлог  Скупштине општине  председник је обавезан да пред  Устанивним судом покрене поступак  за оцену уставности закона, односно уставности и законитости другог прописа или општег акта, ако сматра да се тим актом повређују Уставом и законом утврђена права јединице локалне самоуправе.

Члан 82.

            Председник општине има право да Влади, односно  надлежном органу Републике поднесе  захтев за преиспитивање права на одлучивање, кад оцени да је орган Републике  одлучивао о питању  из надлежности  органа Општине. 

            Захтев из претходног става овог члана подноси се у року од 30 дана од дана доношења прописа или другог акта.

Члан 83.

            Председник Општине  има право жалбе Установном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа  или органа Општине  онемогућава вршење надлежности Општине.

Члан  84.

            Општина може установити заштитника грађана који је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа Управе и јавних служби, ако се ради  о повреди прописа и општих аката Општине.

            Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности заштитника грађана уређују се  посебном одлуком.

            Општина Деспотовац може донети одлуку о установљењу заједничког заштитника грађана са другим општинама.  

X  ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА ОПШТИНЕ

Члан 85.

            У оквиру Уставом и законом утврђених права, општина доноси прописе којима уређује питања из своје надлежности.

Члан 86.

            Статут, опште акте и одлуке доноси Скупштина општине, а појединачне акте доноси председник Општине и Општинско веће.

Члан 87.

            Прописи општине и њених органа објављују се у Службеном гласнику Општине Деспотовац.

            Општи акти који се објављују ступају на снагу осмог дана од дана објављивања осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

Члан 88.

            Предлог за промену Статута Општине може поднети најмање 1/3 одборника или председник Општине.

            Образложен предлог за промену Статута, Скупштина општине одлучује већином од укупног броја одборника.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

            Прописи општине остају на снази до њиховог усклађивања са законом и овим Статутом а ускладиће се најкасније три месеца од дана доношења овог Статута.  

Члан 90.

            За све што није регулисано овим Статутом примењиваће се Закон и други прописи који уређују област локалне самоуправе.

Члан 91.

            Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Деспотовац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Број:  010-3/2008-01 од  02. јуна 2008. године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Проф. Др Братислав Трифуновић,с.р.

СТАТУТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat