НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТПОСЛОВНИК Štampaj E-pošta

На основу члана 32. ст.1. тач 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC”, број 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 25. Стаута општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/19) Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 11. октобра 2022. године, доноси


ПОСЛОВНИК

О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине Деспотовац, утврђује се број радних тела, избор, права и дужности председника Ð¸ чланова радних тела,  Ñ˜Ð°Ð²Ð½Ð¾ÑÑ‚ рада, као и друга питања везана за рад Скупштине општине Деспотовац (у даљем тексту: Скупштина).

Члан 2.

Скупштину представља председник Скупштине.

Члан 3.

У раду Скупштине у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо, у складу са Уставом и Законом.

Члан 4.

Рад Скупштине је јаван.

Јавност рада Скупштине уређује се законом и овим Пословником.

Члан 5.

 Ð Ð°Ð´ Скупштине одвија се у седницама.

 Ð—а разматрање питања из своје надлежности Скупштина оснива радна тела.

Члан 6.

Термини који се користе у овом Пословнику, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

Члан 7.

 Ð¡ÐºÑƒÐ¿ÑˆÑ‚ина има свој печат.

 ÐžÐ±Ð»Ð¸Ðº и садржина и коришћење печата уређују се законом.

Члан 8.

За утврђивање присуства на седници, пријаву за реч, аудио снимање и гласање Скупштина у свом раду може користити електронски систем у коме радње пријаве присуства, пријаве за реч и гласање одборник врши путем одборничке јединице коју чини скуп команди означених за сваку наведену радњу и које су у електронском систему идентификоване са одборником који врши означене радње.

Одборник је дужан да се за време трајања седнице Скупштине стара о својој одборничкој јединици и учини је недоступним другим особама.

Члан 9.

Скупштина има председника Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом, Статутом општине Деспотовац Ð¸ овим Пословником.

 ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ðº Скупштине може бити на сталном раду у општини.

Члан 10.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у општини.

Члан 11.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

Члан 12.

Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних и административних послова у вези са сазивањем и организовањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине помаже председнику Скупштине у припреми и вођењу седница Скупштине, у примени Пословника о раду Скупштине, у спровођењу закључака Скупштине и стара се о обављању стручних и других послова за потребе Скупштине.

За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине.

За благовремено достављање тражених података, списа и исправа органу Републике који врши надзор над законитошћу рада одговоран је секретар Скупштине ако се надзор врши над радом и актима Скупштине.

Члан 13.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине разрешити секретара и пре истека времена на које је постављен.

II РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ

1. Образовање, састав и седнице радних тела

Члан 14.

Радна тела Скупштине су: Верификациони одбор, стална радна тела, повремена радна тела и радна тела предвиђена Законом.

За разматрање и решавање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова у складу са овим Пословником, образују се стална радна тела.

Разматрање појединих питања од стране сталног радног тела није услов за законитост доношења акта Скупштине.

Повремена радна тела образују се ради разматрања одређених питања и задатака из надлежности Скупштине.

Скупштина именује, односно одређује чланове  радних тела предвиђених законом. 

Члан 15.

Стална радна тела су одбори и комисије.

Одбори имају 5 чланова, а комисије имају 7 чланова.

Чланови радних тела бирају се из реда одборника и грађана, с тим што се председник радног тела бира из реда одборника.

Број чланова радног тела из састава одборника и грађана утврђује се актом о образовању радног тела, с тим што већина мора бити из реда одборника.

Члан 16.

Чланове, односно председника сталног радног тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини.

О предложеној листи за избор чланова радних тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.

Радно тело изабрано је ако је за њега гласала већина присутних одборника.

Ако радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља.

Члан 17.

Одборник може бити члан највише два стална радна тела.

Члан сталног радног тела не може бити члан Општинског већа.

Члан 18.

Члану радног тела мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем или истеком рока на који је изабран, односно истеком мандата Скупштине.

Скупштина утврђује престанак дужности члана радног тела у случају смрти и поднете оставке.

Скупштина разрешава члана радног тела на предлог једне трећине одборника од укупног броја одборника и о томе одлучује већином гласова присутних одборника на седници Скупштине.

Скупштина бира новог члана радног тела путем појединачног кандидивања и избора.

Члан 19.

Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопственој иницијативи или на иницијативу једне трећине чланова радног тела, а дужан је сазвати седницу на захтев председника Скупштине.

Председник Скупштине може сазвати седницу радног тела.

Члан 20.

Радно тело ради у седници када је присутна већина од укупног броја чланова радног тела, а одлучује већином гласова присутних чланова.

Обавештење о датуму одржавања и дневном реду седнице може се достати члановима радног тела дан пре одржавања седнице, a уколико постоје разлози за хитно сазивање може се доставити у краћем року у ком случају председник радног тела разлоге образлаже на седници радног тела.

Седница радног тела може бити одржана и телефонским путем, позивањем и изјашњавањем чланова о тачкама дневног реда. О телефонској седници сачињава се службена белешка.

Члан 21.

Седницом радног тела председава председник. У одсуству председника седницом председава члан који буде одређен већином гласова присутних чланова радног тела, ако законом није другачије одређено.

Председавајући седницом има сва права као и председник радног тела.

У раду радног тела, по позиву, могу учествовати представник предлагача акта који се на седници разматра као и стручни и научни радници, без права одлучивања.

Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду, без права одлучивања и одборник који није члан тог радног тела.

Члан 22.

У свом раду, радна тела доносе решења, закључке  и друге акте одређене законом и овим пословником, и усвајају извештаје.

Радно тело подноси Скупштини мишљења, предлоге и извештаје.

О поднетим актима Скупштину обавештава председник Скупштине или секретар на седници Скупштине а председник радног тела, односно лице које је радно тело одредило за известиоца може представити и образлажити извештај радног тела.

Члан 23.

На седници радног тела води се записник.

У записник се обавезно уносе: имена присутних, предлози изнети на седници радног тела, свако издвојено мишљење, као и мишљење и предлог Скупштини.

Члан 24.

На питања у вези са заказивањем седница и обавештавање о седницама радног тела, примењују се одредбе којима се регулише заказивање седница и обавештавање о седницама Скупштине.

2. Верификациони одбор

Члан 25.

Скупштина на предлог председавајућег, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника, бира Верификациони одбор.

Верификациони одбор састављен је од три кандидата за одборника, односно одборника, који су изабрани са различитих изборних листа.

Верификациони одбор утврђује сагласност издатих уверења које подносе кандидати за одборнике и решења Изборне комисије општине Деспотовац о додели мандата одборника и о томе подноси извештај Скупштини.

3. Одбори

Члан 26.

 ÐžÐ´Ð±Ð¾Ñ€Ð¸ Скупштине су:

 1. Одбор за буџет и финансије,

 2. Одбор за урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене дедлатности и заштиту животне средине,

 3. Одбор за привреду, пољопривреду и шумарство,

 4. Одбор за друштвене делатности и омладину и

 5. Одбор за родну равноправност. 

Члан 27.

Одбор за буџет и финансије – разматра предлоге одлука које се односе на финансирање, и других општих аката који се односе на финансирање послова општине, таксе, накнаде и друге дажбине, буџет и завршни рачун, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија општине.

Члан 28.

Одбор за урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине – разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на уређење, обављање и развој комуналних делатности, уређивање и коришћење земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области урбанизма на територији општине,разматра питања која се односе на јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину и друга питања из ове области,разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину.

Члан 29.

Одбор за привреду, пољопривреду и шумарство – прати и разматра питања која се односе на занатство, туризам, угоститељство, трговину, робне резерве, приватно предузетништво и уређење, обезбеђивање и коришћење пословног простора, прати и разматра питања из области пољопривреде, шумарства, водопривреде и снабдевања општине пољопривредно-прехрамбеним производима, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана.

Члан 30.

Одбор за друштвене делатности и омладину – разматра предлоге одлука и других општих аката и иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове области и области заштите културних добара, разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области образовања и физичке културе, разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области здравства, дечије и социјалне заштите.

Одбор се бави питањима младих и разматра предлоге општих аката који се односе на питања и проблеме младих и њихово решавање.

Члан 31.

Одбор за родну равноправност прати остваривање равноправности полова, даје мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине. Одбор разматра питања и усваја програме и активности који имају за циљ развијање сарадње међу установама и организацијама које пружају заштиту и помоћ жртвама насиља и промовише родну равноправност.

У раду Одбора за родну равноправност могу по позиву учествовати и друга лица без права одлучивања.

4. Комисије 

Члан 32.

 ÐšÐ¾Ð¼Ð¸ÑÐ¸Ñ˜Ðµ Скупштине су:

 1. Комисија за Статут и нормативну делатност и

 2. Комисија за избор, именовања и административне послове.

Члан 33.

Комисија за Статут и нормативну делатност – утврђује предлог Статута, предлог пословника о раду Скупштине и предлог аутентичног тумачења прописа које доноси Скупштина, разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом и законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.

Комисија даје одговор Уставном суду на предлог, иницијативу и решење о покретању поступка за оцену уставности, односно законитости одлука и других општих аката које је донела Скупштина.

Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине. 

Члан 34.

Комисија за избор и именовања и административне послове, утврђује предлоге за изборе и именовања, чланова органа и представника Скупштине у органе одређене прописима Општине и законом, а за које није предвиђено да их неки други орган предлаже.

Комисија разматра и даје мишљење функционеру кога бирају, постављају и именују органи Општине Деспотовац, за вршење друге функције или послова, односно делатности у складу са важећим прописима.

Ова Комисија одлучује о правима по основу рада лица које бира, именује и поставља Скупштина, председник општине и Општинско веће и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих лица, уколико Законом није другачије одређено.

Комисија одлучује о питањима која се односе на накнаде трошкова, личних доходака и наградaма одборника, изабраним, именованим и постављеним лицима у органима Општине и лицима ангажованим у раду органа Општине. 

5. Повремена радна тела 

Члан 35.

Повремена радна тела Скупштина образује актом којим се одређује: задатак, састав и број чланова, време на које се образује или рок за завршетак задатка тела.

Актом о образовању уређује се и обављање стручних и административно-техничких послова за то радно тело.

Председник повременог радног тела може бити биран из састава одборника и грађана.

III ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

Члан 36.

У Скупштини се образују одборничке групе.

Одборничку групу сачињавају одборници који припадају једној политичкој странци, или другој политичкој организацији, која има најмање пет одборника.

Одборничку групу од најмање пет одборника могу удруживањем да образују и одборници који припадају различитим политичким странкама или другим политичким организацијама које имају мање од пет одборника или одборници који су изабрани на предлог групе грађана.

Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине подноси списак чланова групе који је потписао сваки члан групе, са назнаком ко су председник и заменик председника одборничке групе.

Одборник може бити члан само једне одборничке групе.

О промени састава одборничке групе, председник групе, писмено обавештава председника Скупштине.

IV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

Члан 37.

Седнице Скупштине су јавне.        

Скупштина може одлучити да седница не буде јавна, из разлога безбедности и других разлога утврђених законом, Статутом и овим Пословником.

Седница Ð¡ÐºÑƒÐ¿ÑˆÑ‚ине може бити конститутивна, редовна и свечана седница;

Члан 38.

О припремању седница Скупштине стара се председник Скупштине, уз помоћ секретара Скупштине.

1. Конститутивна седница 

Члан 39.

Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из претходног сазива у року од десет дана од дана објављивања решења о додели мандата на веб-презентацији, тако да се та седница одржи најкасније 30 дана од дана објављивања решења о додели мандата на веб-презентацији.

Најстарији кандидат за одборника којем је додељен мандат је овлашћен и да сазове конститутивну седницу ако то у законском року не учини председник Скупштине из претходног сазива.

Уз обавештење за конститутивну седницу кандидатима за одборнике се доставља Статут и Пословник о раду Скупштине.

Члан 40.

Одредбе које се односе на рад Скупштине у редовним седницама односе се и на рад Скупштине на конститутивној седници, ако одредбама о конститутивној седници није другачије одређено.

Члан 41.

Конститутивном седницом Скупштине председава најстарији кандидат за одборника којем је додељен мандат.

 ÐÐºÐ¾ најстарији кандидат за одборника којем је додељен мандат не може или неће да председава, конститутивном седницом Скупштине председава најстарији присутни кандидат за одборника којем је додељен мандат.

Члан 42.

О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина одлучује јавним гласањем.

У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима је додељен мандат и који имају уверење изборне комисије да су изабрани.

Члан 43.

Након потврђивања мандата одборници полажу заклетву, гласно изговарајући текст заклетве који чита председавајући, која гласи:

„Заклињем се да ћу се у раду Скупштине придржавати Устава, Закона и Статута општине и да ћу часно и одговорно вршити дужност одборника руководећи се интересима грађана општине Деспотовац“.

По датој заклетви одборници потписују текст заклетве.

Члан 44.

Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

2. Избор председника Скупштине 

Члан 45.

Председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном облику, на конститутивној седници након потврђивања мандата одборника или на други начин утврђен овим Пословником.

Предлог садржи име и презиме, кратку биографију и страначку припадност кандидата, име представника предлагача и потписе предлагача.

Председавајући обавештава одборнике о предложеним кандидатима за председника Скупштине.

О предложеним кандидатима за председника Скупштине отвора се расправа.

У име предлагача, представник предлагача има право да образложи предлог кандидата.

Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се обрати одборницима.

Након расправе председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине, и то по азбучном реду презимена кандидата.

2.1.1. Поступак гласања за избор председника Скупштине

Члан 46.

Гласање за избор председника Скупштине на конститутивној седници спроводи председавајући и два најмлађа присутна одборника, а по конституисању Скупштине гласање спроводи председник Скупштине, са замеником председника Скупштине и одборником кога одреди Скупштина (у даљем тексту: Комисија), уз помоћ секретара Скупштине.

По конституисању Скупштине гласање за избор председника Скупштине спроводе председавајући и два одборника, које одреди Скупштина, уколико заменик председника Скупштине није изабран, не Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ или не жели да учествује у гласању.

Комисија се стара Ð¸ обезбећује тајност гласања. 

Члан 47.

Гласање за избор председника Скупштине врши се на гласачким листићима.

Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје.

Број штампаних гласачких листића једнак је укупном броју одборника.

Члан 48.

Ако се на листи кандидата налази један кандидат гласачки листић садржи: назив избора и датум галасања, презиме и име кандидата, начин гласања: „за“ , „против“ и „уздржан“ и отисак печата Скупштине.

Гласање се врши заокруживањем речи „за“ , „против“ или â€žÑƒÐ·Ð´Ñ€Ð¶Ð°Ð½â€œ.

Члан 49.

Ако се на Листи кандидата налази више кандидата гласачки листић садржи: назив избора и датум гласања, редни број који се ставља испред личног имена кандидата, презиме и име кандидата према редоследу утврђеном на листи кандидата и отисак печата Скупштине.

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред једног кандидата на гласачком листићу.

Члан 50.

Комисија уручује одборнику гласачки листић тако што одборник, пошто је претходно прозван, прилази столу председавајућег, а Комисија или ÑÐµÐºÑ€ÐµÑ‚ар Скупштине, означава код имена и презимена у списку одборника да му је гласачки листић уручен.

Кад одборник попуни гласачки листић, прилази месту где се налази гласачка кутија и убацује у њу гласачки листић, а Комисија или секретар Скупштине код имена и презимена у списку одборника означава да је одборник гласао.

Гласачка кутија на почетку гласања мора бити празна и од провидног материјала.

Члан 51.

Пошто је гласање завршено, Комисија утврђује резултате гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено.

Пре отварања гласачке кутије, пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и стављају у посебан коверат, који ће бити запечаћен.

Члан 52.

Неважећи гласачки листић је онај који није попуњен, на којем су заокружени редни бројеви испред два или више кандидата, односно заокружено више начина гласања као и сваки други гласачки листић који је попуњен тако да се не може поуздано утврдити за ког кандидата, односно како је одборника гласао.

Важећи гласачки листић је онај на којем је заокружен редни број испред кандидата, односно заокружена један од начин гласања ако је само један кандидат на гласачком листићу као и гласачки листић који је попуњен тако да се са сигурношћу може закључити за ког кандидата, односно како је бирач гласао. 

Члан 53.

Утврђивање резултата гласања обухвата податке о:

- укупном броју одборника;

- укупном броју одштампаних гласачки листића;

- броју неупотребљених гласачких листићима;

- броју уручених гласачких листића;

- броју одборника који су гласали;

- број неважећих гласачких листића;

- број важећих гласачких листића;

- броју гласова „за“, броју гласова „против“ и броју гласова „уздржан“, ако је само један кандидат на гласачком листићу и

- броју гласова који је добио сваки кандидат, ако је било више кандидата на гласачком листићу;

Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију који кандидат је изабран за председника Скупштине или да ниједан кандидат није изабран прописаном већином ако је било више кандидата, односно да ли је кандидат изабран за председника Скупштине или да кандидат није изабран прописаном већином ако је био само један кандидат.

Члан 54.

О току гласања и утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви чланови Комисије.

У записник се обавезно уноси дан и сат гласања. 

Члан 55.

За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од укупног броја одборника.

Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио потребну већину поновиће се избор, и то између кандидата који су добили највећи број гласова.

Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран, понавља се избора председника Скупштине.

Члан 56.

Председавајући објављује резултат гласања.

Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима вођење седнице.

При ступању на дужност председник Скупштине пред одборницима даје следећу изјаву:

„Изјављујем да ћу права и дужности председника Скупштине општине Деспотовац извршавати у складу са Уставом, Законом и Статутом Општине, а у интересу грађана Општине Деспотовац“.

3. Постављање секретара Скупштине

Члан 57.

Секретара Скупштине поставља Скупштина, на предлог председника Скупштине на четири године, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три годин.

2. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

2.1. Сазивање седнице, обавештавање 

Члан 58.

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када није присустан довољан број одборника за пуноважан рад и одлучивање, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Члан 59.

 Ð¡ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ†Ðµ Скупштине сазивају се писменим или електронским путем.

О сазваној седници одборници се у року од седам дана пре дана заказане седнице Скупштине обавештавају електронским путем на адресу електронске поште коју доставе секретару Скупштине, СМС порукама, усмено или достављањем писмена у стану, пословној просторији или на радном месту одборника.

Обавештење о сазваној седници садржи место и време одржавања седнице.

Када постоје оправдани разлози које образлаже председник Скупштине на почетку седнице, рок из става 2. може бити и краћи.

Достављање Сазива седнице сматра се обавештењем о сазваној седници.

Члан 60.

Одборницима се доставља материјал за сазвану седницу у року из члана 73. става 2., заједно са предложеним дневним редом и изводом из записника са претходне седнице.

Материјал за седницу одборницима се доставља електронским путем на адресу електронске поште коју доставе секретару Скупштине или достављањем писмена у стану, пословној просторији или на радном месту одборника.

Материјал чине предлози аката, захтеви, извештаји, програми, планови и прилози везани за тачке предложеног дневног реда. Акта која чине материјал могу се достављати у копији или нацрту акта за чију веродостојност одговара секретар Скупштине.

Изузетно, уколико је због обимности материјала или техничких разлога немогуће доставити материјал на начин предвиђен Пословником, одборницима се мора омогућити увид у материјал преко интернет странице и непосредно у згради Општинске управе општине Деспотовац у року из става 2. члана 73. што се сматра уредним достављањем.

Члан 61.

Одборник се писмено изјашњава и обавештава секретара Скупштине о начину на који жели да му се достављају обавештења и материјал за сазване седнице.

Члан 62.

На седницу Скупштине позивају се председник Oпштине и заменик председника Општине, начелник Општинске управе, представник предлагача ако Општинско веће није предлагач и известиоци, а по потреби могу се позвати и друга лица.

2.2. Ток седнице

Члан 63.

Седницом председава председник Скупштине, кога у случају одсутности замењује заменик председника.

Члан 64.

Председавајући отвара седницу Скупштине и, на основу увида у електронски систем или извештаја стручне службе о присутности одборника, утврђује да ли седници присуствује довољан број одборника за пуноважан рад и одлучивање.

За пуноважан рад и одлучивање потребно је да седници присуствује већина од укупног броја одборника (кворум). Ако се утврди да не постоји кворум, председник одлаже седницу за одговарајући дан и сат.

Одсутни одборници се писмено или путем СМС-а обавештавају о времену одржавања одложене.

Седница ће се прекинути или одложити и у случају када се у току трајања седнице утврди да не постоји кворум.

2.2.1. Употребе електорнског система

Члан 65.

Након отварања седнице председник Скупштине обавештава, по извештају секретара и стручне службе, да ли ће се на седници користити електронски систем за утврђивање присутности одборника, пријава за реч, сачињавање записника и утврђивање броја гласова.

Ако у у току седнице не буде техничких могућности  за употребу електронског система председник Скупштине обавештава одборнике да се у наставку седнице неће користити електронски систем за утврђивање присутности одборника, пријава за реч, сачињавање записника и утврђивање броја гласова.

Присуство на седници, пријава одборника за реч, гласање и сачињавање записника употребом електронског система врши се на начин одређен овим пословником.

2.2.2. Утврђивање броја присутних одборника 

Члан 66.

Утврђивање броја присутних одборника врши се путем електронског система уколико су обезбеђени технички услови, пребројавањем или прозивањем.

Утврђивање броја присутних одборника путем електронског система врши се тако што је сваки одборник дужан да се идентификује приликом уласка у салу активирањем одборничке јединице у електронском систему.

 Ð£Ñ‚врђивање броја присутних одборника пребројавањем врши секретар Скупштине или стручна служба Општинске управе.

Утврђивање броја присутних одборника прозивањем врши се тако што секретар Скупштине прозива одборнике и бележи њихову присутност.

Председник Скупштине може у току седнице одредити утврђивање броја присутних одборника. Утврђивање броја присутних одборника се може одредити и на захтев одборника.

Члан 67.

Одборник је дужан да се након што је председник Скупштине отворио седницу пријави на електронски систем.

Приликом сваког изласка из сале и напуштања седнице Скупштине, одборник је дужан да се одјави, односно пријави на електронски систем при поновном уласку у салу.

Уколико се одборник при уласку и изласку из сале Скупштине не одјави на начин из става 1. и 2. овог члана, председник Скупштине ће га, на основу мониторског извода, опоменути да то уради.

Председник Скупштине може изрећи меру искључења одборничке јединице одборнику који напусти седницу Скупштине а не одјави се у електронском систему, коју спроводи секретар Скупштине или лице задужено за руковањем електронским системом.

Члан 68.

Уколико се у електронски систем пријави одборник који није присутан, или се изврши злоупотреба електронског система на други начин, председник Скупштине изриче меру искључења одборничке јединице путем које је извршена злоупотреба.

Гласање у току којег је извршена злоупотреба биће поништено, иизвршиће се поновна пријава присуства свих одборника и поновиће се гласање.

Уколико има проблема са пријавом или одјавом на електронски систем у својој одборничкој јединици, пријави за реч или приликом евидентирања његовог гласања у електронском систему, одборник је дужан да сметњу одмах пријави секретару Скупштине.

2.2.3. Дневни ред

Члан  69.

Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине у сазиву седнице на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим материјалима.

У дневном реду се посебно групишу тачке, с обзиром на њихов карактер и значај.

Члан 70.

Сваки одборник и представник Општинског већа може предложити измену и допуну предложеног дневног реда.

Предлог измене и допуне упућује се писаним путем пре седнице или на самој седници до утврђивања дневног реда.

Материјал за тачке дневног реда којима се допуњава предложени дневни ред доставља се одборницима најкасније до почетка седнице.

Члан 71.

О предлозима за измену и допуну предложеног дневног реда не води се расправа.

Скукпштина одлучује, прво, о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини.

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних одборника. 

2.2.4. Усвајање извода из записника и расправа 

Члан 72.

Пре преласка на рад по тачкама дневног реда усваја се извод из записника са претходне седнице.

О примедбама на извод из записника Скупштина одлучује без расправе.

Члан 73.

Скупштина разматра предлоге и материјал по утврђеном дневном реду.

Скупштина може, у току седнице, без расправе, извршити измене у редоследу разматрања појединих тачака дневног реда.

Члан 74.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине, одлучити да поједине тачке обједини у расправи.

Пре него што председник Скупштине отвори расправу по тачки дневног реда представник предлагача и известилац могу образложити предлог.

Учесници у расправи по тачкама дневног реда могу да буду сви одборници, представник предлагача и председник Општине.

Када се разматрају питања из делокруга сталних радних тела, право да говоре имају и чланови радних тела који нису одборници.

Скупштина може одлучити може одлучити да о одређеним питањима Скупштина саслуша представнике органа Републике Србије и општине Деспотовац, јавних предузећа, установа, ÑƒÐ´Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÑšÐ°, организација и поједине грађане.

Представник предлагача и известилац могу у току расправе пружити додатна образложења учесницима у расправи и одговарати на питања везана за предмет расправе.

Свако питање се расправља док о њему има пријављених учесника у расправи.

Кад председник Скупштине закључи расправу о одређеном питању, расправа се не може поново отварити.

Члан 75.

Пријава за реч подноси се председавајућем чим се расправа отвори и може се подносити све до њеног закључења.

Председник Скупштине даје говорницима реч по реду пријаве.

Председник може и преко реда дати реч представнику предлагача или председнику Општине.

Када председник Скупштине оцени да ће расправа о појединим питањима дуже трајати или кад је пријављен већи број говорника, може предложити да се ограничи трајање говора сваког учесника у расправи (сем представника предлагача и председника општине Деспотовац) и да сваки учесник у расправи о истом питању говори само једанпут.

Ограничење трајања говора може предложити и сваки одборник.

Кад је трајање говора ограничено, председник Скупштине ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не заврши говор, председник Скупштине му одузима реч.

Члан 76.

Говорник може да добије реч по други пут тек пошто говоре сви пријављени одборници који говоре први пут и само ако питање које је на дневном реду, по оцени председника Скупштине, није довољно расправљено.

Председник одборничке групе који жели да изнесе став те групе о питању које је на дневном реду, има право да добије реч преко реда, с тим што не може говорити дуже од времена одређеног за излагање, ако је то време ограничено, односно више од два пута о истом питању.

Члан 77.

Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду.

Ако се говорник удаљи од дневног реда, председник Скупштине ће га опоменути и позвати да се држи дневног реда. Уколико одборник и поред опомене настави да говори, председник Скупштине ће му одузети реч.

Говорника може прекинути или опоменути на ред само председник Скупштине.

Није дозвољено ни ометање говорника добацивањем и коментарисањем излагања, као и сваки други поступак који спречава слободу говора.

Председник Скупштине је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању.

Члан 78.

Уколико се одборник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику или погрешно протумачи његово излагање, одборник на кога се излагање односи има право да одмах затражи реч – реплику.

Одлуку у случају из става 1. овог члана доноси председник Скупштине.

Уколико председник Скупштине не дозволи тражену реплику одборник који је тражио реплику може захтевати да се о праву на реплику изјасни Скупштина.

Члан 79.

Одборнику који затражи реч да говори о повреди Пословника или утврђеног дневног реда, председник даје реч чим је затражи. Његов говор не може трајати дуже од 3 минута.

Председник Скупштине је дужан дати објашњење поводом изречене примедбе.

Члан 80.

Учесник у расправи пријаву за реч, односно реплику или реч у вези повреде Пословника подноси активирање одговарајућих команди на својој одборничкој јединици у електронском систему уколико су испуњени технички услови или дизањем руке.

Одборник који се није пријавио своје присуство путем електронског система нема право да добије реч.

2.3. Одлучивање

Члан 81.

Скупштина одлучује, ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

Скупштина одлучује гласањем које може бити јавно и тајно.

О предлогу који је стављен на дневни ред седнице Скупштина одлучује после расправе, сем у случајевима у којима је о овим пословником одређено да се одлучује без расправе.

Након расправе Скупштина може да одлучи да се о предлогу не гласа и да се материјал проследи одговарајућем радном телу или органу Општине на додатно сагледавање и допуну. 

Члан 82.

После закључене расправе председник Скупштине ставља на гласање предлог. О предлогу се гласа у целини. Ако је на предлог поднет амандман, прво се одлучује о амандману, а затим о предлогу у целини.

Члан 83.

Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом општине Деспотовац није друкчије одређено.

Већина гласова од укупног броја одборника потребна је када се одлучује о:

1. Доношењу Статута општине;

2. Доношењу Буџета општине и

3. Доношењу просторних и урбанистичких планова.

2.3.1. Гласање

Тајно гласање 

Члан 84.

Уколико законом, одлуком Скупштине или овим Пословником није посебно одређено да се о појединим питањима гласа тајно, гласање се врши јавно.

Тајно гласање се одвија по поступку који је предвиђен за Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ€ председника Скупштине општине.

Скупштина може да одлучи да се о поједином питању гласа тајно на предлог најмање једне трећине укупног броја одборника.

Јавно гласање 

Члан 85.

Јавно гласање се врши гласањем употребом електронског система, подизањем руке или прозивком.

Одборници гласају изјашњавањем „за“ предлог, „против“ предлога или се уздржавају од гласања. Може се гласати и на другачији начин ако је одређено овим Пословником.

Гласање употребом електронског система 

Члан 86.

Гласање употребом електронског система врши се тако што одборник након почетка гласања, које означава председник Скупштине који и одређује дужину трајања гласања, притиска једну од команди на одборничкој јединици означених као „за“, „против“ или „уздржан“.

Не може се гласати преко одборничке јединице на којој одборник коме она у електронском систему припада није извршио пријаву присутности или је по изреченој мери искључена.

По истеку времена одређеног за гласање председник Скупштине Ð·Ð°ÐºÑ™ÑƒÑ‡ÑƒÑ˜Ðµ гласање.           По објављеним резултатима одборници имају право да дају примедбу и затраже поновно гласање о истом предлогу.

Резултат сваког гласања приказује се на монитору у сали.

Резултат сваког гласања и начин гласања сваког одборника бележи се у записник ако је електронски систем у употреби.

Гласање дизањем руке 

Члан 87.

Када се гласа дизањем руке, председник позива да се изјасне одборници који гласају „за“, затим они гласају „против“, и најзад одборници који се изјашњавају као „уздржани“.

Пребројавање гласова у току гласања спроводе запослени који врше административно стручне послове за Скупштину и које одреди секретар.

Податке о бројању запослени из претходног става, саопштавају председнику Скупштине.

Гласање прозивком

Члан 88.

Гласање прозивком спроводи се уколико то одреди Скупштина на предлог најмање трећине укупног броја одборнике или у случају понављања гласања у складу са овим Пословником.

Гласање прозивком врши се тако што председник Скупштине или секретар Скупштине прозива одборнике, који се изјашњавају „за“, „против“ или „уздржан“. Секретар Скупштине бележи начин гласања одборнике и резултате гласања саопштава председнику Скупштине.

Гласање прозивком у поступку именовања, односно постављења у коме је предложено два или више кандидата, врши се тако што прозвани одборници гласају изговарајући пуно име и презиме кандидата за кога гласају, а секретар Скупштине бележи њихов глас. 

Објављивање резултата гласања

Члан 89.

Председник Скупштине објављује резултате гласања тако што саопштава колико је одборника гласало „за“, колико је одборника гласало „против“ и колико је одборника било „уздржано“, односно колико је гласова добио сваки кандидат,  након чега констатује да је акт донет или није, односно да ли је предлог усвојен или није или који кандидат је именован.

Понављање гласања 

Члан 90.

Одборник може, уколико сумња у резултате гласања, одмах након објављених резултата да затражи ново гласање, након чега председник Скупштине одређује ново гласање.

Уколико одборник сумња у резлтате поновног гласања председник Скупштине одређује гласање подизањем руку ако је поновљено гласање вршено употребом електронског система, односно одређује гласање прозивком ако је поновљено гласање било подизањем руке.

2.4 Одржавање реда на седници

Члан 91.

О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине.

За повреду реда на седници председник Скупштине може да изрекне меру упозорења, одузимања речи или меру искључења одборничке јединице.

Скупштина, на предлог председника Скупштине, може да изрекне меру удаљења одборника са седнице.

Члан 92.

Мера упозорења изриче се одборнику који својим понашањем, узимањем речи кад му је председник Скупштине није дао, ометањем и упадањем у реч говорнику или сличним поступком, нарушава ред на седници или на други начин поступа противно одредбама овог Пословника.

Члан 93.

Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим говором нарушава рад на седници или повређује одредбе овог Пословника, а већ је на тој седници два пута упозораван на придржавање реда и одредби овог Пословника.

Меру одузимања речи у електронском систему спроводи секретар Скупштине или лице задужено за руковање електронским системом искључивањем микрофона на одборничкој јединици одборника.

Члан 94.

Меру искључења одборничке јединице изриче председник Скупштине у случајевима предвиђеним овим Пословником, а спроводи је секретар Скупштине или лице задужено за руковање електронским системом.

Члан 95.

Мера удаљена са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере упозорења, односно мере одузимања речи омета или спречава рад на седници или на седници вређа Скупштину и одборнике или употребљава изразе који нису у складу са достојанством Скупштине.

Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је повредио ред.

Одборник према коме је изречена мера удаљена са седнице дужан је да се одмах удаљи из просторије у којој се одржава седница. 

Члан 96.

Ако председник Скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници, одредиће кратак прекид седнице.

Члан 97.

Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на све друге учеснике у раду седнице Скупштине и на седнице радних тела, ако њиховим пословницима није другачије одређено.

2.5. Записник

Члан 98.

О раду на седници Скупштине води се записник.

Записник представља аудио снимак тока седнице и писани акт који садржи: време и место одржавања седнице, имена председавајућег и секретара, имена присутних и одсутних одборника, имена лица која су присуствовала седници по позиву, кратак ток седнице са тачкама дневог реда о којима се расправљало и олучивало и имена учесника у расправи, означене одлуке, решења, закључке и друга акта која Скупштина доноси, резултате гласања, одборничка питања и изречене мере.

Записник потписује председавајући и секретар Скупштине.

Ток седнице Скупштине снима се коришћењем путем електронског система бележења тонског записа на одговарајућем електронском уређају ( рачунар, диктафон).

Тонски запис чува се трајно, на одговарајућем преносном уређају или на други одговарајући начин.

Са седнице се прави извод из записника који се доставља одборницима уз позив за наредну седницу, који садржи време и место одржавања седнице, имена председавајућег и секретара, имена одсутних одборника, утврђени дневни ред, имена учесника у расправи, питања о којима се гласало, резултате гласања, назив донетих одлука и одборничка питања и дате одговоре.

У записник и извод из записника се не уносе титуле и надимци одборника.

Усвојени извод из записника потписује председник Скупштине, односно лице које је председавало седницом.

Члан 99.

Одборници имају право на увид у записник и његову доставу.

Записник се може доставити представницима средстава јавног информисања само по писаном одобрењу председника Скупштине.

3. СВЕЧАНА СЕДНИЦА

Члан 100.

Свечана седница се одржава поводом Дана општине – 16. јуна, а може се одржати и другом пригодном приликом.

За свечану седницу упућује се позив одборницима и гостима.

Одредбе које се односе на рад Скупштине у редовној и конститутивној седницама не односе се на свечану седницу Скупштине.

V Избор председника општине, заменика председника општине

и чланова Општинског већа 

1. Председник општине Деспотовац

Члан 101.

Председника општине Деспотовац (у даљем тексту: председник Општине), заменика председника Општине и чланове Општинског већа Ð¾Ð¿ÑˆÑ‚ине Деспотовац ( у даљем тексту: Општинско веће) бира Скупштина, на време од четири године тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Када Скупштина бира председника Општине стовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и члановима Општинског већа.

Председник Скупштине предлаже кандидата за председника Општине из реда одборника.

2. Заменик председника Општине

Члан 102.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника.

Заменика председника Општине бира Скупштина на исти начин као и председника ÐžÐ¿ÑˆÑ‚ине.

3. Чланови Општинског већа

Члан 103.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине, односно председник Општине.

Члан 104.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа, престаје одборнички мандат.

Члан 105.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на који је биран, на предлог најмање једне трећине одборника на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине, а председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема предлога.

Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

Члан 106.

Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и члановима Општинског већа.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено, са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа, који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора новог председника општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

4. Гласање за избор председника Општине,

заменика председника Општине и чланове Општинског већа

Члан 107.

Одредбе Пословника којима се уређује гласање за председника Скупштине када је на Листи један кандидат сходно се примењују за гласање председника Општине, заменика председника Општине и чланове Општинског већа, ако овим Пословником  није другачије одређено.

Члан 108.

Гласање за избор председника Општине, заменика председника Општине и чланове Општинског већа ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸ Комисија Ð¸Ð· члана 50. овог Пословника, а помаже им секретар Скупштине.

Члан 109.

Гласачки листић садржи: назив избора и датум гласања, презиме и име кандидата за председника општине, заменика председника Општине и чланове Општинског већа, начин гласања: „за“ , „против“ и „уздржан“ и отисак печата Скупштине.

Гласање се врши заокруживањем речи „за“ , „против“ или â€žÑƒÐ·Ð´Ñ€Ð¶Ð°Ð½â€œ.

Члан 110.

Председник Општине, Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ðº председника Општине и чланови Општинског већа изабрани су ако је већина одборника од укупног броја одборника гласала „за“. 

Члан 111.

Председавајући објављује резултат гласања.

Председник Општине ступа на дужност по објављивању резултата гласања. 

VI   ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА

И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ 

1. Акти које доноси Скупштина

Члан 112.

Скупштина доноси одлуке, програме, планове, решења, закључке и препоруке и друге опште одлуке и даје аутентична тумачења аката која доноси.

Члан 113.

Општи акти које доноси Скупштина општине објављују се у Службеном гласнику општине Деспотовац.

Појединачни акти које доноси Скупштина објављују се у „Службеном гласнику општине Деспотовац“, ако је у самим актима тако одређено.

2. Поступак за доношење одлука

Члан 114.

Предлог акта који доноси Скупштина може да поднесе Општинско веће, сваки одборник Скупштине, 10% бирача и председник Општине.

Предлог акта подноси се у облику у коме се акт доноси са образложењем.

Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за доношење одлуке, објашњење циља који се жели постићи и процену износа финансијских средстава потребних за спровођење одлуке.

Предлог одлуке који је упућен Скупштини доставља се одборницима и председнику општине, ако он није предлагач.

Члан 115.

Предлог одлуке се, пре разматрања у Скупштини, може разматрати у надлежним радним телима.

Надлежна радна тела у својим извештајима могу предложити Скупштини да прихвати предлог акта у целини или предложити да Скупштина донесе акт у тексту измењеном, делом или у целини, у односу на текст који је поднео предлагач или да предлог акта не прихвати. 

Члан 116.

Предлагач акта има право да повуче предлог акта све до закључења расправе на седници Скупштине.

3. Амандман

Члан 117.

Предлог за измену и допуну предлога акта подноси се у облику амандмана.

Амандман може поднети предлагач акта, одборник, председник општине, стално радно тело Скупштине и 10% бирача.

Амандман се подноси писмено или електронским путем пре седнице или писменим путем на седници до закључења расправе Ð¾  Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð³Ñƒ.

О амандману се изјашњава представник предлагача и председник општине, кад он није предлагач.

Члан 128.

Скупштина прво одлучује о приспелим амандманима одборника по редоследу чланова на које се амандамн поднео, а затим амандманима председника општине и амандманима надлежних сталних радних тела, на исте чланове предлога акта.

Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога одлуке, прво се одлучује о амандману којим се предлаже брисање одређене одредбе.

Члан 129.

Амандман који усвоји Скупштина постаје саставни део предлога акта који је поднет Скупштини.

4. Потписивање аката 

Члан 130.

Акте донете на седници Скупштине потписује председник Скупштине, односно председавајући седницом у тренутку доношења акта.

Изворник акта потписан од стране председника Скупштине и оверен печатом Скупштине чува се у архиви Општинске управе општина Деспотовац.

Под изворником акта подразумева се текст који је донет, односно усвојен на седници Скупштине.

О изради изворника и Ð¿Ñ€ÐµÐ¿Ð¸ÑÐ° аката, о чувању изворника аката и њиховој евиденцији, објављивању аката и њиховом достављању стара се секретар Скупштине.

Препис акта које је донела Скупштина оверава секретар Скупштине или шеф одељења надлежног за послове органа Општине Деспотовац.

VII  ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 131.

О јавности рада Скупштине стара се председник Скупштине.

Члан 132.

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.

 ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚авницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних тела, у складу са законом.

Ради стварања услова за рад представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.

Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико Скупштина друкчије не одлучи.

Члан 133.

Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када се седница држи без присуства јавности.

Укупан број грађана који може да присуствује седници ограничава се, ако је то потребно, ради обезбеђивања несметаног тока седнице.

Члан 134.

Скупштина и њена радна тела, у случају разматрања одређених питања, изузетно могу ограничити или искључити јавност из свог рада.

Члан 135.

Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља секретар Скупштине или лице које он овласти председник Скупштине.

Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник или заменик председника Скупштине, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.

VIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА

Члан 136.

Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан.

Члан 137.

Одборник има право на накнаду трошкова за обављање одборничке функције и друга примања која утврђује Скупштина на предлог Комисије.

Члан 138.

Одборник има право да буде обавештен о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције одборника.

Одборник има право да тражи обавештења и објашњења од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине и руководиоца Ð¾Ð´ÐµÑ™ÐµÑšÐ° Општинске управе о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, односно послова из њихове надлежности, а која су му потребна за вршење функција одборника.

Члан 139.

Одборник има право да постави одборничко питање усмено на крају седнице Скупштине или писмено између две седнице Скупштине,

Изузетно одборничко питање може се поставити и у току расправе.

Одборничко питање може да се односи на питања из надлежности органа општине Деспотовац и јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Деспотовац.

Члан 140.

Приликом постављања писменог одборничког питања одборник треба да се изјасни да ли жели да му се на питање одговори усмено на седници или писмено.

На одборничко питање одговара се на седници на којој је постављено, односно на првој наредној седници ако је постављено између две седнице. ÐÐºÐ¾ то није могуће, због потребе прикупљања података и информација или из других разлога, одговара се најкасније у року од 45 дана од дана постављања одборничког питања.

На захтев одборника који је питање поставио, одговор се доставља свим одборницима.

Одговор мора бити кратак јасан и директан и, по правилу, треба да садржи предлоге за решење проблема на које се питање односи. 

Члан 141.

Поводом добијеног одговора, одборник који је поставио питање, као и сваки одборник, може предложити да се о питању на које се одговор односи отвори расправа. О том предлогу одлучују Скупштина.

Када одборници прихвате да се о питању на које се односи одговор води расправа, то питање се увршћује у дневни ред седнице као последња тачка предложеног дневног реда, ако се не одлучи другачије.

Члан 142.

Секретар Скупштине обезбеђује у оквиру својих задатака, услове за вршење функције одборника и на њихово тражење:

- пружа им стручну помоћ у изради предлога које они подносе Скупштини и радним телима Скупштине;

- обезбеђује им коришћење документације за поједина питања која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела;

 - старају се о обезбеђивању техничких услова за њихов рад.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 143.

На питања која нису регулисна овим Пословником примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о општем управном поступку и Статута општине Деспотовац, а може их накнадно одлуком уредити Скупштина.

Члан 144.

Пословник о раду Скупштине као и измене и допуне овог Пословника доноси Скупштина на предлог најмање једне трећине укупног број одборника или на предлог Комисије за Статут и нормативну делатност.

Члан 145.

Одборничке групе образоване до ступања на снагу овог Пословника сматрају се образованим и по овом Пословнику.

Радна тела која су образована до ступања на снагу овог Пословника сматрају се образованим по овом Пословнику, а лица именована, односно одређена у радна тела настављају своју дужност до истека рока на која су именована по важећем пословнику о раду Скупштине општине Деспотовац.

Члан 146.

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ бр. 1/17- пречишћен текст и 3/21).

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Број: 110-5 /2022-01 Ð¾Ð´ 11.10.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

 Ð¡ÐšÐ£ÐŸÐ¨Ð¢Ð˜ÐÐ• ОПШТИНЕ

 Ð—латко Марјановић, с.Ñ€.

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat