НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Štampaj E-pošta

Одељење локалне пореске администрације

Одељење Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ðµ пореске администрације Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñ™Ð° послове управе и то:

Води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника; води регистар обвезника изворних прихода општине; врши утврђивање изворних прихода општине решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) Ñƒ складу са законом; врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом; Ð²Ñ€ÑˆÐ¸ обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку; води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи; врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; процењује вредност имовине за опорезивање, обавља и друге послове у складу са законом актима Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа и начелника Општинске управе.

Телефон: 035/613-683

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА - РЕПРОГРАМ

 
 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat