НАСЛОВНА ГЕНЕРАЛНО ВЕСТИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ КОНТАКТ ВЕСТИ

ТРЕНУТНО НА САЈТУ

 Група Гост
  Гост 0
  Тренутно  0
  Члан  4,361
  Укупно  6,681,051
..................


ЕКОНОМИЈА И ЉУДСКИ РЕСУРСИ Štampaj E-pošta

ЕКОНОМСКИ АГРЕГАТ

Економска реалност једне општине може се измерити на више начина и путем више економских показатеља. Најчешће примењивани и најпоузаднији економски индикатор је бруто домаћи производ по глави становника (GDP per capita). Међутим, од 2005. године у Републици Србији се не мери овај индикатор, већ је, као алтернатива, преузет један од, такође често примењиваних индикатора, тзв- економски агрегат.

Економски агрегат се израчунава из производа укупног броја запослених у општини Деспотовац и просечне бруто зараде по једном запосленом. Он је збирни показатељ јер даје заједничку вредност приказану у еврима, која представља резултат економске активности општине Деспотовац. Предности економског агрегата као индикатора су: веома је јасан, лако се израчунава и пружа упоредивост. Главни недостатак је што се заснива на просечним вредностима (бруто зарада запослених), па је и мање прецизан од бруто домаћег производа по глави становника који представља укупну продукцију роба и услуга по глави становника остварену на нивоу општине, без обзира на власништво.

Преглед економског агрегата

 

Економски агрегат

Просечна зарада

Укупно (ЕУР)

Индекс у односу на претходну годину

На крају године (ЕУР)

Ниво у односу на
Републику Србију

2005

1.291.248

78.3

209,7

102.8

2006

1.575.810

122.0

273,6

99.1

2007

1.805.947

114.6

328,8

93.9

Извор: Републички завод за статистику

Из претходне табеле се може закључити да се економски агрегат, у периоду 2005-2007. година, повећао за 39,8% и нешто је нижи од републичког просека.

Предузећа према сектору привређивања

Пољопривреда, шумарство и водопривреда

17

11,48%

Рибарство

0

  0,00%

Вађење руде и камена

3

  2,027%

Прерађивачка индустрија

32

21,62%

Производња ел.енергије, гаса и воде

1

  0,68%

Грађевинарство

9

6,08%

Трговина на велико и мало, оправка

49

33,19%

Хотели и ресторани

5

   3,38%

Саобраћај,складиште и везе

10

   6,76 %

Финансијско посредовање

0

   0,00%

Послови са некретнинама, изнајмљивање

4

   2,70%

Образовање

5

   3,38%

Здравство и социјални рад

9

   6,08%

Друге комуналне, друштвене и личне услуге

4

2,70%

Укупно

148

100%

Извор:Републички завод за статистику

Активна предузећа

Број активних предузећа је мањи од броја регистрованих предузећа. Разлог томе треба тражити у изузетно повољним условима за оснивање предузећа тако да велики број регистрованих предузећа никада није активиран и са друге стране промене су се дешавале нормалним процесом стварања и гашења предузећа у складу са тржишним кретањима.

Највећи број послује на домаћем тржишту и има статус ДОО. Предузећа су једноставне организационе структуре: оснивач је и власник и менаџер. Евидентна је потреба за ангажовањем стручне радне снаге, пре свега у управљању и маркетингу, јер се велики број предузећа налази на преломној тачки животног циклуса, где је у процесу раста неопходно делегирање одговорности. Уочен је недостатак информација о понуди и тражњи на националном тржишту. Јавља се и опредељење одређеног броја предузетника за страно тржиште, што може да представља опасност, с обзиром да је знање о интернационализацији пословања и условима конкуренције на ниском нивоу.

Једино велико предузеће на територији општине је предузеће ЈП ПЕУ„Ресавица“ односно рудник мрког угља које запошљава преко хиљаду радника (око 1.200 радника).

Средња предузећа су:

  • „Ковиловача“ која се бави експлоатацијом камена и има око 60 запослених

  • „Дам монт“ које производи машине и машинске компоненте, лаке и тешке челичне конструкције и запошљава око 80 радника у производњи,20 радника на монтажи.

  • „Застава Метал“ која се бави обрадом метала.

Привредни субјекти

Предузећа

У оквиру сектора производње производа од пластике и гуме послују 3 предузећа. Остали заступљени сектори су производња производа од текстила и прерада дрвета.

Велики привредни системи

Назив

Делатност

Број запослених

ЈП за подземну
експлоатацију угља
“Рембас” Ресавица

Производња и експлоатација угља

1199

ЈП “Србија шуме” Деспотовац

Гајење и искоришћавање шума

142

Извор: Локална самоуправа

Преглед најзначајнијих МСП

Назив

Делатност

Број запослених
2007. година

ЈП “Јужни кучај” Деспотовац

Гајење и искоришћавање шума

142

“Бељаница” Двориште

Прерада дрвета

58

“Застава Метал” Ресавица

металопрерађивачка

102

“Дам-монт” Двориште

 

106

“Ковиловача” Деспотовац

експлоатација и прерада камена

45

Извор: Локална самоуправа

Преглед приватизованих предузећа

Назив

Делатност

Број запослених

Модел приватизације

Година приватизације

“Бељаница”
Двориште

Прерада дрвета

58

аукција

2005

“Застава-Метал”
Ресавица

метало
прерађивачка

102

аукција

2005

“Ковиловача”
Деспотовац

експлоатација и прерада камена

45

аукција

2003

“Соколица”
Деспотовац

грађевинска

23

аукција

2007

“Горња Ресава”
Деспотовац

трговина

46

аукција

2009

Извор: Локална самоуправа

Ветеринарске станице

Назив

Локација

Власништво

Ветеринарска станица Деспотовац

Деспотовац

Приватно

Извор: Локална самоуправа


ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ТРЖИШТЕ РАДА

Запосленост

Запосленост – структура

Година

Број запослених

Број запосл. на 1000 стан.

Укупно

Жене (%)

Друштвени
сектор

Приватни
сектор

Укупно

Сви сектори

Индустрија и рударство

2000

4580

32,1

4098

482

138

124

61

Година

Запослени

Запослени у пред.,
устан.,
задругама и
др. организац.

Лица која
самост.
обављају
делатност

Бр. запосл. на 1000 стан.

Укупно

жене (%)

Укупно

Запослени у пред., устан., задруг. и др. организац.

2001

4750

31,7

3908

842

143

117

2002

4639

32,5

3599

1040

181

141

2003

4563

32,7

3340

1223

180

132

2004

5189

33,6

3666

1523

208

147

2005

4765

30,7

3621

1144

193

147

2006

4653

29,1

3386

1267

191

139

2007

4488

28,2

3229

1260

187

135

Извор: Републички завод за статистику

Према подацима Републичког завода за статистику претходно наведених, евидентно је да се број жена у структури укупног броја запослених смањује. Такође, у односу на базну годину, број запослених у друштвеном сектору се смањује, а у приватном убрзано повећава. Разлог томе је затварање бројних државних предузећа и прелазак радне снаге из државног у приватни сектор.

Запосленост по секторима привредне делатности у периоду 2001-2007

 

У
к
у
п
н
о

П
о
љ
о
п
р
и
в
р
е
д
а,
ш
у
м
а
р
с
т
в
о

и

в
о
д
о
п
р
и
в
р
е
д
а

Р
и
б
а
р
с
т
в
о

В
а
ђ
е
њ
е

р
у
д
а

и

к
а
м
е
н
а

П
р
е
р
а
ђ
и
в
а
ч
к
а

и
н
д
у
с
т
р
и
ј
а

П
р
о
и
з
в
о
д
њ
а

е
л
е
к
т
р.

е
н
е
р
г
и
ј
е,

г
а
с
а

и

в
о
д
е

Г
р
а
ђ
е
в
и
н
а
р
с
т
в
о

Т
р
г
о
в
и
н
а

н
а

в
е
л
и
к
о

и

м
а
л
о,

о
п
р
а
в
к
а

Х
о
т
е
л
и

и

р
е
с
т
о
р
а
н
и

С
а
о
б
р
а
ћ
а
ј,

с
к
л
а
д
и
ш
т
е
њ
е

и

в
е
з
е

Ф
и
н
а
н
с
и
ј
с
к
о

п
о
с
р
е
д
о
в
а
њ
е

П
о
с
л
о
в
и

с
а

н
е
к
р
е
т
н
и
н
а
м
а,
и
з
н
а
ј
м
љ
и
в
а
њ
е

Д
р
ж
а
в
н
а

у
п
р
а
в
а

и

с
о
ц
и
ј.

о
с
и
г
у
р
а
њ
е

О
б
р
а
з
о
в
а
њ
е

З
д
р
а
в
с
т
в
е
н
и

и

с
о
ц
и
ј
а
л
н
и

р
а
д

Д
р
у
г
е

к
о
м
у
н.,
д
р
у
ш
т
в
е
н
е

и

л
и
ч
н
е

у
с
л
у
г
е

2001

3908

233

0

1248

733

166

86

152

174

238

44

0

166

322

330

16

2002

3599

201

0

1237

618

170

41

113

162

213

14

0

173

319

322

16

2003

3340

120

0

1218

530

168

12

82

165

193

6

0

176

326

326

18

2004

3666

102

0

1221

576

166

49

196

150

215

14

10

179

364

338

85

2005

3621

147

0

1221

545

163

48

205

130

178

16

19

178

323

380

68

2006

3386

134

0

1220

461

156

36

206

137

172

13

25

166

291

324

45

2007

3229

134

0

1110

390

154

41

196

132

198

14

39

155

304

323

42

Извор: Републички завод за статистику

Из претходне табеле се може закључити да је највећи пад запослености забележен у периоду 2001-2007. година, највише у областима финансијског посредовања, грађевинарства и прерађивачке индустрије. Са друге стране, највећи пораст запослености забележен је у области културе. Занимљиво је истаћи да се од 2004. године развија област послова са некретнинама, која, из године у годину, упошљава све већи број локалног становништва.

Графички приказ запослености по секторима привредне делатности за 2001. годину

Графички приказ запослености по секторима привредне делатности за 2007.годину

Евидентно је и очекивано да највећи проценат запослених је у сектору рударства (34,38%), првенствено захаљујући ресавском угљеном басену и сектору индустрије (12,08%). Карактеристично је да број запослених у друштвеном сектору лагано пада док се број запослених у приватном сектору са мањим осцилацијама повећава. Ово указује на то да једино интензивнијим развојем приватног сектора се може доћи до веће упослености становништва.

Незапосленост

Због економске кризе деведесетих година XX века, у општини Деспотовац је дошло до отпуштања радника као и на територији целе Србије. Бригу о незапосленим лицима на територији општине Деспотовац, а и на територији Поморавског округа води филијала Националне службе за запошљавање Јагодина.

Незапослена лица током 2006. и 2007. године која су регистрована од стране НЗС, филијала Јагодина:

Територија

Незапослени – 2006. година

Незапослени – 2007. година

 

укупно

жене

мушкарци

укупно

жене

мушкарци

Деспотовац

1539

897

642

1586

880

706

Поморавље

28040

15257

12783

25006

13541

11465

Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина

Према актуелним подацима НСЗ у 2008.години евидентирано је укупно 1633 незапослених лица што чини 94.5% у односу на број лица која траже запослење.

У следећој табели је дат приказ удела незапослених лица у радном контингенту за 2008. годину.

Удео незапослених у радном контингенту за 2008.годину и удео радног контингента у укупном броју становника:

 

Деспотовац

Поморавље

Србија

Радни контигент

14.462

140.990

4.967.517

% незапослених у радном контигенту

11.29

18.66

14.65

% радног кон. у укупном броју стан.

43,59

61,99

66,25

Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина

Из претходне две табеле се може закључити да постоји тенденција пораста броја незапослених, али и да је у Деспотовцу мањи проценат незапослених у радном контингенту у односу на Поморавље и целу Србију, што је вероватно последица непријављивања НЗС из више разлога. Може се претпоставити да је један од разлога рурална средина, други је тај да одређен број људи ради „на црно“ и трећи да је велики број радно способног становништва на привременом раду у иностранству. Из претходне табеле се такође може уочити да је на територији Поморавља, а посебно у Деспотовцу мањи радни контингент у односу на укупан број становника него на нивоу Србије. Ово је вероватно последица негативног природног прираштаја, старења популације и миграција.

Старосна структура незапослених на дан 30.06.2009. године: 

Старосно доба

Деспотовац

 

свега

мушкарци

жене

% ж

15-19

73

46

27

37

20-24

240

108

132

55

25-29

268

126

142

53

30-34

240

96

147

61

35-39

218

91

127

58

40-44

182

81

101

55

45-49

183

65

118

64

50-54

184

98

86

47

55-59

142

78

64

45

60-64

64

23

41

64

Укупно

1794

809

985

55

Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина

Из претходне табеле може се запазити да је у Деспотовцу већи проценат незапослених жена у укупном броју незапослених у општини, а да је највише незапослених старосног доба од 25-29 година, такође је највише жена овог старосног доба.

Незапослени према стручној спреми на дан 30.06.2009. године, удео незапослених одређене стручне спреме у укупном броју незапослених и удео жена одређене стручне спреме у оквиру тог степена образовања:

Степен стручне спреме

Претходно радно искуство

Особе са инвалидитетом

Први пут траже запослење/без радног искуства

Били су у радном односу/радно ангажовани

 

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

I

501

328

271

130

1

1

II

28

18

25

13

-

-

III

235

106

194

72

5

3

IV

213

115

210

132

-

-

V

2

0

10

1

-

-

VI-1

19

9

28

16

-

-

VI-2

-

-

-

-

-

-

VII-1

16

7

19

4

-

-

VII-2

1

1

-

-

-

-

VIII

-

-

-

-

-

-

Укупно

1015

584

757

368

6

4

Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина

Из претходне табеле видимо да је највећи број незапослених који први пут траже запослење без стручне спреме и да заједно са незапосленима са III и IV степеном стручне чине највећи део незапослених у општини што наводи на закључак да у Деспотовцу нема довољно високостручног кадра.

Пријављена слободна радна места у периоду 2005-2008. године:

 

Деспотовац

Поморавље

2005. година

Одређено

663

9861

Неодређено

885

6941

Укупно

1518

16808

2006. година

Одређено

677

11075

Неодређено

706

7762

Укупно

1383

18837

2007. година

Одређено

740

7959

Неодређено

708

10972

Укупно

1448

18931

2008. година

одређено

544

7.731

неодређено

747

10.767

укупно

1.341

18.498

Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина

Број запослених на неодређено и одређено време у 2007. и 2008. години:

 

2007. година

2008. година

свега

жена

Неодр.

Одређ.

свега

жена

Неодр.

Одређ.

Деспотовац

1.308

503

664

644

1.285

492

517

768

Поморавље

19.004

8.166

7.652

11.352

18.115

8.212

7.530

10.585

Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина

У 2007. години евидентирано је укупно 1.586 незапослених, док је исте године било пријављено 1.448 слободних радних места, а запослење је нашло 1.308 људи. У 2008. години евидентирано је 1.320 незапослених, док је исте године било пријављено 1.341 слободних радних места, а запослење је нашло 1.285 људи. Интересантан је податак за 2008. годину који показује да је било више пријављених слободних радних места него број евидентираних незапослених лица. Ова поређења говоре да на територији општине Деспотовац нема кадрова одговарајућих компетенција међу незапосленима.

Незапосленост – структура

Година

Укупно

Први пут траже запослење

Без квалификација

жене

На 1000 становника

Стопа незапослености

укупно

%

укупно

%

укупно

%

2000

1016

756

74,4

415

40,8

586

57,7

31

18,2

2001

1177

835

70,9

491

41,7

674

57,3

35

19,9

2002

1418

936

66,0

633

44,6

762

55,1

55

23,4

2003

1631

1040

63,8

742

45,5

862

52,9

64

26,3

2004

1737

1067

61,4

705

40,6

880

50,7

69

25,1

2005

1320

868

65,8

603

45,7

749

56,7

53

21,7

2006

1539

1095

71,2

740

48,1

897

58,3

63

24,9

2007

1586

1127

71,1

741

46,7

880

55,5

66

 

Извор: Републички завод за статистику

Укупан број незапослених лица у периоду од 2000. до 2004. године стално расте што је последица транзиције кроз коју Србија пролази, а самим тим и kao и oпштина Деспотовац, реструктуирања привреде и њеног прилагођавања условима тржишне економије, при чему је одређени број радника остао без својих радних места.

Ова појава је била карактеристична за предузећа у друштвеном власништву. Незнатан је пад броја незапослених у 2005. години, као и пад броја лица која први пут траже запослење.

 

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat