Обавештење о поднетом захтеву

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Предузеће ,,Vip mobile“ д.о.о., Београд, Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, као носилац пројекта, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње радио-базне станице „КG3252_02JA_Resavica, на катастарској парцели број 880, КО Жидиље, на подручју општине Деспотовац.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у просторијама Одељења зa имовинско–правне, стамбено–комуналне послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине општине Деспотовац, Моравска 18, радним данима од 11 – 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву је 10.11.2017. године.

Обавештење се објављује на основу члана 10. става 1 и 2 и члана 29.став 1  Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).