ОБРАСЦИ - ЗАХТЕВИ

ШАЛТЕР ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ


За све информације грађани се могу обратити писаном поштом, телефоном или мејловима одељењима и службама Општинске управе Деспотовац на следећим бројевима телефона и емаил адресама:

Телефон централе: 035/611-002

Е-маил за подношење захтева странака:  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Остале е-маил адресе служби за информације у вези начина подношења захтева:

Матична служба: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  и Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Одсек за привреду и јавне делатности: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  и Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Одсек за финансије и буџетске фондове: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  и Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Фонд за пољопривреду општине Деспотовац: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Одељење за инспекцијске послове: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Правобранилаштво општине Деспотовац: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  

Интeррeсoрна кoмисиjа: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.   Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.  


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ

* Захтев за месечни новчани додатак родитеља за треће и четврто дете

* Захтев за новчану помоћ за куповину уџбеника за треће и свако наредно рођено дете у породици

* Захтев за бесплатан боравак у предшколској установи за треће и свако наредно рођено дете у породици

* Захтев за новчану накнаду за финансирање ужине за треће и свако наредно рођено дете у породици

* Захтев за једнократну новчану помоћ за опрему новорођенчета

* Захтев за месечни новчани додатак родитеља за треће и четврто дете - обнова права

* Захтев за издавање уверења о просечним примањима о члану домаћинства

* Захтев за издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Републици Србији

* Захтев за остваривање права на дечији додатак (Потребна документација за остваривање права)

* Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

* Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства

* Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

* Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета

* Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

* Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин

* Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца

* Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца који је страни држављанин

* Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета

* Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета

* Захтев за издавање уверења о статусу предузетника (регистрованих пре 2006.)

* Захтев за одређивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе

* Захтев за издавање уверења - потврде о некоришћењу субвенција из буџета општине Деспотовац намењених за пољопривреду

* Захтев за издавање уверења - потврде о обављању пољопривредне делатности

* Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

* Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу због здравственог стања

* Захтев за утврђивање статуса борца

* Захтев за издавање сагласности за испуњавање услова за субвенционисане кредите општине Деспотовац намењених микро и малим привредним субјектима

* Захтев за одобрење за обављање такси превоза на територији општине Деспотовац и додели такси дозволе

* Захтев за доделу такси дозволе и упис у регистар кровних ознака

* Захтев за брисање аута из регистра такси возила и регистара кровних ознака

* Захтев за одобрење за обављање послова такси возача и издавање такси легитимације за возача

* Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

* Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове

* Захтев за издавање водних услова за плански докуменат

* Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове

* Захтев за издавање водне сагласности за плански докуменат

* Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола

* Захтев за издавање водне дозволе за објекат, односно радове за које је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност

* Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове

* Захтев за коришћење средстава из буџета општине Деспотовац као текуће субвенције за пољопривреду за матичење говеда

* Захтев за коришћење средстава из буџета општине Деспотовац као текуће субвенције за пољопривреду за матичење оваца

* Захтев за коришћење средстава из буџета општине Деспотовац као текуће субвенције за пољопривреду за вештачко осемењавање говеда селкционисаним приплодним материјалом

* Захтев за коришћење средстава из буџета општине Деспотовац као текуће субвенције за пољопривреду за набавку хране и ветринарске услуге за остављену женску телад отељену у 2021. години

* Захтев за стицање права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Захтев за издавање Уверења из службене евиденције

Захтев за издавање Уверења о старости објекта

Захтев за издавање Фотокопије дозволе

Захтев за издавање Информације о локацији

Захтев за потврђивање Пројекта парцелације - препарцелације

Захтев за издаваље Решења о рушењу објекта

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада


Захтев за наплату штете настале услед уједа пса луталице


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Представка (Комунална инспекција, Грађевинска инспекција, Саобраћајна инспекција, Инспекција за путеве и Инспекција за заштиту животне средине)

Захтев за преглед возила и доношење решења о испуњености услова за возило којим се обавља такси превоз


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ

Захтев за издавање уверења о држављанству

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја


ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Захтев за издавање пореског уверења - физичка лица

Захтев за издавање пореског уверења - Правна лица

* Захтев за прекњижавање


ОСТАЛА ДОКУМЕНТА


1. Програм комасације делова катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново

 

2. Елаборат уличног система општине Деспотовац

 

3. Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа