Увид у посебан бирачки списак

На основу Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина Министрa за људска и мањинска права и друштвени дијалог ("Службени гласник РС", број 100/2022), члана 47. и 48. Закона о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", број 72/2009, 20/2014 - Одлука УС РС, 55/2014 и 47/2018) и члана 7. Правилника Ð¾ начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС", број 61/2018), ÐžÐ¿ÑˆÑ‚инска управа општине Деспотовац

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА

ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Поводом предстојећих непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године, обавештавају се грађани општине Деспотовац да је део Посебног бирачког списка који се води за припаднике националних мањина са територије општине Деспотовац изложен у приземљу зграде Општинске управе општине Деспотовац, у улици Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, канцеларија бр. 10.

Увид у део Посебног бирачког списка, који се води за подручје општине Деспотовац, врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у Посебан бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве уз одговарајуће доказе за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Посебном бирачком списку грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Деспотовац, могу поднети Одељењу за општу управу Општинске управе општине Деспотовац, у времену од 07:30 до 13:30 часова сваког радног дана, најкасније до 28.10.2022. године у 24:00 часа, односно до закључења Посебног Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ñ‡ÐºÐ¾Ð³ списка.

Почев од 29. октобра 2022. године, захтеви грађана уз одговарајуће доказе подносе се Одељењу за општу управу Општинске управе општине Деспотовац, који се без одлагања прослеђују Министарству државне управе и локалне самоуправе ради доношења решења на којима се заснивају промене у Посебном бирачком списку, закључно са 09. новембром 2022. године у 24:00 часа.

У поступку вршења увида у Посебан бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, запослено лице Општинске управе задужено за пружање техничке подршке и овлашћена лица подносилаца изборних листа дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Број: 208-1/2022-04

Датум: 09.09.2022.  Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ðµ

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јаблановић Гордана, дипл.правник