Јавни увид - КО Јеловац 1

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 52/2021) и закључка комисије за планове Скупштине општине Деспотовац, одржане дана 25.10.2022. године, која је упутила Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу комплекса објеката у функцији туризма са пратећим садржајима на кп.бр. 2077, 2088/2 и 2075/3 све К.О. Јеловац у општини Деспотовац

 

Р е п у б л и к а   С Ñ€ б и ј а

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

улица Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац

оглашава

ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА КП.БР. 2077, 2088/2 И 2075/3 СВЕ К.О. ЈЕЛОВАЦ У ОПШТИНИ ДЕСПОТОВАЦ

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 30 (тридесет) дана и то од 31.10.2022. године до 29.11.2022. године у згради Општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, приземље, канцеларија број 13 сваког радног дана од 11 до 14 часова, као и на званичном сајту општине Деспотовац у секцији ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, НАЦРТИ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА.

Службено лице Одељења за имовинско – правне, стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Деспотовац, у датом временском периоду, даваће све потребне информације о изложеном Плану као и стручну помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на План.