Јавни конкурс - Цркве и верске заједнице

На основу члана 28. и 32. став 6 и члана 44. став 1 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06) и члана 3. и 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама ( број 400-80/17-03 од 8.3.2017. године), Председник општине Деспотовац расписује 

 

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за доделу средстава из буџета општине Деспотовац за финансирање пројеката  цркви и верских заједница за 2017. годину

   

1.Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Деспотовац за 2017. годину предвиђених у oквиру Програма 16- Политички систем локалне самоуправа, Раздео 1 Скупштина општине, функција 110, економска класификација 481931 - Дотације верским организацијама у износу од 1.000.000,00 динара.

 

Максимални износ средстава који може бити додељен по пројекту износи 200.000,00 динара.

 

2.Право на коришћење средстава имају:

- цркве и верске заједнице у складу са чланом 10. став 1 и 2 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06)

- да је седиште подносиоца програма на територији општине Деспотовац

- да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Деспотовац

- Цркве и верске заједнице могу поднети само једну пријаву на конкурс, а средства по овом јавном конкурсу додељују се за финансирање једног пројекта.

 

3.Средства из става 1. овог конкурса опредељују се црквама  и верским заједницама за реализацију програма из следећих области:

- изградњу или обнову цркава и верских објеката

- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

- за реализацију догађаја битних за верску заједницу

 

4.Учесник конкурса је дужан да достави:

- попуњен пријавни образац

- попуњен образац пројекта

- попуњен образац буџета пројекта

- изјава подносиоца пријаве

- извод из регистрационог листа или неки други акт којим се доказује правни основ постојања

- фотокопија ПИБ образца

 

5.Критеријум за оцењивање пријава:

- број корисника према којима је усмерен програм,

- значај програма,

- капацитет за реализацију програма,

- да ли су обезбеђена средства за финансирање из других извора;

  

6. Пријаве се достављају на писарници општинске управе општине Деспотовац, или поштом на адресу: Општина Деспотовац, улица Милосава Здравковића – Ресавца број 4, са напоменом „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- не отварати“.

 

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. 

 

Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана у канцеларији бр.7. општинске управе или са званичне интернет презентације општине Деспотовац www.despotovac.rs. Конкурс је отворен до 25.04.2017.године.

 

Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу, неће се разматрати.

  

7. Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши Комисија за спровођење поступка доделе средстава. Комисија је дужна да након истека рока размотри пристигле пријаве и у складу са критеријумима утврди Листу предлога пријављених програма.

 

8.Одлуку о избору пројекта и додели средстава за финансирање пројекта из буџета општине доноси Председник општине на основу Листе предлога пријављених програма.

  

Након одлуке Председника општине о избору програма или пројеката за финансирање, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о финансирању програма односно пројекта.

 

Пројекат се мора реализовати до 31.12.2017. године.

 

9.Корисник коме су додељења средстава за финансирање пројекта из буџета општине дужан је да, преко Одељења за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове - Канцеларије за локални економски развој, председнику општине достави Извештај о спроведеном пројекту са копијама комплетне документације неопходне за правдање утрошених средстава, по захтеву, а обавезно најкасније у року од 30 дана од дана завршетка реализације.

 

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта корисник средстава је дужан да општини врати укупан износ средстава одобрених за финансирање пројекта из буџета општине.

 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли општинске управе и на званичној интернет презентацији www.despotovac.rs.

  

Број: 400-82/17-03 од 13.3.2017. године.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Никола Николић, дипл.екон.с.р.