ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Одлука о престанку дужности председника општине Деспотовац

Решење о престанку мандата председника Скупштине општине Деспотовац

Одлука о престанку дужности заменика председника општине Деспотовац

Решење о престанку мандата секретара Скупштине општине Деспотовац

Решење о именовању секретара Привременог органа општине Деспотовац

Одлука о престанку дужности заменику председника општине Деспотовац

Решење о престанку дужности Шефа кабинета председника општине Деспотовац

Решење о престанку дужности помоћника председника општине Деспотовац

Решење о престанку дужности помоћника председника општине Деспотовац

Одлука о престанку дужности члановима Општинског већа општине Деспотовац

Пословник Привременог органа општине Деспотовац

Одлука о уређењу радно-правног статуса председника и чланова Привременог органа општине  Деспотовац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Деспотовац

Одлука о поверавању послова председнику Привременог органа општине Деспотовац

Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнада и других примања председника и чланова Привременог органа општине Деспотовац

Одлука о образовању Комисије за избор, именовање и административне послове Привременог органа општине Деспотовац

Решење о престанку дужности члановима Комисије за избор, именовање и административне послове општине Деспотовац

Решење о престанку дужности члановима Комисије за статут и нормативну делатност општине Деспотовац

Решење о престанку дужности члановима одбора за буџет и финансије општине Деспотовац

Решење о престанку дужности члановима Одбора за друштвене делатности и омладину општине Деспотовац

Решење о престанку дужности члановима Оддбора за привреду, пољопривреду и шумарство општине Деспотовац

Решење о престанку дужности члановима Одбора за родну равноправност општине Деспотовац

Решење о престанку дужности члановима Одбора за урбанизам, саобраћај , комуналне-стамбене делатности и заштиту животне средине општине Деспотовац

Решење о престанку мандата Савета родитеља општине Деспотовац

Решење о именовању Савета родитеља општине Деспотовац

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народне библиотеке "Ресавска школа" Деспотовац

Решење о именовању члана Управног одбора Народне библиотеке "Ресавска школа" Деспотовац

Решење о давњу сагласности на Предшколски програм Предшколске установе "Рада Миљковић" Деспотовац

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе "Рада Миљковић" Деспотовац

Одлука о прихватању преноса права јавне својине над покретним стварима

Одлука о одређивању грађевинског подручја односно енклава на територији катастрске општине Милива у општини Деспотовац

Одлука о утврђивању новчаних износа за треће и четврто дете у породици

Одлука о допуни Одлуке о финансијској подрђци породицама са децом

Одлука о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања за 2024. годину у Предшколској установи "Рад Миљковић" у Деспотовцу

Одлука о распуштању Савета месне заједнице Богава и именовање повереника

Одлука о распуђтању Савета месне заједнице Пањевац и именовању повереника

Програм о измени Програма постављања билборда и рекламних паноа на територији насељеног места Деспотовац

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе "Стеван Синђелић" Велики Поповић

Решење о образовању Комисије за коодинацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Деспотовац

Решење о утвршивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2024. годину

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Школског одбора Основне школе "Стеван Синђелић" Велики Поповић

Решење о давању сагласности да Месна заједница Медвеђа изда у закуп пословни простор

Закључак о наставку пословне сарадње са Привредним друштвом Регионална агенција за економски развој Шумадије и Помораља д.о.о Крагујевац

Закључак о спровођењу Јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Деспотовац за 2024. годину

Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима Средњих школа на територији општине Деспотовац, који су држављани Републике Србије

Одлука о одређивању грађевинског подручја односно енклава на територији КО Стрмостен у општини Деспотовац

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности општине Деспотовац за 2023-2026. годину

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину ЈП "Ресавска пећина Деспотовац"

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Деспотовац за период јануар-септембар 2023. године

Кадровски план Органа општине Деспотовац за 2024. годину

Одлука о буџету општине Деспотовац за 2024. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2023. годину

Решење о давању сагласности на План рада Центра за социјални рад Деспотовац са Домским одељењем за 2024. годину

Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција за водоснабдевање, каналисање и пречишћавање отпадних вода у 2024. години ЈП КСП Стан Деспотовац

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП Ресавска пећина Деспотовац за 2024. годину

Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом за 2024. годину ЈП КСП Стан Деспотовац

Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на тероторији општине Деспотовац

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Деспотовац за 2024. годину

Одлука о усвајању Плана управљања ризицима од повреде принципа подне равноправности

Одлука о усвајању Процене ризика од катастрофа општине Деспотовац

Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе, Правобранилаштва општине Деспотовац, Интерне ревизије и Кабинета председника општине

Решење о давању сагласности на План и програм рада Центра за културу "Свети Стефан, деспот српски" Деспотовац за 2024. годину

Решење о давању сагласности на План рад и Финансијски план Црвеног крста Деспотовац за пословну 2024. годину

Решење о давању сагласности на Програм управљања комуналним отпадом за 2024. годину на територији општине Деспотовац

Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Народне библиотеке "Ресавска школа" Деспотовац за 2024. годину

Решење о давању сагласности на План и Програм рада са фифнасијским планом "Спортске организације Деспотовац" за 2024. годину

Решење о давању сагласности на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2024. годину

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе "Вук Караџић" Ресавица