БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општини Деспотовац - Општинској управи Деспотовац према Уредби о поступку зa прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС бр. 159/2020)