СТАТУТ
На основу члана 11. и 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 – др.Закон, 101/16-др.Закон и 47/18) и члана 33. Статута Општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'' број 4/08 и 7/15) и мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе број 110-00-00006/2019-24, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној 18.03.2019. године, донела је 


С Т А Т У Т

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом, у складу са Законом, уређују се нарочито: права и дужности општине Деспотовац (у даљем тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине Деспотовац (у даљем тексту: Скупштина општине), организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, услови за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење поступка јавне расправе приликом припреме општих аката утврђених овим Статутом, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, услови и облици остваривања сарадње и удруживања Општине, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја за Општину.

Члан 2.

Општина Деспотовац је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, у складу са законом и овим статутом.

Члан 3.

Територију општине чине подручја насељених места, односно катастарских општина и то:

Ред. број

Насељено место

Катастарска општина

1.

Балајнац

Балајнац

2.

Бељајка

Бељајка

3.

Брестово

Брестово

4.

Богава

Богава

5.

Буковац

Буковац

6.

Велики Поповић

Велики Поповић

7.

Витанце

Витанце

8.

Војник

Војник

9.

Грабовица (Орашје)

Грабовица

10.

Деспотовац

Деспотовац

11.

Двориште

Двориште

12.

Златово

Златово

13.

Јасеново

Јасеново

14.

Језеро

Језеро

15.

Јеловац

Јеловац

16.

Липовица

Липовица

17.

Ломница

Ломница

18.

Медвеђа

Медвеђа

19.

Милива

Милива

20.

Пањевац

Пањевац

21.

Плажане

Плажане

22.

Поповњак

Поповњак

23.

Равна Река

Равна Река

24.

Ресавица (Жидиље, Маквиште и Баре)

Жидиље

25.

Село Ресавица

Село Ресавица

26.

Сењски Рудник

Сењски Рудник

27.

Сладаја

Сладаја

28.

Стењевац

Стењевац

29.

Стрмостен

Стрмостен

30.

Трућевац

Трућевац

Члан 4.

Општина има својство правног лица.
Општина има печат округлог облика са текстом по ободу: "Република Србија - Општина Деспотовац и грбом Републике Србије"

Члан 5.

Општина Деспотовац има своје симболе: грб и стег.

Симболи општине Деспотовац се употребљавају на начин одређен Одлуком Скупштине општине у складу са законом.  

Симболи Општине могу се истицати само уз државне симболе.

У службеним просторијама Општине истичу се само државни симболи и симболи Општине.

Члан 6.

Грб општине Деспотовац користи се у три нивоа као основни, средњи и велики грб. 

Блазон основног грба гласи: штит раздељен кренелисаним самкнутим шевроном, горе у злату укрштено црвено гушчије перо по левој косини, заоштреним врхом за писање наниже, са истим таквим мачем по десној косини, врхом навише, а доле у црном два сребрена укрштена рударска маља. У врху штита у сребру црвени стуб у коме је сребрени крст између два црвена крина.

Блазон средњег грба гласи: штит раздељен кренелисаним смакнутим шевроном, горе у злату укрштено црвено гушчије перо по левој косини, заоштеним врхом за писање наниже, са истим таквим мачем по десној косини врхом навише, а доле у црном два сребрена укрштена рударска маља. У врху штита у сребру црвени стуб у коме је сребрени крст између два сребрена крина. Штит је крунисан златном бедемском круном са три видљива мерлона и обухваћен двема плодним гранама храста у злату у стопи, односно двема природним гранама букве уз бокове штита. 

Блазон великог грба гласи: штит раздељен кренелисаним смакнутим шевроном, горе у злату укрштено црвено гушчије перо по левој косини, заоштеним врхом за писање наниже, са истим таквим мачем по десној косини врхом навише, а доле у црном два сребрена укрштена рударска маља. У врху штита у сребру црвени стуб у коме је сребрени крст између два сребрена крина. Штит је крунисан златном бедемском круном са три видљива мерлона. чувари штита су десно крунисани деспот Стефан Високи у владалачкој одећи, лево св. Прокопије оба у природним бојама. Поред чувара су пободена у тло природна копља окована златом са којих се у пољу вију златним ресама оперважени стег Србије (десно) односно титулара (лево). постамент је травом обрастао брдовити природни пејсаж са плавим и белим таласима реке у подножју, а испод свега је бела трака исписана именом титулара и годинама 1407/18 и 1882.

Општина Деспотовац има квадратни стег следећег блазона: Стег титулара на пољу квадрираном плаво и црвено и има у центру суперпонирану коласту аздију.

Члан 7.

Општина има празник и крсну славу. 

Дан Општине је 16. јун и одређен је Одлуком о одређивању Дана Општине коју је донела Скупштина општине Деспотовац 30.03.2004. године број 06-20-26/04-01 (''Општински службени гласник'', број 7/2004).

Крсна слава Општине Деспотовац је Свети великомученик Прокопије који се слави 21. јула.  

Празник Општине утврђује се статутом или посебном одлуком Скупштине општине, уз претходну сагласност министарства надлежног за локалну самоуправу.

Члан 8.

Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима у складу са Законом.

У јавној својини општине Деспотовац сагласно Закону су:

1. добра у општој употреби на територији општине Деспотовац: некатегорисани путеви, општински путеви и улице (који нису део државног пута I и II реда), тргови, јавни паркови и др.);

2. мреже на територији општине Деспотовац и

3. непокретне и покретне ствари и имовинска права, која су одређена у складу са Законом о јавној својини.

Члан 9.

Рад органа општине је јаван. Јавност рада обезбеђује се путем издавања Службеног гласника општине Деспотовац, интернет странице Општине, Информатора о раду и на други начин у складу са законом.

Члан 10.

На територији Општине, у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.

Члан 11.

Општина установљава и додељује јавна признања и награде.

Врсте јавних признања и награде, услови и поступак њиховог додељивања, као и услов и начин доделе звања почасног грађанина уређују се посебном одлуком Скупштине општине.

Скупштина општине додељује звање ''почасни грађанин'' особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за општину уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Члан 12.

Скупштина општине одлучује о називима и деловима насељених места који морају да одговарају историјским или стварним чињеницама и њима не могу да се повређују општи и државни интереси, национална и верска осећања или вређа јавни морал.  

Скупштина општине одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Деспотовац, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Члан 13.

Сви појмови који се у овом Статуту користе у мушком роду обухватају исте појмове у женском роду.

II НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Члан 14.

Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: 

1. доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја;

4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;

5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;

8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за општину;

9. стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у општини;

11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

12. утврђује симболе општине и њихову употребу;

13. управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;

14. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

15. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у областима одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.), као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и статутом.

Деспотовац, у оквиру свог делокруга одговорна је за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштва, других правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се реализују задаци из плана одбране Републике Србије.
Општина Деспотовац, у оквиру својих надлежности, у области одбране: 

1. израђује своје планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије;

2. предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности с'одбрамбеним припремама општине и планом одбране Републике Србије;

3. предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању;

4. спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;

5. обавља и друге послове одређене Законом.

У ратном и ванредном стању, органи општине Деспотовац извршавају законе, друге прописе и општа акта Народне скупштине и Владе, као и прописе донете из њене надлежности.

Члан 15.

Општина обавља као поверене послове поједине послове у складу са законом. 

III ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Члан 16.

Органи општине су:

1. Скупштина општине,

2. Председник Општине, 

3. Општинско веће и

4. Општинска управа. 

Члан 17.

Надлежан орган општине је дужан да органу Републике који врши надзор над законитошћу рада и аката општине, благовремено достави тражене податке, списе и исправе.

За достављање тражених података, списа и исправа одговоран је председник општине, односно секретар Скупштине општине ако се надзор врши над радом и актима Скупштине општине.

Члан 18.

Органи и службе општине у вршењу својих надлежности:

- дају органима Републике иницијативе за уређивање односа од значаја за локалну самоуправу и за предузимање мера од значаја за решавање питања из оквира права и дужности општине;

- подносе представке и дају предлоге у погледу поступања органа Републике;

- траже мишљење од надлежног органа Републике у вези са применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа општине;

- учествују, самостално или преко својих асоцијација у припреми закона и других прописа чија је садржина од посебног значаја за остваривање и развој локалне самоуправе.

Члан 19.

Органи општине, у поступку решавања о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, по службеној дужности, у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађују податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења. 

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском облику у поступку из става 1. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.

У поступку из става 1. овог члана органи општине могу вршити увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.

Члан 20.

Извршни органи Општине су Председник Општине и Општинско веће.

Скупштина општине

Члан 21.

Скупштина општине је највиши орган који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 22.

Скупштина општине има 31 одборника.

Одборници се бирају на четири године.

Члан 23.

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива преседник Скупштине општине претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.

Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става првог овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека рока из става првог овог члана.

Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине.

Члан 24.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и постављањем секретара Скупштине општине.

Надлежност

Члан 25.

Скупштина општине, у складу са законом:

- доноси Статут општине и Пословник о раду Скупштине општине;

- доноси буџет и завршни рачун општине;

- утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

- доноси програм развоја општине и појединих делатности;

- доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског земљишта;

- доноси прописе и друге опште акте;

- расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

- оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

- именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте  и актe о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у складу са законом;

- бира и разрешава председника Скупштине општине и заменика председника Скупштине општине;

- поставља и разрешава секретара Скупштине општине;

- бира и разрешава Председника општине и, на предлог Председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;

- утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

- утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;

- доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

- одлучује о прибављању и располагању непокретним стварима у јавној својини општине у складу са законом:

- одлучује о одузимању непокретних ствари у јавној својини општине од носиоца права коришћења;

- даје сагласност јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач, а која су носиоци права коришћења, на непокретним стварима, за упис права својине.

- прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

- даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;

- даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

- даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине и

- обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Члан 26.

Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Број, састав и надлежност сталних радних тела одређују се Пословником о раду Скупштине општине.

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене Пословником о раду Скупштине општине.

Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине.

Члан 27.

Избор, права и дужности председника и чланова Општинске изборне комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине општине, утврђује се Пословником о раду Скупштине општине.

1. Права и дужности одборника

Члан 28.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине, предлаже Скупштини општине претресање одређених питања; поставља питања везана за рад органа општине, подноси амандмане на предлог прописа и учествује у другим активностима Скупштине општине.

Право је одборника да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и стручних служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину.

Одборник има право да буде редовно обавештаван о питањима од значаја за обављање одборничке дужности, као и да на лични захтев од органа и служби општине добије податке који су му потребни за рад.

За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар скупштине општине, а начелник општинске управе, односно управе за поједине области – када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад општинске управе.

Члан 29.

Одборници имају право да од органа општине, организација и служби добијају обавештења потребна за обављање њихове функције, као и да покрећу питања из надлежности Скупштине општине.

Члан 30.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

Члан 31.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Лицима која именује или поставља Скупштина општине избором за одборника престаје дужност на коју су именовани или постављени.

2. Председник, заменици председника и секретар Скупштине

 Члан 32.

Скупштина општине има председника.

Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.

Председник Скупштине бира се из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Скупштине општине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

Председник Скупштине општине може бити на сталном раду у Општини.

Члан 33.

Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава се на исти начин као и председник Скупштине.

Ако заменику председника Скупштине општине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине општине може бити на сталном раду у Општини.

Члан 34.

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

За секретара скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

3. Сазивање седница Скупштине општине и одлучивање

Члан 35.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев председника општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине општине, председник скупштине општине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице скупштине, из става 3. овог члана, не односи се на сазивање седнице скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.

Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине.

Члан 36.

Седнице Скупштине општине су јавне.

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине општине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом и Статутом.

Члан 37.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад Скупштине општине уређују се њеним Пословником о раду.

Члан 38.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Члан 39.

О доношењу Статута, буџета, просторних и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника.

О доношењу Статута одлучује се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 40.

Скупштина општине може се распустити ако:

- Скупштина општине не заседа дуже од три месеца;

- не изабере председника општине и Општинско веће у року од месец дана од дана конституисања Скупштине општине или од дана њиховог разрешења, односно подношења оставке и

- не донесе Статут или буџет у року утврђеном законом.

Председник општине

Члан 41.

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.

Члан 42.

Председник Општине:

- представља и заступа Општину;

- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;

- наредбодавац је за извршење буџета;

- доноси одлуке о коришћењу и употреби текуће и сталне буџетске резерве;

- усмерава и усклађује рад Општинске управе;

- доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;

- oснива Службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

- закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини;

- покреће иницијативу и закључује уговоре о давању у закуп непокретности у јавној својини;

- закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, које обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

- одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

- подноси жалбу Установом суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине и

- врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.  

Општинско веће

Члан 43.

Општинско веће чине: председник Општине, заменик председника Општине и пет чланова.

Општинско веће бира Скупштина општине на период од четри године, тајним гласањем већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Кад одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и члановима Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 44.

Општинско веће:

- Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

- непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

- доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године.

- врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

- прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузћа чији је Општина оснивач;

- подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања, у складу са Законом којим се уређује положај јавних предузећа;

- стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

- поставља и разрешава начелника Општинске управе;

- утврђује предлог одлуке о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;

- одлучује о давању у закуп непокретности у јавној својини Општине

- даје предходну сагласност носиоцима права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине, за давање у закуп истих и

- врши и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине општине.

Члан 45.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом Општине за поједина питања није предвиђена друга већина.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређује његовим Пословником о раду, у складу са овим законом и Статутом.

Члан 46.

Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Члан 47.

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине, уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 30 став 3. и 4. 

Ако Скупштина општине не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

Члан 48.

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Заменик председника Општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

О поднетој оставци председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.

Председник општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

Члан 49.

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини општине мандат престао због распуштања Скупштине општине.

Општинска управа

Члан 50.

Општинска управа:

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

- обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Члан 51.

Општинска управа образује се као јединствен орган у Општини.

Члан 52.

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

Општинска управа има унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

Члан 53.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник.

Члан 54.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу у складу са овим Статутом и актом о организацији Општинске управе.

Члан 55.

Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе, служби и организација, обједињује начелник и доставља Општинском већу на усвајање.

Члан 56.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

- наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;

- изрећи мандатну казну;

- поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;

- издати привремено наређење, односно забрану;

- обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;

- предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине.

Члан 57.

У поступку пред Општинском управом у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку.

Члан 58.

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и организација, кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица. 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

Члан 59.

Послови Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у државним органима Општинске управе и одговарајуће радно искуство у складу са законом и другим прописима.

Члан 60.

За поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др.) постављају се помоћници председника Општине.

Помоћнике председника Општине поставља и разрешава председник Општине.

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за које су постављени и врше друге послове по налогу председникаОпштине.

Помоћници председника општине се постављају у Кабинету председника општине, најдуже на период док траје дужност председника општине.

У кабинету председника општине могу се поставити највише два помоћника председника општине.

IV ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 61.

Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе су: грађанска иницијатива, збор грађана и референдум.

Грађанска иницијатива

Члан 62.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности општине, промену Статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом и Статутом.

О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.

Број потписа грађана потребан за покретање грађанске иницијативе износи 5% од укупног броја грађана са бирачким правом.

Надлежни орган општине је дужан да на интернет презентацији општине односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина општине, а који су предложени грађанском иницијативом .

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији општине.

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе се спроводи у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.

Надлежни одбор Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка јавне расправе.

Збор грађана

Члан 63.

Збор грађана се сазива за део територије општине, месну заједницу, насеље, реон, улица.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.

Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их Скупштини општине или појединим органима и службама Општине.

Органи и службе Општине дужни су да у року од 60 дана од одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује се одлуком Скупштине општине.

Референдум

Члан 64.

Скупштина општине може на сопствену иницијативу да распише референдум о питањима из свога делокруга.

Референдум о питању из своје надлежности скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да распише на предлог који поднесе најмање 10% бирача од укупног бирачког тела у јединици локалне самоуправе, на начин утврђен законом и статутом.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији општине.

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у наредном периоду од годину дана од дана доношења одлуке.

V МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 65.

Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва оснивају се месне заједнице а могу се оснивати и други облици месне самоуправе.

Члан 66.

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице или другог облика месне самоуправе, могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће.

Скупштина општине одлучује уз претходно прибављено мишљење грађана, о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе.

Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 67.

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.

Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.

Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године.

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине.

Председник савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.

Савет месне заједнице:

- доноси статут месне заједнице;

- доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

- бира и разрешава председника савета месне заједнице;

- предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;

- доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;

- покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Општине и

- врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и непокретностима у јавној својини Општине, на којима има право коришћења, управљања, користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине општине, и Статутом месне заједнице.

Ангажоање председника и чланоа савета, као и чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници. 

Члан 68.

Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама и другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из изворног делокруга локалне самоуправе, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

Општина пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.

При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице.

Члан 69.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и актом о оснивању.

Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом. 

Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у локалном службеном гласилу. 

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.

Члан 70.

Општинско веће врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.

Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1- 2. овог члана, председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.

Општинско веће предлаже председнику општине обустављање финансирања активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.

Члан 71.

Савет месне заједнице може се распустити ако:

1) савет не заседа дуже од три месеца;

2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине града на предлог Општинског већа.

Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће повереник општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.

Члан 72.

Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, односно укидање или промена подручја месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање месне заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња месне заједнице са другим месним заједницама, поступак о оцену уставности и законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница на територији Општине.

Одлуком из става 1. овог члана уређују се питања везана за изборну комисију за спровођење избора за избор чланова савета месних заједница, састав изборне комисије, услови и начин именовања, мандат председника и секретара изборне комисије, као и услове које треба да испуњава председник изборне комисије.

Одлуком из става 1. овог члана регулишу се овлашћења изборне комисије у вези одређивања бирачких места, одређивања бирачких одбора и именовању њихових чланова, давању упутстава бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора за чланове савета месне заједнице, прописивање образаца и организација техничке припреме за спровођење избора, утврђивању да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством за спровођење избора за чланове савета месне заједнице, проглашавање листе кандидата, утврђивања облика и изгледа гласачких листића, броја гласачких листића за бирачка места и записничкој предаји бирачким одборима, одлучивању о приговорима поднетим у поступку избора за чланове савета месне заједнице, утврђивању и објављивању резултата изборе за чланове савета месне заједнице, подношењу извештаја Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месне заједнице и одредбе о другостепеној изборној комисији.

VI ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

Изворни приходи  

Члан 73.

За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају приходи и примања утврђених законом.

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. 

Члан 74.

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом који уређује буџетски систем.

По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.

Члан 75.

За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине.

Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње информише председника Општине, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Председник општине, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. овог члана, усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Члан 76.

Општини припадају изворни приходи остварени на њеној територији и то:

1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;

 2) локалне административне таксе;

 3) локалне комуналне таксе;

 4) боравишна такса;

 5) накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом;

 6) концесиона накнада;

 7) друге накнаде у складу са законом и

 8) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;

 9) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи Општина, односно органи и организације Општине и индиректни корисници њеног буџета;

 10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Општине;

 11) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета Општине чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;

 12) приходи од камата на средства буџета Општине;

 13) приходи по основу донација Општини и

 14) приходи по основу самодоприноса.

Члан 77.

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина општине одлуком у складу са Законом.

Локалне комуналне таксе

Члан 78.

Скупштина општине може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга.

Члан 79.

Локалне комуналне таксе могу се уводити за:

1) истицање фирме на пословном простору;

 2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и

 3) држање средстава за игру ("забавне игре").

Члан 80.

Општина може утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко употребних карактеристика објеката и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.

Члан 81.

Локална комунална такса се уводи одлуком Скупштине општине којом се утврђују висина, олакшице, рокови и начин плаћања комуналне таксе.

Самодопринос

Члан 82.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом, у складу са Законом. 

Члан 83.

Одлука садржи податке који се односе на:

- потребе, односно намене за које се средства прикупљају;

- подручје на коме се средства прикупљају;

- време за које се средства прикупљају;

- укупан износ средстава која се прикупљају;

- обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса као и лица која се ослобађају те обавезе;

- висину самодоприноса (основица, пропорцијална стопа и др.);

- начин вођења евиденције о средствима;

- износ и јединицу мере прерачунавања када се самодопринос изражава у раду, превозничким и другим услугама;

- начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава и

- начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен.

Члан 84.

Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу на начин и у поступку предвиђеном за доношење Статута Општине. 

Уз иницијативу за увођење самодоприноса подноси се програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта - самодоприноса.

Члан 85.

Одлуку о самодоприносу доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.

Одлуку о самодоприносу доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 86.

Одлука се објављује на начин на који се објављују акти општине у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.

Одлука са списком грађана на које се самодопринос односи доставља се исплатиоцу чије је седиште ван подручја на коме се средства прикупљају.

Члан 87.

Самодопринос се може изразити у новцу, роби, раду, превозничким и другим услугама, зависно од потреба и могућности грађана.

За грађане из члана 79 став 2 овог статута самодопринос се утврђује према вредности имовине, односно прихода од те имовине.

Члан 88.

Основица самодоприноса уређује се одлуком о увођењу самодоприноса.

Ако одлуком није друкчије одређено основицу самодоприноса чиме зараде (плате) запослених, приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, као и вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом који уређује порез на имовину.

Члан 89.

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу који се уводи за територију општине уплаћују се у буџет општине и строго су наменског карактера.

Члан 90.

Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.

Олакшице и ослобођења у плаћању самодоприноса утврђују се одлуком о увођењу самодоприноса.

VII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ

Члан 91.

Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу и удружују се са другим јединицама локалне самоуправе и њеним органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом.

Сарадња јединица локалне самоуправе подразумева и уступање обављања појединих послова из оквира изворних надлежности другој јединици локалне самоуправе или предузећу, установи и другој организацији чији је она оснивач. 

Послови из области комуналних делатности заједнички се обављају на основу споразума о сарадњи јединица локалне самоуправе, у складу са законом који уређује комуналне делатности.

Члан 92.

Општина може остваривати сарадњу у областима од заједничког интереса са јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру утврђене политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу с Уставом и законом.

Члан 93.

Ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса, Општина може бити оснивач или члан асоцијације градова и општина.

Асоцијације јединица локалне самоуправе заступају интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за заштиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање послова јединице локалне самоуправе.

На оснивање и рад асоцијација јединица локалне самоуправе примењују се одредбе закона којим се уређује оснивање и рад удружења.

VIII ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 94.

Председник Општине има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности закона, односно уставности и законитости другог прописа или општег акта, ако сматра да се тим актом повређују Уставом и законом утврђена права општине.

На предлог Скупштине општине председник Општине је обавезан да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности закона, односно уставности и законитости другог прописа или општег акта, ако сматра да се тим актом повређују Уставом и законом утврђена права Општине.

Члан 95.

Председник Општине има право жалбе Установном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине.

Члан 96.

Општина може установити локалног омбудсмана који је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа општине и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката Општине.

Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности локалног омбудсмана уређују се посебном одлуком.

Општина Деспотовац може донети одлуку о установљењу заједничког омбудсмана са другим општинама.

IX  ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА ОПШТИНЕ

Члан 97.

У оквиру Уставом и законом утврђених права, општина доноси прописе којима уређује питања из своје надлежности.

Члан 98.

Скупштина општине доноси Статут, одлуке, правилнике, Пословник о раду, решења и закључке.

Председник општине доноси појединачне акте.

Општинско веће доноси одлуке, правилнике, Пословник о раду Општинског већа, решења и закључке, у складу са законом у оквиру својих надлежности.

Члан 99.

Прописи општине и њених органа објављују се у „Службеном гласнику Општине Деспотовац“.

Општи акти који се објављују ступају на снагу осмог дана од дана објављивања осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

Члан 100.

Предлог за промену Статута Општине може поднети најмање 1/3 одборника скупштине општине, Општинско веће или председник Општине.

Образложен предлог за промену Статута, Скупштина општине одлучује већином од укупног броја одборника.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 101.

За све што није регулисано овим Статутом примењиваће се Закон и други прописи који уређују област локалне самоуправе.

Члан 102.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/08 и 7/15).

Прописи Општине Деспотовац, који нису у складу са овим Статутом, остају на снази до њиховог усклађивања са законом и овим Статутом а ускладиће се у року од девет месеци од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 47/18).

Члан 103.

Члан 20 став 1 који се односи на број одборника Скупштине општине Деспотовац, примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на снагу овог Статута.

Члан 40 став 1 у делу који се односи на број чланова Општинског већа, примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на снагу овог Статута.

Члан 57 у делу који се односи на постављење помоћника председника општине, примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на снагу овог Статута.

Члан 104.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Број: 110-1/2019-01 од 18.03.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

др Златко Марјановић с.р.

СТАТУТ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ