НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТVesti

НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!

СПАЉИВАЊЕМ БИЉНИХ ОСТАТАКА ЧЕСТО ДОЛАЗИ ДО НЕКОНТРОЛИСАНИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ,  КОЈИ НАНОСЕ ВЕЛИКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ И СТРАДАЊЕ ЉУДИ

КАЗНЕНЕ МЕРЕ 

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара. Закон о заштити од пожара  („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закон)

Уколико се утврди :

- да је на пољопривредном газдинству вршено спаљивање жетвених остатака,

- да је причињена штета на усевима, садницама, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту

ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО   

    ГУБИ ПРАВО  НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

У ПЕРИОДУ  ОД  ТРИ  ГОДИНЕ.

Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства  („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 - др. закон, 102/2018 и 6/2019).

 ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19,37/19 др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КУЧАЈСКЕ ПЛАНИНЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

КУЧАЈСКЕ ПЛАНИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 15. АПРИЛА ДО 14. МАЈА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина општина Деспотовац и Жагубица, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 16. маја 2022. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у четвртак 21. априла 2022. године са почетком у 1100 часова, у ресторан сали Техничке школе Деспотовац, улица Рудничка број 1, Деспотовaц.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида,

у понедељак 30. маја 2022. године, са почетком у 1100 часова, у ресторан сали Техничке школе Деспотовац, улица Рудничка број 1, Деспотовaц. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 52/2021)

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

улица Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац 

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКО-ЕТНО КОМПЛЕКСА НА КП.БР. 958 И 959 ОБЕ

К.О. ПОПОВЊАК У ДЕСПОТОВЦУ

у трајању од 7 (седам) дана и то од 07.04.2022. године до 13.04.2022. године у згради Општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, приземље, канцеларија број 13 сваког радног дана од 11 до 14 часова и на званичној интернет страници општине Деспотовац www.despotovac.rs на линку испод:

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Службено лице Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Деспотовац, у датом временском периоду, даваће све потребне информације о изложеном пројекту као и стручну помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на исти.

Контакт особа за давање обавештења о јавној презентацији: Миљан Милосављевић, тел: 035 611 002 локал 113, маил адреса: miljan.milosavljevic@despotovac.rs.

 

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и  Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11), тачке 4. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине (''Службени гласник РС'', број 22/22), Општинска управа општине Деспотовац

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Деспотовац, изложен је у седишту Општинске управе општине Деспотовац, улица Милосава Здравковића Ресавца број 4, канцеларија број 10.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Деспотовац, могу поднети Општинској управи општине Деспотовац у времену од 7,30 до 14,30 часова сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 18.03.2022. године.

Грађани могу, од расписивања избора, а најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Деспотовац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

Позивају се, нарочито, малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан одржавања избора (укључујући и интерно расељена лица), да изврше увид у Јединствени бирачки списак, у циљу провере личних података.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и  лице за пружање техничке подршке Општинске управе, дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Број: 013-2-2/2022-04 од 16.02.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јаблановић Гордана, дипл.прав. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештавају се грађани општине Деспотовац да је забрањено бацање пепела, шута и осталог отпада поред контејнера као и бацање врелог пепела у контејнер. За све који бацају наведени садржај поред контејнера или врелог пепела у контејнер, прописане су казне новом Одлуком о управљању комуналним отпадом, које ће инспекција уручити на основу: прикупљених видео записа, фотографија, изласка на лицe места, помоћи грађана или других доказа.

Како је у последњем периоду на територији насеља Деспотовац примећено да поједини грађани и стамбене заједнице свој пепео и шљаку из котлова одлажу на непрописан начин, односно наведени садржај одлажу поред контејнера на путу или тротоару и тиме угрожавају јавну површину, Kомунална инспекција обавештава грађане да је на снази Одлука о управљању комуналним отпадом којом су дефинисане дужности и обавезе корисника услуге чланом 22.

,,Корисници услуге, у смислу одредаба ове одлуке, су физичка лица, правна лица и предузетници, као власници и закупци стамбених, пословно-стамбених и пословних објеката или просторија.

Корисник услуге је дужан да:

1. одлаже комунални отпад у канте и контејнере за сакупљање,

2. обезбеди да простор на коме се налазе канте и контејнери за сакупљање отпада буде безбедан и приступачан тако да је омогућено пражњење,

3. канту и контејнер користи искључиво у те сврхе,

4. не омета друге кориснике и не угрожава животну средину,

5. не оштећује и угрожава објекте и опрему који су у функцији обављања ове комуналне делатности.

Чланом 33. Исте Одлуке ,,Забрањено је:

1. бацати у канте, контејнере или у пластичне кесе отпад и материје опасне по живот и здравље људи;

2. неовлашћено постављање, уклањање и премештање канти и контејнера, са места која су за то одређена;

3. бацати у кућно смеће апарате за домаћинство, отпатке индустријске, занатске и пољопривредне делатности, шљаку из котларница, земљу, грађевински шут, камен и циглу, веће количине грања и траве;

4. расипати и бацати смеће изван канти и контејнера који су за то одређени;

5. избацивати, извозити и одлагати поред канти и контејнера, грађевински шут, камен, циглу и веће количине дрвећа и траве на места која за то нису одређена

У случају кршења прописаних чланова

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: поступи супротно члану 22. и члану 33. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

Комунална инспекција ће у наредном периоду појачати надзор над применом Одлуке о управљању комуналним отпадом путем камера, изласком на лицe места и на основу пријава неправилности од стране грађана.

 
 
 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 52/2021) и закључка комисије за планове Скупштине општине Деспотовац, одржане дана 08.12.2021. године, која је упутила Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу објеката за потребе туризма са свим пратећим садржајима у К.О. Брестово, општина Деспотовац на рани јавни увид

 

Р е п у б л и к а С р б и ј а

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

улица Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИЗМА СА СВИМ ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У К.О. БРЕСТОВО, ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 15 (петнаест) дана и то од 27.12.2021. године до 12.01.2022. године у згради Општине Деспотовац у улици Милосава Здравковића Ресавца број 4, приземље, канцеларија број 13 сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Службено лице Одсека за послове урбанизма и грађевинарства Општинске управе Деспотовац, у датом временском периоду, даваће све потребне информације о изложеном Плану као и стручну помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на План.

Елаборат РЈУ за ПДР Етно село Брестово

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>


home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat