НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТПОСЛОВНИК Štampaj E-pošta
На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07), члана 13. и 27. Статута Општине Деспотовац, Скупштина општине Деспотовац, на седници одржаној  02. јуна 2008. године, донела је

ПОСЛОВНИК

О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

- Пречишћен текст –

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине Деспотовац (у даљем тексту: Скупштина) и друга питања везана за рад скупштине.

Члан 2.

Скупштину општине Деспотовац представља Председник Скупштине Општине.

Члан 3.

У Скупштини општине Деспотовац, у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, у складу са Уставом и Законом.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазивање прве седнице

Члан 4.

Конститутивну седницу Скупштине сазива Председник Скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.

Конститутивном седницом Скупштине председава, до избора председника Скупштине, најстарији одборник (у даљем тексту: председавајући) коме у раду помажу два најмлађа одборника и секретар Скупштине из претходног сазива.

Уз позив за прву седницу одборницима се обавезно доставља Статут и Пословник Скупштине.

На конститутивној седници скупштине, врши се потврђивање мандата одборника, избор председника и заменика председника скупштине и постављење секретара скупштине.

2. Потврђивање мандата одборника

Члан 5.

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.

Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору одборника и извештаја изборне комисије о спроведеним изборима.

На конститутивној седници Скупштине већином гласова присутних образује се верификациони одбор од три члана ради утврђивања сагласности уверења о избору за одборника и извештаја изборне комисије.

На основу извештаја одбора из става 3. овог члана, лице које председава конститутивном седницом скупштине, констатује да је изборна комисија поднела извештај о спроведеним изборима и која су уверења о избору за одборнике у сагласности са тим извештајем, чиме је потврђен мандат новоизабраним одборницима.

О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скупштина одлучује јавним гласањем.

Члан 6.

Након потврђивања мандата новоизабрани одборници полажу заклетву, која гласи:

Полагање заклетве:

''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине придржавати Устава, Закона и Статута Општине и да ћу часно и одговорно вршити дужност одборника руководећи се интересима грађана општине Деспотовац''.

По датој заклетви одборници потписују текст заклетве.

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

1. Председник скупштине

Члан 7.

Скупштина општине има председника скупштине. Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Општине.

Председник скупштине , на предлог најмање једне трећине одборника, бира се из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Члан 8.

Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном облику.

Предлог садржи име, презиме кандидата, кратку биографију, страначку припадност, име известиоца предлагача и образложење.

Председавајући доставља одборницима све припремљене предлоге кандидата за председника скупштине, по правилу, са материјалом за прву седницу.

У име предлагача, известилац предлагача има право да образложи предлог.

Предложени кандидат за председника скупштине има право да се представи и изнесе свој програм рада.

О предложеним кандидатима може се отворити  расправа.

После расправе председавајући утврђује листу кандидата за председника скупштине, и то по азбучном реду презимена.

Члан 9.

Гласањем за избор председника скупштине руководи председавајући а помажу му два најмлађа одборника и секретар Скупштине претходног сазива, а по конституисању Скупштине гласањем руководе председник Скупштине са заменицима председника Скупштине (у даљем тексту: Комисија), а помаже им секретар Скупштине.

Комисија је дужна да се стара о обезбеђивању тајности гласања.

Комисија обезбеђује другу просторију ван просторије у којој се одржава седница, у којој одборници могу попунити гласачки листић.

Члан 10.

Гласање се врши на гласачким листићима.

Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје. Сваки гласачки листић оверен је печатом Скупштине.

Број штампаних гласачких листића, једнак је броју одборника.

На гласачком листићу кандидати се наводе редоследом утврђеним у листи кандидата, испред имена сваког кандидата ставља се број.

Гласачки листић садржи: ознаку за кога се гласа, колико се кандидата бира, редни број који се ставља испред имена кандидата, презиме и име кандидата, према редоследу утврђеном на листи кандидата и начин гласања.

Гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу заокруживањем редног броја испред његовог имена.

Неважећим се сматра гласачки листић који није попуњен, затим онај који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао, као и онај на коме је заокружен већи број кандидата.

Члан 11.

Одборнику се уручује гласачки листић тако што, пошто је претходно прозван, прилази столу председавајућег. Председавајући уручује одборнику гласачки листић, а секретар скупштине општине, означава код имена и презимена одборника у списку да му је гласачки листић уручен.

Кад одборник попуни гласачки листић, прилази месту где се налази гласачка кутија и убацује у њу гласачки листић, а секретар скупштине код имена и презимена одборника у списку, означава да је одборник гласао.

Гласачка кутија мора бити празна и од провидног материјала.

Члан 12.

Пошто је гласање завршено, Комисија утврђује резултате гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено.

Пре отварања гласачке кутије, пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и стављају у посебан коверат, који ће бити запечаћен.

Члан 13.

Утврђивање резултата гласања обухвата податке о:

- укупном броју одборника

- неупотребљеним гласачким листићима

- урученим гласачким листићима

- броју гласалих

- неважећим гласачким листићима

- важећим гласачким листићима

- броју гласова који је добио кандидат, односно кандидати

Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију, који кандидат је изабран, односно да ни један кандидат није изабран прописаном већином.

Члан 14.

О утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви чланови Комисије.

У записник се обавезно уноси дан и сат гласања. 

Члан 15.

За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од укупног броја одборника.

Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио потребну већину поновиће се избор, и то између кандидата који су добили највећи број гласова.

Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран, понавља се поступак избора.

Члан 16.

Председавајући објављује резултат гласања.

Председник скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима вођење седнице.

При ступању на дужност председник Скупштине пред одборницима даје следећу изјаву:

''Изјављујем да ћу права и дужности председника Скупштине општине Деспотовац извршавати у складу са Уставом, Законом и Статутом Општине а у интересу  грађана Општине Деспотовац.''

Члан 17.

Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника у складу са Законом.

Даном подношења оставке председнику Скупштине престаје функција.

О оставци председника Скупштине одмах се обавештавају одборници Скупштине, а на првој наредној седници Скупштина, без гласања, утврђује да му је мандат престао даном подношења оставке.

Члан 18.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

2. Заменик председника Скупштине

Члан 19.

Председник Скупштине има заменика који га замењује  у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Члан 20.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

3. Секретар Скупштине

Члан 21.

Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних и административних послова у вези са сазивањем и организовањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Члан 22.

Секретара Скупштине поставља Скупштина, на предлог председника скупштине  на четири године, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање 3 године.

Члан 23.

Секретар Скупштине помаже председнику Скупштине у припреми и руковођењу седницама Скупштине у примени пословника скупштине, у спровођењу закључака Скупштине и стара се о обављању стручних и других послова за потребе Скупштине.

Члан 24.

Скупштина може, на предлог председника скупштине разрешити секретара и пре истека времена на које је постављен.

4. Одборничке групе

Члан 25.

У Скупштини се образују одборничке групе.

Одборничку групу сачињавају одборници који припадају једној политичкој странци, или другој политичкој организацији, која има најмање 5 одборника.

Одборничку групу од најмање 5 одборника могу удруживањем да образују и одборници који припадају различитим политичким странкама или другим политичким организацијама које имају мање од 5 одборника или одборници који су изабрани на предлог групе грађана.

Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине подноси списак чланова групе који је потписао сваки члан групе. На списку се посебно назначује председник и заменик председника одборничке групе.

Одборник може бити члан само једне одборничке групе.

О промени састава одборничке групе, председник групе, писмено  обавештава председника Скупштине. 

IV ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1. Председник Општине

Члан 26.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине из реда одборника. Председника општине бира скупштина општине из реда одборника, на време од четири године тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

2. Заменик председника општине

Члан 27.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове отсутности и спречености да обавља своју дужност.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника.

Заменика председника општине бира скупштина општине на исти начин као и председник општине.

3. Општинско веће

Члан 28.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине.

Чланове општинског већа чији је број утврђен Статутом Општине бира скупштина општине на период од четири године тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Члан 29.

Када одлучује о избору председника општине, скупштина општине истовремено одлучује о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Члан 30.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа, престаје одборнички мандат.

Члан 31.

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на који је биран, на предлог најмање једне трећине одборника на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику скупштине.

Ако скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

Члан 32.

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и Општинског већа.

Заменик председника општине, односно члан Општинског већа могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено, са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана Општинског већа, председник општине је дужан да скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа, који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора новог председника општине, заменика председника општине или члана Општинског већа.

Члан 33.

Престанком мандата скупштине, престаје мандат извршних органа Општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и општинског већа.

Члан 34.

Гласањем за избор председника општине, заменика председника општине и општинског већа руководи председник скупштине, а помажу му потпредседници и секретар скупштине.

Гласање се врши на исти начин и по истом поступку, као и код избора председника скупштине општине које је регулисано члановима 10, 11, 12, 13 и 14 овог Пословника.

V РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ

1. Образовање и састав

Члан 35.

За разматрање и решавање појединих питања из надлежности скупштине и вршење других послова у складу са овим пословником, образују се стална радна тела.

Чланови сталних радних тела бирају се за мандатни период за који је изабрана Скупштина.

Скупштина, по потреби, образује повремена радна тела ради разматрања одређених питања и извршавања посебних задатака из надлежности Скупштине.

Члан 36.

Стална радна тела су одбори и комисије.

Одбори  и комисије имају 7 чланова.

Чланови радних тела бирају се из реда одборника и грађана, с тим што се председник радног тела бира из реда одборника.

Број чланова радног тела из састава одборника и грађана утврђује се актом о образовању радног тела, с тим што већина мора бити из реда одборника.

Члан 37.

Председника и чланове радног тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини.

Члан 38.

О предложеној листи за избор чланова радних тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.

Радно тело изабрано је ако је за њега гласала већина присутних одборника.

Ако радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља.

Члан 39.

Одборник може бити члан највише два стална радна тела.

Члан радног тела не може бити члан Општинског већа.

Члан 40.

Скупштина може и пре истека рока на који су именовани, разрешити поједине чланове радних тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.

Предлог за разрешење члана радног тела може поднети група од најмање 1/3 одборника.

Члан радног тела разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници Скупштине.

2. Седнице радних тела

Члан 41.

Седницу радног тела сазива председник по сопственој иницијативи или на иницијативу једне трећине чланова радног тела а дужан је сазвати седницу на захтев председника Скупштине.

Председник Скупштине може сазвати седницу радног тела.

Члан 42.

Радно тело ради у седници када је присутна већина чланова, а одлучује већином гласова присутних.

Обавештење о датуму и дневном реду седнице радног тела доставља се члановима радног тела, по правилу, најмање 3 дана пре одржавања седнице.

Члан 43.

Седници радног тела обавезно присуствује представник предлагача акта који се на седници разматра.

У раду радног тела, по позиву, могу учествовати и стручни и научни радници, без права одлучивања.

Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду, без права одлучивања, и одборник који није члан тог радног тела.

Члан 44.

По завршеној расправи радно тело подноси скупштини извештај који садржи мишљење и предлог радног тела.

Радно тело одређује известиоца који на седници скупштине образлаже извештај радног тела.

Члан 45.

На седници радног тела води се записник.

У записник се обавезно уносе: имена присутних, предлози изнети на седници радног тела, свако издвојено мишљење, као и мишљење и предлог скупштини.

Члан 46.

Стручну обраду аката и других материјала за седнице радних тела врше надлежни органи општинске управе.

Организационе и административне послове за потребе радних тела врши Служба органа општине Општинске управе Деспотовац.

О обављању стручних и административних послова за потребе радних тела, стара се секретар скупштине.

3. Одбори

Члан 47.

Одбори Скупштине су:

1. Одбор за питање локалне самоуправе;

2. Одбор за буџет и финансије;

3. Одбор за урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене дедлатности и заштиту животне средине;

4. Одбор за привреду, пољопривреду и шумарство;

5. Одбор за друштвене делатности и омладину;

6. Одбор за родну равноправност.

Члан 48.

Одбор за питања локалне самоуправе – разматра остваривање система локалне самоуправе у општини, питања везана за организацију и рад Општинске управе, остваривање послова државне управе које Република повери општини, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

Члан 49.

Одбор за буџет и финансије – разматра предлоге одлука које се односе на финансирање, и  других општих аката који се односе на финансирање послова општине, таксе, накнаде и друге дажбине, буџет и завршни рачун, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија општине.

Члан 50.

Одбор за урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине – разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на уређење, обављање и развој комуналних делатности, уређивање и коришћење земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области урбанизма на територији општине,разматра питања која се односе на јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину и друга питања из ове области,разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину.

Члан 51.

Одбор за привреду, пољопривреду и шумарство – прати и разматра питања која се односе на занатство, туризам, угоститељство, трговину, робне резерве, приватно предузетништво и уређење, обезбеђивање и коришћење пословног простора, прати и разматра питања из области пољопривреде, шумарства, водопривреде и снабдевања општине пољопривредно-прехрамбеним производима, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана.

Члан 52.

Одбор за друштвене делатности – разматра предлоге одлука и других општих аката и иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове области и области заштите културних добара, разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области образовања и физичке културе, разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области здравства, дечије и социјалне заштите.

Одбор за омладину бави се питањима младих и разматра предлоге општих аката који се односе на питања и проблеме младих и њихово решавање.

Члан 53.

Одбор за родну равноправност прати остваривање равноправности полова, даје мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине. Одбор разматра питања и усваја програме и активности који имају за циљ развијање сарадње међу установама и организацијама које пружају заштиту и помоћ жртвама насиља и промовише родну равноправност.

У раду Одбора за родну равноправност могу по позиву учествовати и друга лица без права одлучивања. 

4. Комисије

Члан 54.

Комисије Скупштине су:

1. Комисија за Статут и нормативну делатност;

2. Комисија за избор, именовања и административне послове;

3. Комисија за представке и предлоге.

Члан 55.

Комисија за Статут и нормативну делатност – утврђује предлог Статута, разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом и законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.

Комисија даје одговор Уставном суду на предлог, иницијативу и решење о покретању поступка за оцену уставности, односно законитости одлука и других општих аката које је донела Скупштина.

Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине.

Члан 56.

Комисија за избор и именовања и административне послове, припрема предлоге за изборе и именовања, чланова органа и представника Скупштине у органе одређене прописима Општине и законом, а за које није предвиђено да их неки други орган предлаже.

Комисија разматра и даје позитивно мишљење функционеру кога бирају, постављају и именују органи Општине Деспотовац, за вршење друге функције у складу са важећим прописима.

Ова Комисија одлучује о правима по основу рада лица које бира, именује и поставља Скупштина, председник општине и Општинско веће и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих лица.

Комисија одлучује о питањима накнаде трошкова, личних доходака и наградама одборницима, лицима бираним ,именованим и постављеним у органе Општине и лицима ангажованим у раду органа Општине.

Члан 57.

Комисија за представке и предлоге – разматра преставке и предлоге грађана упућене или уступљене Скупштини и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима.

5. Повремена радна тела

Члан 58.

Повремена радна тела Скупштина образује актом којим се одређује: задатак, састав и број чланова, време на које се образује или рок за завршетак задатка тела.

Актом о образовању уређује се и обављање стручних и административно-техничких послова за то радно тело.

Председник повременог радног тела може бити биран из састава одборника и грађана.

VI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазивање седнице

Члан 59.

Седнице скупштине општине су јавне.

Скупштина општине може одлучити да седница скупштине не буде јавна, из разлога безбедности и других разлога утврђених Законом и Статутом.

Скупштина општине ради у седницама.

Седнице скупштине општине могу бити:

- Редовне које се одржавају по потреби, а обавезно једном у 3 месеца;

- По хитном поступку и

- Свечана седница која се одржава поводом 16. јуна Дана Општине Деспотовац 

Члан 60.

О припремању седница скупштине стара се председник скупштине, уз помоћ секретара скупштине.

Члан 61.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника општине, општинског већа или једне трећине одборника у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2 овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Члан 62.

Седнице Скупштине сазивају се писменим путем.

Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице.

Позив за седницу доставља се одборницима најмање 7 дана пре седнице. Када постоје оправдани разлози, који морају бити образложени, овај рок може бити и краћи.

Члан 63.

Уз позив за седницу одборницима се доставља предлог дневног реда, материјал који се односи на предлог дневног реда и записник са претходне седнице.

2. Дневни ред

Члан 64.

Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим материјалима.

У дневном реду се посебно групишу тачке , с обзиром на њихов карактер и значај.

Члан 65.

Седницом председава председник Скупштине, кога у случају одсутности замењује заменик председника.

3. Ток седнице

Члан 66.

Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда, председник, по извештају секретара Скупштине, утврђује да ли седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.

За пуноважно одлучивање и рад на седници потребно је присуство већине одборника. Ако се утврди да већина не постоји, председник одлаже седницу за одговарајући дан или сат. О одлагању седнице писмено се обавештавају одборници који су одсутни. Седница ће се прекинути или одложити и у случају када се у току трајања утврди да није присутна већина одборника.

Ако председник на почетку или у току седнице посумња да седници не присуствује већина одборника, наредиће прозивање или пребројавање. Прозивка или пребројавање извршиће се кад то затражи неки од одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине.

Члан 67.

Пре преласка на рад по тачкама дневног реда усваја се Извод из записника са претходне седнице. О примедбама на Извод из записника Скупштина одлучује без расправе.

Члан 68.

Када председник Скупштине утврди да је присутан потребан број одборника приступа се утврђивању дневног реда.

Сваки одборник може захтевати да се у дневни ред, поред предложених, унесу у друга питања и предлози за које он сматра да су хитни. Одборник је дужан да хитност разматрања образложи.

О предлозима одборника за измене и допуне предложеног дневног реда не води се расправа.

Одборници се посебно изјашњавају, прво, о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини.

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних одборника.

Члан 69.

После усвајања дневног реда прелази се на расправу и појединим питањима по утврђеном редоследу.

Скупштина може, у току седнице, без расправе, извршити измене у редоследу разматрања појединих тачака дневног реда.

Свако питање се расправља док о њему има пријављених говорника.

Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може се поново отварати.

Члан 70.

На седници Скупштине има право да говори сваки одборник.

Када се разматрају питања из делокруга сталних радних тела, право да говоре имају и њихови чланови који нису одборници.

Скупштина може одлучити да о одређеним питањима саслуша представнике појединих предузећа, органа и организација, као и поједине грађане.

Члан 71.

Пријава за реч подноси се председнику чим расправа почне и може се подносити све до њеног закључења.

Пријава за реч подноси се писменим путем или дизањем руке.

Председник даје говорницима реч по реду пријаве.

Председник може и преко реда дати реч представнику предлагача.

Када председник оцени да ће расправа о појединим питањима дуже трајати или кад је пријављен већи број говорника, може предложити да се ограничи трајање говора сваког учесника у расправи (сем предлагача) и да сваки учесник у расправи о истом питању говори само једанпут.

Ограничење трајања говора може предложити и сваки одборник.

Кад је трајање говора ограничено, председник ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не заврши говор, одузима му реч.

Члан 72.

Говорник може да добије реч по други пут тек пошто се исцрпни лист говорника који говоре први пут и само ако питање које је на дневном реду, по оцени председника Скупштине, није довољно расправљено.

Председник одборничке групе који жели да изнесе став те групе о питању које је на дневном реду, има право да добије реч преко реда, с тим што не може говорити дуже од времена одређеног за излагање, ако је то време ограничено, односно више од два пута о истом питању.

Члан 73.

Уколико се одборник у свом излагању на седници скупштине увредљиво изрази о другом одборнику или погрешно протумачи његово излагање, одборник на кога се излагање односи има право да одмах затражи реч – реплику.

Одлуку у случају из става 1. овог члана доноси председник Скупштине.

Уколико председник Скупштине не дозволи тражену реплику одборник који је тражио реплику може захтевати да се о томе изјасни Скупштина.

Члан 74.

Одборнику који затражи да говори о повреди Пословника или утврђеног дневног реда, председник даје реч чим је затражи. Његов говор не може трајати дуже од 5 минута.

Председник је дужан дати објашњење поводом изречене примедбе.

Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, председник позива одборнике да одлуче о изреченој примедби.

Члан 75.

Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду.

Ако се говорник удаљи од дневног реда, председник ће га опоменути и позвати да се држи дневног реда. Уколико одборник и поред опомене настави да говори, председник ће му одузети реч.

Говорника може прекинути или опоменути на ред само председник.

Није дозвољено ни ометање говорника добацивањем и коментарисањем излагања, као и сваки други поступак који спречава слободу говора.

Председник је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању.

4. Одлучивање

Члан 76.

Скупштина општине одлучује, ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

Скупштина о сваком предлогу који је стављен на дневни ред седнице одлучује после расправе, сем у случајевима у којима је о овим пословником одређено да се одлучује без расправе.

Пре или после расправе Скупштина може да одлучи да се поједино питање скине са дневног реда или да се врати одговарајућем радном телу или органу на даље проучавање и допуну.

Члан 77.

После закључене расправе прелази се на гласање о предлогу. О предлогу се гласа у целини. Ако је стављен амандман, прво се одлучује о амандману, а затим о предлогу у целини.

Члан 78.

Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Члан 79.

Већина гласова од укупног броја одборника потребна је кад се одлучује о:

1. доношењу и промени Статута општине;

2. доношењу и изменама Буџета Општине;

3. доношењу и изменама урбанистичких планова.

Члан 80.

Гласање на седници Скупштине је јавно.

Одборници гласају изјашњавањем за предлог или против предлога или се уздржавају од гласања.

Гласање се врши дизањем руке или поименично.

Када се гласа дизањем руке, председник позива да се изјасне одборници који гласају ''за'', затим они који гласају ''против'' и најзад, одборници који су уздржани. При том пребројава само гласове мањине, осим ако већина гласова није очигледна.

Поименично се гласа тако што одборници по прозивци изјављују да гласају ''за'' или ''против'' или да су уздржани.

Поименично гласање врши се ако то одреди председник или ако се Скупштина одлучи на предлог одборника ради тачног утврђивања резултата гласања.

Члан 81.

Скупштина може одлучити да гласање буде тајно, на предлог најмање једне трећине одборника.

Тајно гласање врши се гласачким листићима који су исте величине, облика и боје и оверени печатом Скупштине.

Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић.

Неважећим гласачким листићима сматрају се они из којих се не може тачно утврдити да ли је одборник гласао ''за'' или ''против''.

Члан 82.

Тајним гласањем руководи председник и заменици председника скупштине којима помаже секретар Скупштине.

По завршеном гласању председник утврђује резултате гласања и објављује да ли је предлог прихваћен или одбијен.

Резултат гласања уноси се у записник.

5. Одржавање реда на седници

Члан 83.

О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине.

За повреду реда на седници председник Скупштине може да изрекне меру упозорења или одузимања речи.

Скупштина, на предлог председника Скупштине, може да изрекне и меру удаљена са седнице.

Члан 84.

Мера упозорења изриче се одборнику који својим понашањем, узимањем речи кад му је председник Скупштине није дао, ометањем и упадањем у реч говорнику или сличним поступком, нарушава ред на седници или на други начин поступа противно одредбама овог пословника.

Члан 85.

Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим говором нарушава рад на седници или поврешује одредбе овог пословника, а већ је на тој седници два пута упозораван на придржавање реда и одредби овог пословника.

Члан 86.

Мера удаљена са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере упозорења, односно мере одузимања речи омета или спречава рад на седници или на седници вређа Скупштину и одборнике или употребљава изразе који нису у складу са достојанством Скупштине.

Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је повредио ред.

Одборник према коме је изречена мера удаљена са седнице дужан је да се одмах удаљи из дворане у којој се одржава седница.

Ако председник скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници, одредиће кратак прекид седнице.

Члан 87.

Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на све друге учеснике у раду седнице скупштине.

6. Записник

Члан 88.

Седнице скупштине општине записују се на аудио снимцима, са којих се израђују записници, који се чувају у документационој основи седница.

Са седнице се прави извод из записника, који се доставља одборницима уз позив за наредну седницу. Извод из записника садржи: време и место одржавања седнице, имена председавајућег и секретара, имена отсутних одборника, имена лица која су присуствовала седници, по позиву, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и именима говорника, резултат гласања о појединим питањима, назив одлука и закључака донетих на седници.

Извод из записника потписује председник скупштине.

Аудио снимци седница скупштине могу се, по захтеву председника одборничке групе у електронском облику доставити одборничкој групи, а представницима средстава јавног информисања само по писаном одобрењу председника скупштине.

VII ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА  И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ

1. Акти које доноси Скупштина

Члан 89.

Скупштина доноси: опште акте, одлуке, програме, решења, закључке и препоруке и даје аутентична тумачења аката која доноси.

Члан 90.

Прописи Скупштине општине и њених органа објављују се у Службеном гласнику општине Деспотовац.

2. Поступак за доношење одлука

Члан 91.

Предлог одлуке може да поднесе Општинско веће, сваки одборник Скупштине, 10% бирача и председник општине.

Предлог одлуке подноси се у облику у коме се одлука доноси и мора бити образложен.

Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за доношење одлуке, објашњење циља који се жели постићи и процену износа финансијских средстава потребних за спровођење одлуке.

Предлог одлуке који је упућен скупштини председник Скупштине доставља одборницима.

Предлог одлуке упућује се и надлежном радном телу и председнику општине, ако он није предлагач.

Скупштина ће, најкасније у року од 30 дана од дана подношења предлога одлуке, утврдити дан када ће разматрати предлог одлуке, ако другачије није одређено Законом или Статутом Општине.

Члан 92.

Предлог одлуке се, пре разматрања у Скупштини, разматра у надлежним радним телима.

Надлежна радна тела у својим извештајима могу предложити Скупштини да прихвати предлог одлуке у целини или предложити да Скупштина донесе одлуку у тексту измењеном, делом или у целини, у односу на текст који је поднео предлагач или да предлог одлуке не прихвати.

Члан 93.

Предлагач одлуке, односно његов представник, може на почетку расправе, да изложи допунско образложење предлога. Он има право да учествује у расправи све до њеног закључка, да даје објашњење и износи своје мишљење.

Члан 94.

Предлагач одлуке има право да повуче предлог одлуке све до закључења расправе на седници Скупштине.

3. Амандман

Члан 95.

Предлог за измену и допуну предлога одлуке подноси се у облику амандмана. Амандман може поднети одборник, председник општине, стално радно тело Скупштине, скупштина општине и 10% бирача.

Амандман се подноси писмено.

Амандман се може поднети пре седнице или на седници у току расправе о том предлогу.

О амандману се обавезно изјашњава представник предлагача и председник општине, кад он није предлагач.

Предлагач одлуке може подносити амандмане све до закључења расправе о предлогу.

Члан 96.

Скупштина прво одлучује о приспелим амандманима одборника по редоследу чланова, а затим амандманима председника општине и амандманима надлежних сталних радних тела, на исте чланове предлога одлуке.

Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога одлуке, прво се одлучује о амандману којим се предлаже брисање одређене одредбе.

4. Хитан поступак

Члан 97.

Ако за подношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана, предузећа или других органа и организација, општине, предлог акта може се изнети Скупштина на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у одговарајућим органима и радним телима Скупштине.

Предлагач хитног поступка мора образложити разлоге због којих тражи хитан поступак.

Члан 98.

Сваки овлашћени предлагач може поднети образложени предлог да се о одређеном питању одлучи по хитном поступку.

О предлогу за доношење акта по хитном поступку одлучује се без расправе. Пре гласања о том питању Скупштина ће саслушати образложење предлагача.

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте седнице.

Скупштина може у току седнице да затражи хитно мишљење од одговарајућег радног тела Скупштине.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити одборницима најкасније до почетка седнице.

5. Скраћени поступак

Члан 99.

У скраћеном поступку одлучује се без претходне расправе.

Члан 100.

По скраћеном постпку Скупштина може одлучивато о појединачним конкретним актима.

Расправа и одлучивање по скраћеном поступку може да се спроведе само ако су предлози из претходног става у предлогу дневног реда у посебном одељку и означени као ''предлози о којима се одлучује по скраћеном поступку''.

Члан 101.

У материјалу који се одборницима доставља уз позив за седницу мора се у прописаној форми изложити пуна садржина акта о коме се одлучује по скраћеном поступку и образложење предлога.

Члан 102.

По утврђивању дневног реда председник је дужан да упозна одборнике са захтевима за отварање расправе о предлозима из групе ''предлога о којима се одлучује по скраћеном поступку'', уколико су такви предлози учињени до почетка седнице.

Пре утврђивања дневног реда седнице или преласка на дневни ред по ''предлозима о којима се одлучује по скраћеном поступку'', председник пита да ли има захтева за отварање расправе о поједином питању из ове групе предлога.

Одређени предлог се издваја из те групе предлога и ставља у редован поступак ако то затражи већина одборника. Захтев не мора да се образложи, нити се о њему Скупштина изјашњава.

Председник затим саопштава да се предлози за који је захтевано отварање расправе издвајају из групе ''предлога о којима се одлучује по скраћеном поступку'' и да се о њима расправља и одлучује одвојено. Потом констатује да су усвојени сви предлози који су остали у групи ''предлога о којима се одлучује по скраћеном поступку''.

6. Потписивање и објављивање аката

Члан 103.

Акте донете на седници Скупштине потписује председник Скупштине. Изворник акта поднетог на потпис председнику Скупштине својим потписом, оверава секретар Скупштине.

Члан 104.

Изворник акта потписан од стране председника Скупштине и оверен печатом Скупштине чува се у документацији Скупштине.

Под изворником акта подразумева се текст који је усвојен на седници Скупштине.

О изради изворника аката и њихових отправака, о чувању изворника аката и њиховој евиденцији, објављивању аката и њиховом достављању заинтересованим органима и организацијама стара се Секретар Скупштине Општине.

Члан 105.

Општи акти Скупштине објављују се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', а појединачни се достављају субјектима на које се односе.

VIII ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА, ЗБОР ГРАЂАНА И РЕФЕРЕНДУМ

1. Грађанска иницијатива

Члан 106.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, промену Статута или других аката и расписивање референдума у складу са Законом и овим Статутом.

О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.

Број потписа грађана потребан за пуноважно покретање грађанске иницијативе не може да буде мањи од 10% бирача.

2. Збор грађана

Члан 107.

Збор грађана се сазива за део територије општине: месну заједницу, насеље, реон, улица.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.

Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их Скупштини или појединим органима и службама Општине.

Органи и службе Општине дужни су да у року од 60 дана од одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује се одлуком Скупштине општине.

3. Референдум

Члан 108.

Скупштина општине може на сопствену иницијативу да распише референдум о питањима из свога делокруга.

Референдум о питањима из своје надлежности општина је дужна да распише на предлог који поднесе најмање 10% бирача од укупног броја грађана уписаних у бирачки списак за подручје општине.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана.

Одлука донета не референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у наредном периоду од годину дана од дана доношења одлуке.

IX РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 109.

Одредбе овог пословника примењују се у раду Скупштине у случају непосредне ратне опасности, у рату и у случају другог ванредног стања, ако одредбама овог поглавља или другим општим актима Скупштине није другачије одређено.

Члан  110.

Председник Скупштине у случају непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања:

- одређује време и место одржавања седница Скупштине;

- одлучује о начину позивања одборника на седнице и начину и роковима достављања материјала за те седнице;

- може, по потреби, одредити посебан начин вођења, издавања , чувања и снимања записника са седнице Скупштине и њених сталних радних тела;

- може одредити да се предлози одлука и други општи акти и други материјали не стављају на располагање средствима јавног информисања док Скупштина другачије не одлучи;

- одлучује о начину рада и извршавању задатака стручних служби Скупштине.

Члан 111.

У случају непосредне ратне опасности, за време ратног или ванредног стања, предлози одлука, других прописа и општих аката које разматра Скупштина могу се изнети на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у надлежним радним телима, уколико то скупштина одлучи.

О овим актима председник општине даје своје мишљење на самој седници Скупштине.

Члан  112.

Одборници су дужни да у случају непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања, извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе пребивалишта или боравишта.

X ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 113.

Рад Скупштине доступан је јавности.

Члан 114.

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.

Члан 115.

Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када се седница држи без присуства јавности.

Укупан број грађана који може да присуствује седници ограничава се, ако је то потребно, ради обезбеђивања несметаног тока седнице.

Члан 116.

Скупштина и њена радна тела, у случају разматрања одређених питања, изузетно могу ограничити или искључити јавност из свог рада.

Члан 117.

Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.

Ради стварања услова за рад представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.

Члан 118.

Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико скупштина друкчије не одлучи.

Члан 119.

Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља секретар Скупштине или лице које он овласти.

Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник или заменик председника Скупштине, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.

XI ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА

Члан 120.

Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан.

Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава Скупштину.

Члан 121.

Одборник има право на накнаду трошкова за обављање одборничке функције и друга примања која утврђује Скупштина на предлог Комисије.

Члан 122.

Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције одборника.

Члан 123.

Одборник има право да тражи обавештења и објашњења од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине и старешина органа управе о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, односно послова из надлежности органа на чијем се челу налази, а која су му потребна за вршење функција одборника.

Члан 124.

Одборник питање поставља, по правилу, између две седнице писмено, непосредно председнику Скупштине, а, изузетно, може га поставити и на крају седнице Скупштине.

Члан 125.

Приликом постављања писменог питања одборник треба да се изјасни да ли жели да се на питање одговори усмено или писмено, непосредно њему ван седнице или на седници Скупштине.

На питање које је постављено између две седнице одговара се на првој наредној седници.

Ако то није могуће, због потребе прикупљања података и информација или из других разлога, представник органа или радног тела на које се питање односи има право да затражи да Скупштина одреди дужи рок за припрему одговора.

На постављено питање на седници одговара се, ако је могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на првој наредној седници.

Када се одговор на одборничко питање не даје на истој седници на којој је питање постављено , одговор се, по правилу, даје писмено одборнику који је питање поставио.

На захтев одборника који је питање поставио, одговор се доставља свим одборницима.

Одговор мора бити кратак јасан и директан и, по правилу, треба да садржи предлоге за решење проблема на које се питање односи.

Члан 126.

Поводом добијеног одговора, одборник који је поставио питање, као и сваки одборник, може предложити да се о питању на које се одговор односи отвори расправа. О том предлогу одлучују одборници.

Када одборници прихвате да се о питању на које се односи одговор води расправа, то питање се увршћује у дневни ред седнице као последња тачка предложеног дневног реда, ако одборници не одлуче другачије.

Члан 127.

Секретар Скупштине обезбеђује у оквиру својих задатака, услове за вршење функције одборника и на њихово тражење:

- пружа им стручну помоћ у изради предлога које они подносе Скупштини и радним телима Скупштине;

- обезбеђује им коришћење документације за поједина питања која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела;

- старају се о обезбеђивању техничких услова за њихов рад.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 128.

За све што није регулисано овим Пословником примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи и Статута општине.

Члан 129.

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник Скупштине општине број 020-1/2003-01 од 13.01.2003. године.

Члан 130.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

БРОЈ: 02-29/2008-01 од 02. јуна 2008. године

   ПРЕДСЕДНИК

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

         Проф. Др Братислав Трифуновић,с.р.


ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat