НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОПШТИНСКА УПРАВА Štampaj E-pošta

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 47/18) и члана 13. и 44. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној  14.05.  2013. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

I ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Oвом Одлуком у оквиру права и дужности општине утврђују се организација, надлежност и рад Општинске управе општине Деспотовац (у даљем тексту: Општинска управа).

Члан 2.

Општинска управа обавља послове утврђене Уставом, зконом, сатутом и одлукама Скупштине општине Деспотовац и другим важећим прописима.

Члан 3.

 Општинска управа:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник општине;

2. извршава одлуке и друга акта Скупштине општине, Општинског већа и председника општине;

3. решава у управним стварима у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности општине;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5. извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини;

6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. 

Члан 4.

 Запослени и постављена лица у Општинској управи обавезни су да послове на остваривању и обезбеђивању Уставом и законом утврђених права и интереса грађана и правних лица обављају одговорно, савесно и ефикасно, у складу са Уставом, законом, статутом, одлукама Скупштине општине и правилима струке.

Члан 5.

Рад Општинске управе доступан је јавности.

Члан 6.

 Општинска управа се организује као јединствен орган. 

Члан 7.

 У поступку пред Општинском управом у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку.

Члан 8. 

Општинска управа у обављању управног надзора може:

1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;

2. изрећи мандатну казну;

3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;

4. издати привремено наређење, односно забрану;

5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

6. предузети и друге мере за које је овлашћена Законом, прописом или општим актом.

Члан 9.

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у Буџету Општине Деспотовац.

 II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

1. Организација Општинске управе

Члан 10.

Општинска управа Деспотовац је јединствен орган који у саставу има унутрашње организационе јединице.

 Унутрашње организационе јединице Општинске управе су одељења и служба.

 У оквиру одељења организују се одсеци.

Члан 11.

 У Општинској управи Деспотовац образују се одељења и служба и то:

1. Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове;

2. Одељење за имовинско правне, стамбенe послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине;

3. Одељење за инспекцијске послове;

4. Одељење за општу управу и послове органе Општине; 

5. Одељење локалне пореске администрације;

6. Служба за заједничке  послове и људске ресурсе;

7. Служба за интерну ревизију

8. Кабинет председника 

Члан 12.

У одељењима образују се одсеци и то:

1. У Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове:

Одсек за привреду и јавне делатности;

Одсек за финансије и буџетске фондове.

2. У Одељењу за имовинско правне, стамбенe послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине:

Одсек за имовинско правне и стамбенe послове;

Одсек за урбанизам и грађевинарство и

Одсек за заштиту животне средине. 

3. У Одељењу за општу управу и послове органа општине:

Одсек за општу управу и

Одсек за послове органа општине.

2. Делокруг Општинске управе

Члан 13.

Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове обавља послове Општинске управе који се односе на задовољавање одређених потреба грађана и правних лица и органа општине у области индустрије, пољопривреде, водопривреде, шумарства, приватног предузетништва, трговине, туризма, угоститељства, занатства, саобраћаја и веза и другим привредним областима из надлежности општине, послове везане за локални економски развој, послове канцеларије за младе, послове повереништва Комесаријата за избегла и прогнана лица, пословe који се односе на образовање, културу, физичку културу, здравство, социјалну заштиту, друштвену бригу о деци, врши послове који се односе на припрему и спровођење буџета општине, планирање средстава и друге економско финансијске послове за буџет, буџетске фондове и за потребе других подрачуна, вођење инвестиција чије је финансирање из буџета, економско-финансијске послове трезора, економско-финансијске послове за Општинску управу, рачуноводствено-финансијске послове за Општинску управу и месне заједнице и обавља и друге послове из надлежности Општине.

Члан 14.

Одељење за имовинско правне, стамбенe послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, обавља послове који се односе на:  евиденцију непокретности општине, имовинско правне послове у вези непокретности (прибављање, отуђење, давање у закуп), експропријацију, конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, утврђивање земљишта за редовну употребу објеката, исељења лица из станова и заједничких просторија које се користе без правног основа, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, припремање и спровођење просторних и урбанистичких планова, парцелацију грађевинских парцела,  издавање информација о локацији и локацијских дозвола, издавање решења о одобрењу за извођење радова, грађевинских и употребних дозвола, накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе, одобравања уклањања објеката, потврду урбанистичко-техничких докумената, издавање услова и дозвола за уређење јавних површина на основу планске документације, израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине, организације и спровођења општих мера заштите становништва од заразних болести у области сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, глодари), спровођење мера и организације послова зоохигијене, издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине, оцене и давања сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину, спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину, планирања и координације едукативних активности у области заштите животне средине, израђује нацрте аката из надлежности одељења за потребе органа општине, обавља и друге послове из ових области из надлежности Општине, у складу са позитивним прописима.

Члан 15.

Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:

Контролу извођења радова и изградње грађевинских објеката, израду решења о рушењу и уклањању објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду нормативно правних аката и административно – техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, заштиту животне средине, надзор над применом прописа у области комуналне делатности и доношење решења из области надлежности комуналне инспекције, подноси прекршајне пријаве из своје надлежности, врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и других закона и прописа, послове путне, саобраћајне инспекције, заштите животне средине и других, послове просветне инспекције, спроводи поступак извршења аката органа управе, израђује нацрте аката из надлежности Одељења за потребе председника општине, скупштине општине и општинског већа, обавља и друге послове у складу са  позитивним прописима. 

Члан 16.

Одељење за општу управу и послове органа општине, обавља послове из области опште управе, личних стања грађана, води матичне књиге, издаје изводе и уверења из матичних књига и књиге држављана, обавља венчања, послове месних канцеларија, послове вођења и ажурирања бирачког списка, обавља стручно административне и техничке послове за потребе органа општине и функционисања система локалне самоуправе у општини, који се односе на припрему седница органа општине, обраду и евидентирање аката усвојеним на седницама, чување изворних докумената о раду органа, објављивање аката органа, вођење евиденција и записника о одржаним седницама и др. послове из ове области, обезбеђује услове за рад представника јавног информисања за потребе органа општине, пружа стручну помоћ месним заједницама у раду и приликом увођења самодоприноса обавља послове доставе преко месних канцеларија за потребе органа Општине и друге послове из ових области из надлежности општине и органа општине.

 У оквиру овог одељења образује се месне канцеларије и то:

1. Месна канцеларија Балајнац, за подручје Месне заједнице Балајнац;

2. Месна канцеларија Бељајка, за подручје Месне заједнице Бељајка;

3. Месна канцеларија Брестово, за подручје Месне заједнице Брестово;

4. Месна канцеларија Богава, за подручје Месне заједнице Богава;

5. Месна канцеларија Буковац, за подручје Месне заједнице Буковац;

6. Месна канцеларија Велики Поповић, за подручје Месне заједнице Велики Поповић;

7. Месна канцеларија Витанце, за подручје Месне заједнице Витанце;

8. Месна канцеларија Војник , за подручје Месне заједнице Војник;

9. Месна канцеларија Грабовица, за подручје Месне заједнице Грабовица и Орашје;

10. Месна канцеларија Двориште, за подручје Месне заједнице Двориште;

11. Месна канцеларија Златово, за подручје Месне заједнице Златово;

12. Месна канцеларија Јасеново, за подручје Месне заједнице Јасеново;

13. Месна канцеларија Језеро, за подручје Месне заједнице Језеро;

14. Месна канцеларија Јеловац, за подручје Месне заједнице Јеловац;

15. Месна канцеларија Липовица, за подручје Месне заједнице Липовицa;

16. Месна канцеларија Ломница, за подручје Месне заједнице Ломница;

17. Месна канцеларија Медвеђа, за подручје Месне заједнице Медвеђа;

18. Месна канцеларија Милива, за подручје Месне заједнице Милива;

19. Месна канцеларија Пањевац, за подручје Месне заједнице Пањевац;

20. Месна канцеларија Плажане, за подручје Месне заједнице Плажане;

21. Месна канцеларија Поповњак, за подручје Месне заједнице Поповњак и село Ресавица;

22. Месна канцеларија Равна Река, за подручје Месне заједнице Равна Река;

23. Месна канцеларија Ресавица , за подручје Месне заједнице Ресавица и Жидиље;

24. Месна канцеларија Сењски Рудник, за подручје Месне заједнице Сењски Рудник;

25. Месна канцеларија Сладаја, за подручје Месне заједнице Сладаја;

26. Месна канцеларија Стењевац, за подручје Месне заједнице Стењевац;

27. Месна канцеларија Стрмостен, за подручје Месне заједнице Стрмостен;

28. Месна канцеларија Трућевац, за подручје Месне заједнице Трућевац. 

Члан 17.

Месне канцеларије обављају послове и то: вођење матичних књига, издавања извода и уверења из матичних књига и књиге држављана, састављање смртовница, закључење брака и друго, достављају податке неопходне за ажурирање бирачког списка, врше оверу потписа, обављају послове пријемне канцеларије, административно-техничке послове за потребе месних заједница, врше доставу писмена грађанима и правним лицима, достављају статистичке и друге податке за које воде евиденцију и обављају друге послове из свог делокруга.

Члан 18.

Одељење локалне пореске администрације обавља послове управе и то:

Води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника; води регистар обвезника изворних прихода општине; врши утврђивање изворних прихода општине решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом; врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку; води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи; врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; процењује вредност имовине за опорезивање, обавља и друге послове у складу са законом актима Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа и начелника Општинске управе.

Члан 19.

Служба за заједничке послове и људске ресурсе  обавља послове који се односе на: вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима, одржавање сервера, локалне рачунарске мреже, радних станица, базе података и корисничких апликација, израда корисничких апликација, помоћ корисницима у вези са коришћењем апликација, отклањање хардверских проблема, израда пројеката у вези са развојем информационог система Општине, организује рад писарнице, архиве, возног парка, курирске и телефонске послове, набавка материјала за потребе рада органа општине и Општинске управе – економат, одржавање хигијене, коришћење и одржавање зграде и просторија за рад органа општине и Општинске управе, обавља и друге сервисне и сличне послове из свог делокруга.

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat