НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРАВОБРАНИЛАШТВО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТОПШТИНСКА УПРАВА Štampaj E-pošta

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 47/18) и члана 13. и 44. Статута општине Деспотовац (''Службени гласник општине Деспотовац'', број 4/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Деспотовац на седници одржаној  14.05.  2013. Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ðµ, донела је

ОДЛУКУ

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

I ОПШТЕ  ÐžÐ”РЕДБЕ

Члан 1.

Oвом Одлуком у оквиру права и дужности општине утврђују се организација, надлежност и рад Општинске управе општине Деспотовац (у даљем тексту: Општинска управа).

Члан 2.

Општинска управа обавља послове утврђене Уставом, зконом, сатутом и одлукама Скупштине општине Деспотовац и другим важећим прописима.

Члан 3.

 ÐžÐ¿ÑˆÑ‚инска управа:

1. Ð¿Ñ€Ð¸Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð° нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник општине;

2. Ð¸Ð·Ð²Ñ€ÑˆÐ°Ð²Ð° одлуке и друга акта Скупштине општине, Општинског већа Ð¸ председника општине;

3. Ñ€ÐµÑˆÐ°Ð²Ð° у управним ÑÑ‚варима Ñƒ првом степену Ð¾ правима и дужностима грађана, предузећа и установа и других организација из Ð½Ð°Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð½Ð¾ÑÑ‚и општине;

4. Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñ™Ð° послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5. Ð¸Ð·Ð²Ñ€ÑˆÐ°Ð²Ð° законе и друге прописе чије је извршење поверено општини;

6. Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñ™Ð° стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. 

Члан 4.

 Ð—апослени и постављена лица у Општинској управи обавезни су да послове на остваривању и обезбеђивању Уставом и законом утврђених права и интереса грађана Ð¸ правних лица обављају одговорно, савесно и ефикасно, у складу са Уставом, законом, статутом, одлукама Скупштине општине и правилима струке.

Члан 5.

Рад Општинске управе доступан је јавности.

Члан 6.

 ÐžÐ¿ÑˆÑ‚инска управа се организује као Ñ˜ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑ‚вен орган. 

Члан 7.

 Ð£ поступку пред Општинском управом у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку.

Члан 8. 

Општинска управа у обављању управног надзора може:

1. Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚и решењем Ð¸Ð·Ð²Ñ€ÑˆÐµÑšÐµ мера и радњи у одређеном року;

2. Ð¸Ð·Ñ€ÐµÑ›Ð¸ мандатну казну;

3. Ð¿Ð¾Ð´Ð½ÐµÑ‚и пријаву надлежном органу Ð·Ð° учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за Ð¿Ð¾ÐºÑ€ÐµÑ‚ање прекршајног поступка;

4. Ð¸Ð·Ð´Ð°Ñ‚и Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¾ наређење, односно забрану;

5. Ð¾Ð±Ð°Ð²ÐµÑÑ‚ити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

6. Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐ·ÐµÑ‚и и друге мере за које је овлашћена Законом, прописом или општим актом.

Члан 9.

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у Буџету Општине Деспотовац.

 II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

1. Организација Општинске управе

Члан 10.

Општинска управа Деспотовац је јединствен орган који у ÑÐ°ÑÑ‚аву има унутрашње организационе јединице.

 Ð£Ð½ÑƒÑ‚рашње организационе јединице Општинске управе су одељења Ð¸ служба.

 Ð£ оквиру одељења Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·ÑƒÑ˜Ñƒ се Ð¾Ð´ÑÐµÑ†Ð¸.

Члан 11.

 Ð£ Општинској управи Деспотовац образују се одељења и служба Ð¸ то:

1. ÐžÐ´ÐµÑ™ÐµÑšÐµ за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове;

2. ÐžÐ´ÐµÑ™ÐµÑšÐµ за имовинско правне, стамбенe послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине;

3. ÐžÐ´ÐµÑ™ÐµÑšÐµ за инспекцијске послове;

4. ÐžÐ´ÐµÑ™ÐµÑšÐµ за општу управу и послове Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ðµ Општине; 

5. ÐžÐ´ÐµÑ™ÐµÑšÐµ локалне пореске администрације;

6. Ð¡Ð»ÑƒÐ¶Ð±Ð° за заједничке  Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ðµ Ð¸ људске ресурсе;

7. Служба за интерну ревизију

8. ÐšÐ°Ð±Ð¸Ð½ÐµÑ‚ председника 

Члан 12.

У одељењима Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÑƒÑ˜Ñƒ ÑÐµ Ð¾Ð´ÑÐµÑ†Ð¸ Ð¸ то:

1. Ð£ Одељењу за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове:

Одсек за привреду и јавне делатности;

Одсек за финансије и буџетске фондове.

2. Ð£ Одељењу за имовинско правне, стамбенe послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине:

Одсек Ð·Ð° имовинско правне и стамбенe послове;

Одсек Ð·Ð° урбанизам и грађевинарство и

Одсек за заштиту животне средине. 

3. Ð£ Одељењу Ð·Ð° општу управу и послове Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð° општине:

Одсек Ð·Ð° општу управу и

Одсек за послове Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð° општине.

2. Делокруг Општинске управе

Члан 13.

Одељење за привреду, јавне делатности, финансије и буџетске фондове обавља послове Општинске управе који се односе на задовољавање одређених потреба грађана и правних лица и органа општине у области индустрије, пољопривреде, водопривреде, шумарства, приватног предузетништва, трговине, туризма, угоститељства, занатства, саобраћаја и веза и другим привредним областима из надлежности општине, послове везане за локални економски развој, послове канцеларије за младе, послове повереништва Комесаријата за избегла и прогнана лица, пословe који се односе на образовање, културу, физичку културу, здравство, социјалну заштиту, друштвену бригу о деци, Ð²Ñ€ÑˆÐ¸ послове који се односе на припрему и спровођење буџета општине, планирање средстава и Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ðµ економско финансијске послове за буџет, буџетске фондове и за потребе других подрачуна, вођење инвестиција чије је финансирање из буџета, ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ÑÐºÐ¾-финансијске послове трезора, економско-финансијске послове за Општинску управу, рачуноводствено-финансијске послове за Општинску управу и месне заједнице и обавља и Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ðµ послове Ð¸Ð· Ð½Ð°Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð½Ð¾ÑÑ‚и Општине.

Члан 14.

Одељење за имовинско правне, стамбенe послове, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, обавља послове који се односе на:  ÐµÐ²Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ˜Ñƒ непокретности општине, имовинско правне послове у вези непокретности (прибављање, отуђење, давање у закуп), експропријацију, конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, утврђивање земљишта за редовну употребу објеката, исељења лица из станова и заједничких просторија које се користе без правног основа, враћање утрина и пашњака ÑÐµÐ»Ð¸Ð¼Ð° на коришћење, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð°ÑšÐµ и спровођење просторних и урбанистичких планова, парцелацију грађевинских парцела,  Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð²Ð°ÑšÐµ информација о локацији и локацијских дозвола, Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð²Ð°ÑšÐµ решења о одобрењу за извођење радова, Ð³Ñ€Ð°Ñ’евинских и употребних дозвола, Ð½Ð°ÐºÐ½Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð³ издавања грађевинске и употребне дозволе, одобравања уклањања објеката, потврду урбанистичко-техничких докумената, издавање услова и дозвола за ÑƒÑ€ÐµÑ’ење јавних површина на основу планске документације, израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине, организације и спровођења општих мера заштите становништва од заразних болести у области сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, глодари), спровођење мера и организације послова зоохигијене, издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине, оцене и давања сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину, спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину, Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð°ÑšÐ° и координације едукативних активности у области заштите животне средине, израђује нацрте аката из надлежности одељења за потребе органа општине, обавља Ð¸ друге послове из ових области из Ð½Ð°Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð½Ð¾ÑÑ‚и Општине, у складу са позитивним прописима.

Члан 15.

Одељење за инспекцијске послове Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñ™Ð° послове који се односе на:

Контролу извођења радова и изградње грађевинских објеката, израду решења о рушењу Ð¸ уклањању објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду нормативно правних аката и административно – техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, заштиту животне средине, надзор над применом прописа у области комуналне делатности и доношење решења из области надлежности комуналне инспекције, подноси прекршајне пријаве из своје надлежности, врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и других закона и прописа, послове путне, саобраћајне инспекције, заштите животне средине и других, послове просветне инспекције, спроводи поступак извршења аката органа управе, израђује нацрте аката из надлежности Одељења за потребе председника општине, скупштине општине и општинског већа, обавља и друге послове у складу са  Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ивним прописима. 

Члан 16.

Одељење за општу управу и Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ðµ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð° општине, обавља послове из области опште управе, личних стања грађана, води матичне књиге, издаје изводе и уверења из матичних књига и књиге држављана, обавља венчања, послове месних канцеларија, послове вођења и ажурирања бирачког списка, обавља стручно административне и техничке послове за потребе органа општине Ð¸ функционисања система локалне самоуправе у општини, ÐºÐ¾Ñ˜Ð¸ се односе на припрему седница органа општине, обраду и евидентирање аката усвојеним на седницама, чување изворних докумената о раду органа, објављивање аката органа, вођење евиденција и записника о одржаним седницама и др. послове из ове области, обезбеђује услове за рад представника јавног информисања Ð·Ð° потребе органа општине, пружа стручну помоћ месним заједницама у раду Ð¸ приликом увођења самодоприноса Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñ™Ð° послове доставе преко месних канцеларија за потребе органа Општине и друге послове из ових области из надлежности општине и органа општине.

 Ð£ оквиру овог одељења образује се месне канцеларије и то:

1. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Балајнац, за подручје Месне заједнице Балајнац;

2. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Бељајка, за подручје Месне заједнице Бељајка;

3. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Брестово, за подручје Месне заједнице Брестово;

4. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Богава, за подручје Месне заједнице Богава;

5. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Буковац, за подручје Месне заједнице Буковац;

6. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Велики Поповић, за подручје Месне заједнице Ð’елики Поповић;

7. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Витанце, за подручје Месне заједнице Витанце;

8. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Ð’ојник , за подручје Месне заједнице Војник;

9. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Грабовица, за подручје Месне заједнице Грабовица и Орашје;

10. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Ð”вориште, за подручје Месне заједнице Двориште;

11. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Златово, за подручје Месне заједнице Златово;

12. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Јасеново, за подручје Месне заједнице Јасеново;

13. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Језеро, за подручје Месне заједнице Језеро;

14. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Јеловац, за подручје Месне заједнице Јеловац;

15. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Липовица, за подручје Месне заједнице Липовицa;

16. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Ломница, за подручје Месне заједнице Ломница;

17. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Медвеђа, за подручје Месне заједнице Медвеђа;

18. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија ÐœÐ¸Ð»Ð¸Ð²Ð°, за подручје Месне заједнице Милива;

19. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија ÐŸÐ°ÑšÐµÐ²Ð°Ñ†, за подручје Месне заједнице Пањевац;

20. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Плажане, за подручје Месне заједнице Плажане;

21. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Поповњак, за подручје Месне заједнице Поповњак и село Ресавица;

22. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Ð Ð°Ð²Ð½Ð° Река, за подручје Месне заједнице Ð Ð°Ð²Ð½Ð° Река;

23. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Ð ÐµÑÐ°Ð²Ð¸Ñ†Ð° , за подручје Месне заједнице Ресавица и Жидиље;

24. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Ð¡ÐµÑšÑÐºÐ¸ Рудник, за подручје Месне заједнице Ð¡ÐµÑšÑÐºÐ¸ Рудник;

25. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Ð¡Ð»Ð°Ð´Ð°Ñ˜Ð°, за подручје Месне заједнице Сладаја;

26. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Стењевац, за подручје Месне заједнице Стењевац;

27. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Стрмостен, за подручје Месне заједнице Стрмостен;

28. ÐœÐµÑÐ½Ð° канцеларија Трућевац, за подручје Месне заједнице Трућевац. 

Члан 17.

Месне канцеларије обављају послове и то: вођење матичних књига, издавања извода и уверења из матичних књига и књиге држављана, састављање смртовница, закључење брака и друго, достављају податке неопходне за ажурирање бирачког списка, врше оверу потписа, обављају послове пријемне канцеларије, административно-техничке послове за потребе месних заједница, врше доставу писмена грађанима и правним лицима, достављају статистичке и друге податке за које воде евиденцију и обављају друге послове из свог делокруга.

Члан 18.

Одељење Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ðµ пореске администрације Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñ™Ð° послове управе и то:

Води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника; води регистар обвезника изворних прихода општине; врши утврђивање изворних прихода општине решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) Ñƒ складу са законом; врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом; Ð²Ñ€ÑˆÐ¸ обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку; води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи; врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; процењује вредност имовине за опорезивање, обавља и друге послове у складу са законом актима Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа и начелника Општинске управе.

Члан 19.

Служба за заједничке послове и људске ресурсе  Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñ™Ð° послове који се односе на: Ð²Ð¾Ñ’ење персоналне евиденције и стручне послове у вези ÑÐ° радним односима, одржавање сервера, локалне рачунарске мреже, радних станица, базе података и корисничких апликација, израда корисничких апликација, помоћ ÐºÐ¾Ñ€Ð¸ÑÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¼Ð° у Ð²ÐµÐ·Ð¸ са коришћењем апликација, отклањање хардверских проблема, израда пројеката у вези са развојем информационог система Општине, Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·ÑƒÑ˜Ðµ рад писарнице, архиве, возног парка, курирске и телефонске послове, набавка материјала за потребе рада органа општине и Општинске управе – економат, одржавање хигијене, коришћење и одржавање зграде и просторија за рад органа општине и Општинске управе, обавља и друге сервисне и сличне послове из свог делокруга.

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat