ОГЛАСНА ТАБЛА

ОГЛАСНА ТАБЛА


Одлука о додели новчаних награда ученицима за постигнуте резултате на такмичењу поводом дана Светог Саве

Обавештење - КСП Стан ЈП Деспотовац

РЕШЕЊА ПОПЛАВЕ

Решење о усвајању захтева - Јован Миладиновић из Великог Поповића

Решење о усвајању захтева - Радош Оровић из Витанца

Решење о усвајању захтева - Малиша Милошевић из Сладаје

Решење о усвајању захтева - Бранковић Славиша из Јасенова

Решење о усвајању захтева - Горица Станковић из Балајца

Решење о усвајању захтева - Данило Милојевић из Великог Поповић

Решење о усвајању захтева Милојковић Ивана и Балајнца

Решење о усвајању захтева Милојевић Радивоја из Великог Поповића


Оглас за продају расходованих основних средстава Општинске управе Деспотовац


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Образац компетенција за радно место под ред. бр. 22

Образац компетенција за радно место под ред. бр. 27

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Деспотовац


Решење о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац

Одлука о расписивању јавног позива за учешће крајњих корисника (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац за 2023. годину

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац за 2023. годину

Образац пријаве за јавни позив


Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Деспотовац путем прикупљања писмених понуда


Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга на територији општине Деспотовац за 2023. годину


Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац

1. ÐŸÑ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³ 1 - Пријава

2. ÐŸÑ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³ 2 - Изјава

3. ÐŸÑ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³ 3 - Информација о потребној техничкој документацији

4. ÐŸÑ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³ 4 - ЕСМП


Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац за 2024. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац за 2024. годину


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Деспотовац

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у цвојини републике Србије у општини Деспотовац


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање летњих башти


Решење о разрешењу Координационог тела за послове безбедности саобраћаја на путевима у општини Деспотовац

Решење о разрешењу члана Координационог тела за послове безбедности саобраћаја на путевима у општини Деспотовац


Јавни конкурс за попуњавање извршилаћког радног места у Правобранилаштву општине Деспотовац

Обавештење

Изјава


Интерни конкурс за попуњавање извршилаћког радног места у Правобранилаштву општине Деспотовац

Решење о неуспеху Интерног конкрса


Решење о образовању Жалбене комисије општине Деспотовац

Решење о обезбеђењу рада мртвозорске службе на територији општине  Деспотовац

Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац, чији је оснивач општина Деспотовац

Образац Изјаве

Решење о именовању директора ЈП Ресавска пећина

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање летњих башти

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Образац Изјаве

Решење о неуспеху Интерног конкрса

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Деспотовац

Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина“ Деспотовац, чији је оснивач општина Деспотовац

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање киоска

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању цена паркинг услуга

Измена Програма п коришћењу јавних паркиралишта, организацији и уређењу стационарног саобраћаја у градском насељу Деспотовац

Решење о постављењу службеника на положају-начелника Општинске управе Деспотовац

Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника Оштинске управе Деспотовац

Јавни позив за доставу иницијатива за доделу јавних признања и награда поводом Дана општине Деспотовац

Одлука о додели средстава из буџета општине деспотовац намењених за суфинансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја за 2023. годину

Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине за постављање гаража

Правилник o Eуслугама, Eписарници и коришћењу система за размену података у Oпштинској управи Деспотовац

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи Деспотовац

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Опшинске управе Деспотовац

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о видео надзору Општинске управе Деспотовац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Деспотовац

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе, Правобранилаштва општине Деспотовац, Интерне ревизије и Кабинета председника општине

Одлукa о локалним административним таксама и висини накнаде за услуге Oпштинске управе

Програм комасације делова катастарских општина Витанце, Милива, Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново

 

Елаборат уличног система општине Деспотовац

 

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа